Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2065. Odlok o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju, stran 3367.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95) in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87 ter Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95) sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Drage II. faza v Črnomlju. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelalo podjetje PIN d.o.o., Črnomelj pod št. 97-150 v aprilu 1998. Sestavljata ga tekstualni in grafični del.
2. člen
Meja zazidalnega območja poteka po poti na severovzhodni strani s parcelno številko 2430, na jugozahodni strani cesta B ZN Drage I. faza parcelno številko 2601 k.o. Loka.
Meje naslednjih parcel so tudi meje zazidalnega območja, vse k.o. Loka: 1293/5, 1290/11, 1292/3, 2601/5,1322/2, 1322/3, 1322/4, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1287, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/4, 1294/5, 1294/6, 1322/1–delno, 1289/2, 1289/2, 1289/3, 1289/4, 1280/2, 1280/2, 1288, 1289/1, 1289/1, 1290/7, 1290/9, 1290/10, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1293/6, 1292/1, 1292/2, 1290/2, 1290/8. Skupna površina območja je 40.646 m2.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Z zazidalnim načrtom se ureja del območja, ki je namenjeno pozidavi stanovanjskih hiš in manj hrupne obrtne dejavnosti in trgovine.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja stanovanjskih objektov in poslovnih objektov za obrt in trgovino, na parceli št. 1293/3, 1293/6, in sicer garaža, pralni plato ter parkirišče in obračališče za tovorne avtomobile.
Urbanistično-arhitektonski pogoji za objekte:
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata. Osnovni tip naj bo 12–14 m × 9–10 m.
– možna je izvedba prizidkov garaž za en ali dva avtomobila, ki tvorijo z osnovnim objektom zaključeno celoto,
– po višini lahko objekt obsega klet, pritličje (in mansardo) ali pritličje in mansardo, kolenčni zid naj bo skrit pod kapjo oziroma največ 1m,
– streha naj bo simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in naklonom 40 do 45 stopinj. Kritina mora biti opečno rdeča ali temno siva. Dovoljene so izvedbe frčad in čopov,
– fasade naj bodo svetlejših barvah, lahko v kombinaciji z drugimi materiali (lesom, kamnom).
IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
5. člen
Zelenice in ograje: nepozidani deli parcel naj bodo zatravljeni, možna je zasaditev okrasnega ali sadnega drevja.
Oporni zidovi so dovoljeni le izjemoma, kjer brežine ni možno drugače zavarovati. Zidani naj bodo ali obloženi s kamnom ter ozelenjeni.
Dopustne so ograje in žive meje med parcelami po določilih odloka o pomožnih objektih. Ograje ali žive meje ob cestah ne smejo ovirati preglednosti.
Med naseljem in parkiriščem za tovorne avtomobile se mora zasaditi pas gostega avtohtonega visokoraslega drevja in grmičevja kot “varovalni pas“.
6. člen
Ob cestah tečejo parcelne meje, določene v grafičnem delu zazidalnega načrta po robu bankine oziroma pločnika.
7. člen
Ostali pogoji za izvedbo:
Lega objektov je določena v grafičnem delu načrta z obvezno točko in gradbeno linijo in je obvezna.
Obvezno je potrebno upoštevati v grafičnem delu označene
– odmike od parcelnih mej in objektov,
– smeri slemen,
– predvideno parcelacijo,
– tlorisne in višinske gabarite.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Promet
Območje urejanja je po obodu obkroženo s cestami, in sicer cesta A na SV, cesta B na JZ ter cesti D in F na SZ in JV.
Cesti A in B sta napajalni cesti območja, širine 6 m z enostranskim pločnikom širine 1,5 m.
Cesta F je širine 4,5 m z enostranskim pločnikom širine 1,5 m.
Cesti D in E sta širine 5,00 m. Dovozne ceste do stanovanjskih objektov so širine 3,00 m.
Parkirišče in obračališče za tovorne avtomobile je predvideno na parceli št. 27, z napajanjem s ceste B.
Obstoječi uvozi za že zgrajene objekte se v celoti ohranijo.
Parkirišča
Pogoj za vsako novogradnjo je zagotovitev zadostnega števila parkirišč 2-3 parkirišča na stanovanjsko hišo.
Za tovorne avtomobile je predvideno 7 parkirnih mest, in sicer 4 parkirna mesta za kamione in 3 parkirna mesta za kamione s priklopniki.
Na vseh cestah je promet dvosmeren.
Napajalna cesta A je priključena na Ločko cesto – cesta območja je dvopasovna cesta naslednjega NPP:
– vozišče 2 × 2,50 m = 5,00 m,
– bankine ali robni pasovi 2 × 0,50 m = 1,00 m,
– enostranski pločnik = 1,50 m.
Cesta B – je priključena na Butorajsko cesto in ima iste karakteristike kot cesta A. Njen potek omogoča napajanje obstoječe in bodoče pozidave.
Cesta F – je povezovalna cesta med A in B je dvopasovna cesta NPP 2 × 2,25 + pločnik 1,5 m.
Cesta D, E – je povezovalna cesta med A in B, dvopasovna cesta naslednjih karakteristik NPP:
– vozišče 2 × 2,00 m = 4,00 m,
– bankine 2 × 0,50 m = 1,00 m.
Ostale ceste so namenjene izmeničnemu dvosmernemu prometu vozil – interne dovozne ceste:
– vozišče 1 × 3,00 m = 3,00 m.
9. člen
Vodovod
Za zagotavljanje potreb sanitarne in požarne vode je potrebno zgraditi novo napajalno zanko, ki bo potekala po obodu območja. Iz napajalne zanke je potrebno speljati sekundarne vode, priključke za posamezne objekte.
Vodovod naj bo položen po levem robu cestišča 0,50 m od roba asfaltnih površin. Zanka naj bo priključena na obstoječi krak cevodovoda v cesti F, dimenzije PVC DN 140 × 1.
Obstoječe hišne priključke bo potrebno prevezati na nov cevovod. Prestavitev bo potrebna zaradi lokacije objekta št. 20.
10. člen
Kanalizacija
Kanalizacija je zasnovana kot ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije. Fekalna kanalizacija novozgrajenih objektov mora biti priključena na javno kanalizacijo, manjši del na predvideni kanal KP1, preostali del naselja bo priključeno na kanal, ki je predviden po trasah cest F in A ter se priključi na kanal KP2.
Predvidene so PVC cevi Ř 250 in Ř 300 skladno s hidravličnim izračunom. Do izgradnje fekalne kanalizacije morajo biti objekti priključeni na greznice.
Meteorna voda se lokalno odvodnjava v teren (ponikovalnice).
11. člen
Elektroenergetsko omrežje
Za napajanje območja zazidalnega načrta bo potrebno zgraditi TP Drage. TP naj bo locirana v križišču cest B in F.
Povezava TP Drage se izvede iz obstoječe TP Butorajska s štiricevno kabelsko kanalizacijo.
Nizkonapetostni razvod bo speljan od TP Drage do samostoječe kabelske omare SKO1 ter naprej sistemom “šivanja“ do kabelskih omar na posameznem objektu.
Predvidena je javna razsvetljava cestišč s kandelabri višine 4,5 m.
Pri izvedbi elektroenergetskega omrežja je potrebno upoštevati določila ZN Drage I.
12. člen
Telefonsko omrežje
Za napajanje posameznih objektov se položijo novi zemeljski telefonski kabli. Novo omrežje je priključeno na obstoječo rezervo kabelskih parov, ki je oddaljena ca. 200 m v območju ZN Drage I.
Zemeljski kabli morajo biti položeni v pesek ter zasuti v 15 cm sloju peska. Predvidena je zaščita kabla s PVC kritjem nad tem pa opozorilni trak.
Križanja kablov z ostalo infrastrukturo se izvedejo skladno s predpisi.
VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Rešitve infrastrukturnega omrežja upoštevajo varovanje okolja in preprečitev škodljivih vplivov zaradi gradnje.
Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe objektov. Prezračevanje podzemnih garaž je potrebno izvesti z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote nad teren, CO pa nad strehe objektov.
Varstvo pred hrupom
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je potrebno v območju zagotoviti pogoje za II. stopnjo varstva pred hrupom.
Osončenje
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov.
Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta za smetnjake so predvidena ob cestah A,D,F; ob izvozih iz garaž in parkirišč, morajo biti tlakovana.
Meteorne vode s teh površin je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob.
Varovanje pogledov
Med parkiriščem za tovorne avtomobile in naseljem se zasadi pas goste zasaditve avtohtonega drevja in grmičevja.
14. člen
Požarna zaščita
Do vseh predvidenih objektov na obravnavanem območju mora biti zagotovljen dostop in prostor za delovanje intervencijskih vozil. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m utrjene površine in 2 m površine brez zaprek.
Odmiki poti od objektov morajo biti minimalno 3,00 m. Intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo. Dimenzionirane morajo biti na 10 t osnega pritiska.
Zgrajeno mora biti protipožarno krožno omrežje z ustreznim številom hidrantov.
15. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Na obravnavanem območju zazidalnega načrta ni spomeniško varovanih objektov in arheoloških najdišč.
VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
16. člen
1. faza: infrastrukturna ureditev območja, gradnja cestne in delno komunalne infrastrukture,
2. faza: gradnja posameznih objektov in ureditev okolice objektov,
3. faza: priključitev objektov na kompletno infrastrukturno omrežje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
17. člen
O pričetku del morajo izvajalci obvestiti upravljalca komunalnih in energetskih naprav zaradi zaščite tangirane komunalne infrastrukture.
V času gradnje in ostalih posegov v prostor morajo izvajalci omogočiti varen promet in dostop do objektov.
IX. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha v območju urejanja po tem odloku veljati odlok o zazidalnem načrtu Drage v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/85).
19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor enota Novo mesto
20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam, in drugim organom pri občinski upravi Občine Črnomelj.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/13/97
Črnomelj, dne 29. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti