Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2089. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica, stran 3396.

Na podlagi 5., 6., 40. in 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44 /97) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter 7., 9. in 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na 40. seji dne 18. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Mežica se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. A območje – centralni del mesta Mežica,
I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zemljišč opredeljenih v I A območju,
II. območje – Širše območje mesta Mežica,
III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra Mežica,
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča, ki so z urbanističnimi akti določena kot stavbna zemljišča.
I. O. C. območje – industrijske in obrtne cone.
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih naselij so vrisane v PKN-5.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za:
1. zazidano stavbno zemljišče od:
A) Stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov, (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čes, kabineti ipd.) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
B) Poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno vezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) ter parkirišča in dvorišča, v katero spadajo utrjene površine (asfalt, tlakovci, beton).
Od površin pod A) se nadomestilo plačuje od dneva vselitve v stanovanjsko hišo.
Od površin pod B) se nadomestilo plačuje od dneva pričetka poslovanja v poslovnih prostorih.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu tega odloka.
Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka se plačuje 30% izračunane vrednosti 4. člena tega odloka.
4. člen
Število točk za stanovanjsko površino znaša:
Počitniška hiša                       500
Stanovanjska hiša                      400
Vrstna hiša                         300
Stanovanje v bloku                      250
5. člen
Število točk za poslovne površine znaša:
Banka, zavarovalnica, finančne storitve,
posredovanje                        2000
Gostinstvo, trgovina                    1500
Obrtna dejavnost (osebne storitve in promet)        1000
Industrija, rudarstvo in gradbeništvo            800
Javna uprava                         500
Zdravstvo, šolstvo                      400
Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo               300
Nepokrita skladišča, parkirni prostori gospodarskih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa 5. člen tega odloka. Za navedene površine se plačuje 30 % vrednosti pozidanih površin.
6. člen
Število točk iz 4. ali 5. člena korigiramo s količnikom območja kjer se nadomestilo obračuna
I. A območje                          4
I območje                          3,5
II. območje                          3
III. območje                         2,5
IV. območje                         1,5
I. O. C.                           3,5
IV. OBRAČUN NADOMESTILA
7. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se število točk iz 4. ali 5. člena korigira s količnikom iz 6. člena. Dobljene točke se pomnožijo s kvadraturo stanovanjske ali poslovne površine oziroma s površino zavezančevega nezazidanega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
8. člen
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so prihodek proračuna Občine Mežica in se uporabljajo za investicije v infrastrukturo ter urejanje komunalnih zadev v Občini Mežica.
9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica določi za vsako leto s sklepom Občinski svet občine Mežica na predlog župana občine.
V. PLAČILO NADOMESTILA
10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja ali poslovnega prostora).
V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni davčni organ oziroma pristojno sodišče.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na podlagi podatkov režijskega obrata Občine Mežica pristojni davčni organ.
11. člen
Zavezanci so dolžni Občini Mežica posredovati vse podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri nastavitvi evidence.
Zavezanci morajo prijaviti Občini Mežica tudi vse spremembe in sicer v trideset dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega v naslednjem mesecu po poteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Mežica.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite, za objekte, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost ter za objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa, gasilskih društev in drugih podobnih organizacij.
Objekti, ki imajo status kulturnega spomenika in sakralni objekti so oproščeni plačila nadomestila.
Nadomestila so oproščeni kmetijsko-gospodarski objekti.
Plačilo nadomestila so oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarni dodatek kot edini vir. Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92).
Občina Mežica lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.), skladno z zakonom o davkih občanov zavezance oprosti plačevanje nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Mežica na podlagi mnenja odbora za socialne zadeve.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
13. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo, ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (11. člen odloka); se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Od dneva objave v Uradnem listu RS, velja odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica za vse pravne osebe, za fizične osebe pa se na območju Občine Mežica v letu 1998 uporablja odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem z dne 21. 11. 1991 (MUV, št. 19/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-1/98
Mežica, dne 19. maja 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti