Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2047. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2048. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2049. Odločba o imenovanju na funkcijo vodje višjega državnega tožilstva in vodjo okrožnega državnega tožilstva
2050. Odločba o imenovanju na funkcijo državnih pravobranilcev
2051. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne državne tožilke

MINISTRSTVA

2052. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2053. Pravilnik o sofinanciranju bivanja študentov
2054. Spremembe navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
2055. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic zdravstveni tehnik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2056. Poročilo o gibanju plač za april 1998
2057. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa

OBČINE

Brezovica

2059. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Brezovica

Brežice

2060. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998
2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
2062. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice

Črenšovci

2063. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998
2064. Sklep o ureditvi zemljišč

Črnomelj

2065. Odlok o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju
2066. Odlok o spremembah odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
2067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

Dobrepolje

2068. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Dobrepolje

Gorišnica

2069. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica

Gornja Radgona

2070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova
2071. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova

Gornji Petrovci

2072. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998
2073. Sklep o sofinanciranju modernizacij vaških cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
2074. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Gornji Petrovci – enota vrtca

Grosuplje

2075. Sklep o uvedbi samoprispevka v KS Račna
2076. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Račna

Kamnik

2077. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik

Kidričevo

2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje

Kobarid

2079. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
2080. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun povračil za uporabo dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči

Kozje

2081. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda

Lendava

2082. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice
2083. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gomilice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gomilice
2084. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Renkovci
2085. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Renkovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Renkovci

Litija

2086. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1

Ljubljana

2058. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana

Ljutomer

2087. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998

Mežica

2088. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica
2089. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
2090. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica
2091. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov

Moravske Toplice

2092. Sklep o sprejetju investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč za naselje Moravske Toplice

Puconci

2093. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci

Rogašovci

2094. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998

Šentjur pri Celju

2095. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1998

Škofja Loka

2096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka
2097. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
2098. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
2099. Sklep o določitvi območja izvajanja gospodarske javne službe
2100. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
2101. Sklep o soglasju k statutu Zavoda za šport
2102. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2103. Sklep javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za ureditveno območje P1/7 LTH-OL Vincarje
2104. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2105. Sklep o prenehanju javnega dobra

Trebnje

2106. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1998
2107. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
2108. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«
2109. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 1998

POPRAVKI

1. Popravek odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998
2. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Zakon o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave) (MVTURD)

Vlada Republike Slovenije

32. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael za leta 1997–2000

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti