Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2069. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica, stran 3371.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 19. člena statuta Občine Gorišnica, je Občinski svet občine Gorišnica na redni seji dne 28. 5. 1998, na predlog ŠZ Občine Gorišnica sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Gorišnica in Športna zveza občine Gorišnica (v nadaljevanju: zveza) določata pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Gorišnica.
2. člen
Predmet pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja občina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so člani Športne zveze občine Gorišnica, ali zavodi s področja vzgoje in izobraževanja iz Občine Gorišica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– predšolska mladina,
– osnovnošolska mladina.
2. Šport v društvih:
– šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba),
– šport mladih (šport za dosežek – selektivni),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport (športniki registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih zvez),
– vrhunski šport (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).
3. Šport invalidov in upokojencev,
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
5. Promocijska dejavnost,
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem,
7. Športne prireditve.
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva za delovanje zveze (strokovna služba in materialni stroški).
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in zvezo, ki izhajajo iz prvega odstavka tega člena, se uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorišnica, zveza zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlogov delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavljata proračun občine in države.
8. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti.
9. člen
Športna zveza Občine Gorišnica sklene z izvajalci športnih programov pogodbe, ki bodo med drugim opredeljevale način nadzora nad porabo sredstev in realizacijo programov.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih obdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
II. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ŠPORTNIH PROGRAMOV
10. člen
Točkovni sistem je priloga tega pravilnika
1. Šport otrok in mladine
1.1 Predšolska mladina (otroci do 7 let)
Sofinancira se:
– redna vadba skupin pod strokovnim vodstvom (50-urni program, skupina = 15 udeležencev),
– izvajanje programa športne značke I. stopnje (propagandni material).
1.2 Osnovnošolska mladina
Financirajo se tekmovanja ŠŠD. Število tekmovanj, udeležba na tekmovanjih in število udeležencev se določa za vsako šolsko leto posebej.
2. Šport v društvih
2.1 Šport mladih – osnovna dejavnost, redna vadba
Sofinancirajo se programi:
– redne vadbe mladine do 7 let (50-urni programi redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 15 let (80-urni programi redne vadbe),
– redne vadbe mladine do 19 let (80-urni programi redne vadbe).
2.2 Šport mladih – selektivni šport (šport za dosežke)
Sofinancirajo se programi redne vadbe v kategorijah:
– cicibani/cicibanke (120-urni programi redne vadbe),
– mlajši dečki/deklice (140-urni programi redne vadbe),
– starejši dečki/deklice (180-urni programi redne vadbe),
– mlajši mladinci/mladinke (220-urni programi redne vadbe),
– starejši mladinci/mladinke (240-urni programi redne vadbe).
V kategoriji mlajši mladinci/mladinke in starejši mladinci/mladinke se glede na tekmovalni uspeh ekipe upošteva ustrezen korekcijski faktor.
Minimalno število udeležencev v posamezni športni panogi se določi na podlagi normativov nacionalnih panožnih zvez.
Programe optimalnega št. udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej Upravni odbor Zveze.
2.3 Športno rekreativna dejavnost odraslih
To dejavnost si občani plačujejo sami. V okviru danih možnosti se sofinancira:
– organizacija množičnih športnorekreativnih prireditev
– strokovno vodstvo skupin redne vadbe (80 urni program, min. 10 udeležencev
2.4.1 Kakovostni šport – ekipno
Sofinancira se:
– redna vadba – državni nivo – IV. liga po rangu (240-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – III. liga po rangu (320-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – II. liga po rangu (400-urni program redne vadbe),
– redna vadba – državni nivo – I. liga po rangu (480-urni program redne vadbe).
Programe optimalnega števila udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej predsedstvo zveze.
2.4.2 Kakovostni – individualni – šport
Minimalno število udeležencev v posamezni skupini individualnih športnih panog za vrednotenje je 10. Kolikor je dejansko število vadečih manjše, se pri vrednotenju število točk procentualno zmanjša. Večje število udeležencev v skupini (nad 10) se ne upošteva.
Zaradi neenakomerne razvitosti panog, tekmovalnih sistemov in števila sodelujočih, se pri izračunih upoštevajo korekcijski faktorji, odvisno od ranga tekmovanja.
Individualne športne panoge, ki nastopajo v ekipnih tekmovalnih sistemih, se smiselno obravnavajo in vrednotijo kot kolektivne športne panoge. Programe optimalnega št. udeležencev obravnava in sprejme za vsako panogo in vsako leto posebej ustrezen organ Upravni odbor zveze.
2.4.3 Vrhunski šport (status kategoriziranih športnikov)
Kategoriziranim športnikom s strani Olimpijskega komiteja Slovenije se doda k osnovnemu programu:
– Športnik MLR (10% na osnovni program),
– Športnik DR (10% na osnovni program),
– Športnik PR (15% na osnovni program),
– Športnik MR (20% na osnovni program),
– Športnik SR (25% na osnovni program).
3. Šport invalidov in upokojencev
Šport invalidov in upokojencev se na predlog invalidskih organizacij oziroma društev upokojencev lahko sofinancira iz proračunskih sredstev.
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo stroški šolanja:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport, če vlogo posreduje izvajalec športne dejavnosti, katere član je študent.
Sofinancirajo se stroški prijavnine oziroma kotizacije, študentom Fakultete za šport pa dogovorjeni športni programi.
5. Promocijska dejavnost
Sofinanciranje organizacije in izvedba akcij in prireditev za popularizacijo športa in občine
Akcije in prireditve, ki se sofinancirajo v okviru promocije, za vsako leto posebej potrdi Športna zveza.
6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Ob izvajanju športnih programov, za organizacijske dosežke, jubileje, se podeljujejo primerna priznanja v skladu s pravilnikom o priznanjih
7. Športne prireditve
Sofinancira se organizacija in izvedba tekmovanj, ki so namenjena promociji športne dejavnosti in večjemu številu udeležencev. Število akcij in prireditev za vsako leto posebej potrdi Športna zveza.
11. člen
Iz proračunskih sredstev namenjenih za izvedbo športnih programov, se v okviru možnosti zagotovijo sredstva za sofinanciranje šahovskih društev, članic zveze.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vrednotenje športnih objektov ni predmet tega pravilnika in bo zato opredeljeno v posebnem pravilniku o športnih objektih.
13. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha delovati obstoječi sistem financiranja športnih programov v Občini Gorišnica.
14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem. Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po sprejetju na Športni zvezi in Občinskemu svetu občine Gorišnica.
Predsednik
ŠZ občine Gorišnica
Jurij Cvitanič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti