Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1988. Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
1989. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
1990. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za dodeljevanje posojil gospodarskim družbam za namene sanacije
2041. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
2042. Uredba o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1998
2043. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
2044. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
2045. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
2046. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1998

Sklepi

1991. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda ‘Filmski studio Viba film’
1992. Sklep o postavitvi častnega konzula v Kuala Lumpurju
1993. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kuala Lumpurju

MINISTRSTVA

1994. Odredba o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
1995. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio Calabria v Republiki Italiji
1996. Pravilnik o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
1997. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj

USTAVNO SODIŠČE

1998. Odločba o ugotovitvi skladnosti četrte alinee 5. člena odloka o načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj z ustavo in zakonom ter o odpravi prvega odstavka 7. člena odloka o načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
2000. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vsebini in načinu vodenja registra imetnikov računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
2001. Statut javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.

OBČINE

Borovnica

2002. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Borovnica v letu 1998
2003. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

2004. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
2005. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pišece

Cankova-Tišina

2006. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci
2007. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselje Petanjci

Celje

2008. Odlok o taksi na onesnaževanje vode
2009. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
2010. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I

Cerknica

2011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 1997
2012. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Osnovne šole "Jožeta Krajca" Rakek
2013. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Osnovne šole "Notranjski odred" Cerknica
2014. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Cerknica

Divača

2015. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1998

Dornava

2016. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta Dornava–dom

Grosuplje

2017. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
2018. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Grosuplje
2019. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Občine Grosuplje
2020. Sprememba pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem

Idrija

2021. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje naselja Godovič
2022. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
2023. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija

Kamnik

2024. Odlok o spremembi odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo"

Kranjska Gora

2025. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori

Lenart

2026. Sklep o sprejemu cen programov storitev v Vzgojno-varstvenem zavodu Lenart

Loška dolina

2027. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998

Mozirje

2028. Sklep o spremembi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

Postojna

2029. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto
2030. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Razdrto

Puconci

2031. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1998

Ravne-Prevalje

2032. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1998
2033. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Semič

2034. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Semič, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2035. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 1998

Štore

2036. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 1997
2037. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
2038. Sklep o valorizaciji vrednosti točke
2039. Sklep o določitvi ekonomske cene za program vrtca v Štorah

Tržič

2040. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Tržič

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna
2. Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobodravnike

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

29. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
30. Zakon o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPCVO)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti