Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II, stran 3362.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93, Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 17. člena ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 38. seji dne 6. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96) v nadaljevanju besedila dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91, 8/88, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96) v nadaljevanju besedilo, srednjeročni plan, ki se nanaša na območje mejnega prehoda Obrežje.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. Besedilo 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4.4.2. – Zasnova poselitve se pod alineo Mejni prehodi dopolni z naslednjim:
Na območju mednarodnega prehoda Obrežje je predvidena izgradnja Gospodarskega terminala I, Gospodarske cone (I in II), Čistilne naprave in Lokalnega centra (Nova vas, Obrežje).
2. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.4.3.3. – Prometna infrastruktura v poglavju Razvojne naloge pri AC Obrežje dopolni z naslednjimi alineami:
– izgradnja lokalne (gospodarske) ceste Obrežje–Slovenska vas
– izgradnja izvennivojskih križanj nad AC z lokalnimi cestami na območju Obrežja
– rekonstrukcija občinskih cest na območju KS Jesenice na Dolenjskem.
3. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.4.3.2 – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se dopolni z naslednjim:
Vzdolž vodotoka Breganica je predvidena izgradnja čistilne naprave, na katero bodo priključena vsa okoliška naselja, mejna prehoda in celoten gospodarski del na tem območju, vključno s Slovensko vasjo in predvidenimi širitvami.
Predvidena je izgradnja kanalizacije za območje KS Jesenice in KS Velika Dolina. Natančneje se območje določi v strokovnih podlagah na osnovi idejnega projekta.
4. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni tudi kartografski del sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Brežice dopolnjen v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) in sicer v naslednjih delih:
I. Kartografski del 1
Kartno gradivo v merilu 1: 25.000:
– Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve – karta številka 1
– Zasnova vodnega gospodarstva – karta številka 2
– Zasnova sanacij – karta številka 6
– Zasnova prometnega omrežja – karta številka 8
– Zasnova energetskega omrežja – karta številka 10
– Zasnova načinov urejanja prostora – karta številka 11
– Zasnova osnovne rabe prostora – karta številka 12.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni kartografski del sprememb srednjeročnega plana in sicer:
II. Kartografska dokumentacija
Karte preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000
Samobor 14,15
Samobor 24,25
2. Besedilo 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) se dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami:
2.10. Programske zasnove za Gospodarsko cono II. Slovenska vas pri Mokricah z lokalno cesto do avtoceste (HC)
2.10.1. Meja območja
Območje urejanja PZ GC II je neposredno ob slovensko – hrvaški meji omejeno z naselji Nova vas (na severu) in Obrežje (na vzhodu), ter predvideno cestno povezavo med GC II-AC na severu in reko Breganico na jugu. Območje je dostopno iz smeri Brežic po lokalni cesti št. 2226 in regionalni cesti št. R – 333.
Na vzhodnem delu se območje stika z južnim delom naselja Obrežje, na zahodu pa z GC I, ki ima ortogonalno zasnovo z možno osrednjo komunikacijo V-Z. Na območju trase predvidene lokalne (gospodarske) ceste do GC I je v večjem delu že izvedena občinska cesta.
Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
1891/1, 113, 114, 118/(1, 2, 3, 4), 119, 124, 125/1, 125/2, 128/(1, 2, 3, 4), 130/1, 131/(1, 2, 3), 134/4.
k.o. Nova vas
196, 195, 194/1, 177/1, 177/3, 178/1, 179, 180/2, 181/1, 181/4, 181/5, 182, 183/1, 183/3, *440, 185/2, 1996, 170, 1991, 288/1, 289, 293/1, 294/3, 297/1, 297/2, 298/3, 1995/5, 1990/3, 300/2, 299/3, 1990/8, 158, 2010/9, 2010/3, 300/2, 299/3, 1990/8, 158, 2010/9, 2010/3, 2010/12, 149/2, 144, 149/14, 143, 142, 55/1, 2060, 2061/1, 2058, 2059, 2063, 2020/1, 2055, 2054, 130, 1995/5, 300/3, 299/2, 398/2, 288/1, 289, 293/4, 293/3, *406, 294/3, 294/2, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 300/1, 301/1, 309/2, 303/1, 304/1, 305/1, 307/1, 307/2, 308/1, 309/1, 310/1, 310/2, 310/3, 312/1, 312/2, 313/1, 314/1, 315/1, 316/1, 317, 318, 319/1, 320/1, 321/1, 323, 324, 325, 326, 328, 638, 1992, 280, 281, 267/1, 264, 294/1, 294/3, 293/3, 289, 288/1.
2.10.2. Zasnova namenske rabe prostora in organizacija dejavnosti
Pretežni del območja se bo uredil za potrebe širitve dejavnosti GC I. Varuje se povezanost (vpliv dejavnosti) na naselja. Funkcionalno se povezuje GC z naselji le z javnimi potmi. Nova lokalna cesta AC – GT II – Slovenska vas, predstavlja hkrati gospodarsko cesto. Ta povezuje naselje z gospodarsko cono na severu. Tovorni promet, ki bo imel cilj ali izvor v Gospodarski coni ali Slovenski vasi, ne bo obremenjeval občinske, lokalne ceste, zato se vodi po najkrajši poti do priključka na avto cesto oziroma mejni prehod. Površine se vizuelno ločijo od naselja z zeleno bariero. Navedeno območje je predvideno za uvrščanje oskrbno storitvenih dejavnosti.
2.10.3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Za celo območje PZ GC II se izdelajo prostorsko izvedbeni akti. V osnovi je potrebno upoštevati konfiguracijo terena, vedute naravne in grajene krajine, obstoječe poti in ceste ter funkcionalno združevanje posameznih sklopov.
Upošteva se krajevna tipologija tako v volumnih objektov, kot tudi v uporabi materialov. Večji objekti (skladišča, hale) naj bodo členjeni in po možnosti razbiti na manjše, kolikor to tehnološki proces dopušča. Gabariti novih objektov naj ne presegajo višine 10 m (kapna lega). Moderno zasnovane objekte je potrebno uskladiti z vsebino.
Čimveč površin se ohranja: v območju zelenic se predvidi ureditev sprehajalnih poti. Izvedejo se mehki prehodi med cono in naravnim zaledjem (zelene bariere), ki naj blažijo tudi prometni hrup.
2.10.4. Usmeritve za oskrbo z infrastrukturo
Kanalizacija:
Območje ima fekalno kanalizacijo, ki je speljana v Republiko Hrvaško. Vsi objekti imajo greznice. Zato se v PZ GC II predvideva ureditev nove čistilne naprave v katero bodo speljane fekalne odplake. Vzdolž reke Breganice se izvede kanalizacijski kolektor na katerega se priključijo vse greznice.
Meteorne vode (odvečne) je možno preko ustreznih filtrov in usedalnikov voditi v reko Breganico.
Vodovod:
Območje je sorazmerno dobro oskrbljeno s pitno vodo iz obstoječega (prenovljenega) vodovodnega omrežja.
Hidrantno omrežje:
Za potrebe hidrantnega omrežja je predvidena izvedba novega voda.
Preveri se možnost uporabe vode iz obstoječih vrtin na območju.
Komunalni odpadki:
Ob vseh objektih se predvidijo lokacije za zabojnike ali kontejnerje, katere je možno usposobiti za ločeno zbiranje odpadkov. Omogoči se dostop posebnim vozilom.
Plin:
Vsi objekti so predvideni na ogrevanje s plinom oziroma s centralno kotlovnico za dogrevanje na lahko olje, ki jo je mogoče priključiti na plinovod.
Elektrika:
V sklopu območja se predvidi dve ali več trafo postaj, katerih lokaciji sta predhodno določeni.
Promet:
Celotno območje ima hierarhično organiziran in ločen promet, tako da tovrstni promet ne bo obremenjeval okoliška naselja.
2.10.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Gospodarsko cono II se uredi za gospodarske namene. Same dejavnosti ostanejo vsebinsko ločene od obstoječe stanovanjske pozidave z zeleno bariero. Funkcionalno se gospodarska cona povezuje z naseljem le s prometnimi in pešpotmi.
2.10.6. Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Predvidene dejavnosti ne bodo povzročale hrupa, ki bi motil okolico. Glede na predvideno vsebino bo hrup moral biti zmanjšan na minimalno raven. Območje ali posamezni deli GC II se zvočno zaščitijo.
Dejavnosti znotraj PZ ne bodo povzročale dodatnega obremenjevanja zraka s škodljivimi snovmi. Komunalne odplake se bodo prestrezale v greznicah oziroma R^N.
Programske zasnove za Gospodarsko cono II Slovenska vas pri Mokricah z gospodarsko cesto (tekstualni in grafični del) pod št. projekta 10/96 so sestavni del sprememb prostorskega plana.
2.12. Programske zasnove za čistilno napravo (ČN Obrežje)
2.12.1. Meja območja
Območje čistilne naprave meji na severu na gospodarski terminal Obrežje II., na zahodu na naselje Slovenska vas, na jugu na državno mejo in na vzhodu na mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP)
Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
97/1, 97/2, 92/1, 91, 90, 89, 88/1, 88/2, 87, 69, 70/1, 70/2, 70/4, 66/10, 71/2, 71/3, *334, 1909/2, 1909/3, 1909/1, 73/1, 74, 78/4, 73/3, 85, 86/4, 86/3, 92/3, 93/3, 93/1, 94/1, 95/2, 95/1, 96
2.12.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora
Predvidena je fazna izgradnja javne kanalizacije in postopno priključitev na skupno čistilno napravo. Na skupno čistilno napravo Obrežje se bodo priključevali obstoječi in predvideni objekti okoliških naselij ter predvidenega gospodarskega območja.
2.12.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Pri oblikovanju objektov se v največji meri upošteva lokalna tipologija kraja. Ker obliko nekaterih objektov narekuje tehnologija, se njihova vizuelna vklopitev v prostor ublaži z zeleno zasaditvijo.
2.12.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Povezava ČN Obrežje z naselji preko novopredvidene kanalizacije. Prečiščene odpadne vode se bodo iz čistilne naprave Obrežje odvajale v reko Breganico.
Vodovodno omrežje:
Območje se bo napajalo iz obstoječega vodooskrbnega omrežja iz neposredne bližine (naselje Slovenska vas).
Elektro omrežje:
Za napajanje območja je predvidena priključitev na obstoječe omrežje in obstoječih TP.
Promet:
Dovozi in dostopi se uredijo iz obstoječih dovoznih cest, in sicer iz regionalne ceste R 333 mimo gostišča Kalin in stanovanjskih objektov.
Odpadki:
Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda se po predelavi akumulira v sekundarnem gnilišču in po potrebi odvaža na deponijo komunalnih odpadkov.
2.12.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Čistilna naprava Obrežje je koncipirana kot nizkoobremenjena naprava z istočasno stabilizacijo blata.
c) čiščenje odpadnih voda:
Odpadne vode se bodo čistile v naslednjih stopnjah:
– predčiščenje
– visoko obremenjena biološka stopnja
– nizko obremenjena biološka stopnja
b) predelava blata:
– predzgoščevanje
– primarno gnilišče
– sekundarno gnilišče
c) upravno pogonski objekt
Namenjen je upravljanju procesa čiščenja odpadnih voda ČN Obrežje.
2.12.6. Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja je potrebno upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračju, kakor tudi odvajanja odpadnih vod.
Programske zasnove za čistilno napravo Obrežje (tekstualni in grafični del) pod št. projekta 12/96 so sestavni del sprememb prostorskega plana.
2.13. Programske zasnove za gospodarski terminal I (GT I)
2.13.1. Meja območja
Gospodarski terminal Obrežje I je načrtovan na površini vzhodno od vasi Obrežje in severno od mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP).
Meja urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Velika Dolina
205, 211, 213/3, 1893/1, 176, 4/6, 4/5, 4/7, 173, 181(1,2), 180(1,2), 178(1,3,4), 195, 196, 197(1,2,3,4,5), 183(1,2,3), 184, 203(19,20,18,17,7,5,15,4), *318, *245, *6/3, 200(1,2,5), 190(1,2), 185/1, 152(1,3), 151, 153(1,2), 155(1,2,5,6), 154, 149, 171, 172, 167, 156(1,2,3,4), 163, 158, 156, 148(1,2,3,4,5,6), 39, 40/2, 41, 42/1, 49, 48/2, 48(1,2,3), 47(1,2,3), 46(1,2,3), 45(1,2,3), 138(7,6,3,1).
2.13.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
Navedene površine so razdeljene na južno in severno območje. Južni del tega območja, ki se nahaja tik ob MMP, je namenjen izgradnji carinarnice. V preostalem severnem delu območja je predvideno: ob vzhodnem robu nakupovalno središče, ob zahodnem robu pa trgovski objekt in motel.
2.13.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Pri oblikovanju objekta se v največji meri upošteva lokalna tipologija kraja z upoštevanjem namembnosti objekta. Vsi objekti naj imajo skupna oblikovna izhodišča, ki naj jih dodatno poenoti zunanja krajinska ureditev.
2.13.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Za celotno območje in okoliška naselja je predvidena izgradnja mešanega sistema kanalizacije, ki se priključi na predvideno čistilno napravo. Čistilna naprava kapacitete cca 2000 PE je namenjena čiščenju odpadnih voda iz naselij Krajevnih skupnosti Jesenice in Velika Dolina ter gospodarskega terminala Obrežje.
Vodovodno omrežje:
Obravnavano območje se bo napajalo iz obstoječega vodooskrbnega omrežja, ki je na novo zgrajen do obstoječega nadvoza Obrežje na drugi strani magistralne ceste M 1.
Energetika:
Na območju gospodarskega terminala Obrežje I je potrebno zgraditi novo trafo postajo iz katere bo napajano celotno območje.
Telefon:
Telefonsko omrežje gospodarskega terminala Obrežje I se izvede iz obstoječe ATC Jesenice.
Plin in ogrevanje:
V začetni fazi se ogrevanje vrši z lastnimi kotlovnicami na kurilno olje ali plin, ki se shranjuje v nadzemnih ali podzemnih rezervoarjih. Ob izgradnji magistralnega plinovoda, katerega koridor poteka na severu območja gospodarskega terminala Obrežje I, se zgradi sekundarno plinovodno omrežje.
Promet:
Območje GT 1 je preko lokalne (gospodarske) ceste z izvennivojskim križanjem priključeno na AC. Z namenom, da skozi obstoječe naselje Obrežje ne bi potekali prometni tokovi, katerih generator bodo novi gospodarski programi, je predviden zaključek lokalne (gospodarske) ceste v rondoju, na katerega se priključi regionalna cesta Jesenice–Obrežje.
2.13.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Oblika območja gospodarskega terminala I Obrežje se prilagaja vzhodnemu robu vasi Obrežje (odmik z zelenim pasom), ježi preko katere se zgornja trasa spusti v spodnjo ter AC priključku.
Programi znotraj območja so med sabo in od mednarodnega mejnega prehoda prometno ločeni. Izgradnja carinarnice je predvidena na južnem delu tega območja, kar olajša funkcionalne povezave z MMP -jem.
2.13.6. Usmeritev za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja za navedene dejavnosti je potrebno upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračju, kakor tudi odvajanja odpadnih vod.
Navedene programske zasnove za gospodarski terminal I Obrežje (tekstualni in grafični del) so sestavni del sprememb prostorskega plana.
2.14. Programske zasnove za lokalni center (Nova vas, Obrežje)
2.14.1. Meja območja
Območje urejanja lokalnega centra je omenjeno na JZ del naselja Nova vas in Obrežje na vzhodu ter predvideno naravno depresijo na jugu in občinsko potjo (Nova vas–Obrežje).
Območje urejanja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Nova vas
26/2, 228/1, 231/64, 231/30, 231/63, 231/62, 221/4, *25, 1994/1, 1994/3, 211/1, 211/2, 201/1, 201/2, 209/2, *385, 200/1, 198, 195, 194/1, 177/3, 178/1, 177/1, 190/1, 190/2, 205, 204, 203, 208/1, 214, 216/2, 1993, 1992, 177/1, 233/2, 357, *35, 233/1, *349, 231/14, 231/27, *381, 231/13, 231/25, 231/24, *351, 231/9, 231/29, 2014, 231/28
k.o. Nova vas
259/1, 263/3, 263/1, 263/2, 49/1, 263/5, *49/2, 263/4, 259/3, 259/2, *426, 298/3, 258/2, 257/2.
2.14.2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora
Navedeno območje se obravnava kot zaokrožitev pozidave za potrebe obeh naselij v KS. V prvem delu je predvidena širitev naselja Nova vas, na njegovem JV delu za potrebe stanovanjske gradnje.
V drugem delu pa se predvideva širitev naselja Obrežje – na zahodnem delu tudi za potrebe stanovanjske gradnje.
2.14.3. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Pri oblikovanju objektov se v največji meri upošteva lokalna tipologija kraja.
Vertikalni gabariti objektov ne smejo presegati 10 m.
Vizuelno podobo območja uravnotežimo z enotnimi nakloni strešin in poenotenjem strešnih kritin.
Zaradi vizuelne izpostavljenosti je predvidena zazelenitev z zaščitno vegetacijo.
2.14.4. Usmeritve za infrastrukturo
Kanalizacija:
Za celotno območje in okoliška naselja je predvidena izgradnja mešanega sistema kanalizacije, ki se priključi na predvideno čistilno napravo dolvodno ob potoku Bregana.
Vodovodno obrežje:
Navedeno območje se bo napajalo iz obstoječega vodooskrbnega omrežja.
Elektro omrežje:
Za oskrbo tega območja je predvidena priključitev na obstoječe omrežje.
Promet:
Območje se priključuje na obstoječe lokalne ceste. Predvidena nova cesta do Ribnika se navezuje na regionalno cesto R-333.
Povezovalna cesta na severnem delu območja predstavlja kvalitetno povezavo med naselji, ter ločitev lokalnega potniškega prometa od tovornega prometa, ki ga generirajo gospodarski kompleksi.
2.14.5. Tehnološki pogoji in omejitve
Območje lokalnega centra se opredeli tako, da se da poudarek na stanovanjski gradnji z izgradnjo objektov vseh storitveno oskrbnih in centralnih dejavnosti. Južni del območja s predvideno hortikulturno zasaditvijo predstavlja bariero med naselji Obrežje-Nova vas in Gospodarskim terminalom južno od območja lokalnega centra.
2.14.6. Usmeritev za izboljšanje in varovanje okolja
Pri načrtovanju območja za navedene dejavnosti je potrebno upoštevati vse normative varovanja okolja, tako hrupa, emisij v ozračju, kakor tudi odvajanje odpadnih vod.
Programske zasnove za lokalni center (Nova vas, Obrežje – tekstualni in grafični del) pod št. projekta 14/96 so sestavni del sprememb prostorskega plana.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-48/96
Brežice, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti