Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1998 z dne 12. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1998 z dne 12. 6. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1947. Zakon o ekonomskih conah (ZEC)
1948. Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1949. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1950. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
1951. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
1952. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
1953. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
1954. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji

MINISTRSTVA

1955. Odredba o začasni razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost
1956. Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji
1957. Odredba o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah
1958. Odredba o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
1959. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
1960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti
1961. Navodilo o uporabi sredstev proračuna Republike Slovenije za nakup opreme manjše vrednosti
1962. Sklep o določitvi cene osebne izkaznice
1963. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove Graščina
1964. Standardni izrazi za farmacevtske oblike, za način uporabe (aplikacijo), za ovojnino, zapirala ter dodatno opremo
1965. Standardni izrazi v veterinarski medicini

USTAVNO SODIŠČE

1966. Odločba o ugotovitvi skladnosti odredbe o plačilu povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol, razen delu, ki določa, da se uporablja retroaktivno in odločba o ugotovitvi, da sklep o vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 7807 na relaciji Slap–Jelendol za leto 1997 ni bil v skladu z ustavo in zakonom
1967. Odločba o ugotovitvi, da 7. člen pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v delu, ki se nanaša na točko 5.1. Pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ni v neskladju z ustavo in zakonom, če se razlaga tako, da se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1968. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1998

OBČINE

Bohinj

1969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/89)
1970. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavski narodni park

Cerkno

1971. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija

Hrpelje-Kozina

1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

1973. Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah Občine Idrija

Juršinci

1974. Merila za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Juršinci

Komen

1975. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
1976. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Komen

Ljutomer

1977. Sklep o ustanovitvi javne službe "Pomoč na domu" v Občini Ljutomer

Medvode

1978. Sklep o podaljšanju samoprispevka za naselje Tehovec pri Medvodah
1979. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 31. 5. 1998

Postojna

1980. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center

Rogaška Slatina

1981. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina
1982. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini
1983. Pravilnik za sofinanciranje programov športne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

1984. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za turistično-kulturno območje v Rogatcu "Muzej na prostem"

Slovenske Konjice

1985. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje
1986. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice
1987. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za dele naselij Slov. Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – območje št. 8 Vešenik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

25. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa (MSEgSP)
26. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, in Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Sekcija III, Herrengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju in Sporazuma med Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju, podpisane na Dunaju 1. junija 1993 (MMCRMP)
27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske s protokolom (BNLPMZN)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malezije o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BMAZP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti