Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2091. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov, stran 3399.

Na podlagi določb zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) 3., 25., in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter skladno s 7. členom statuta občine Mežica (MUV št. 7/95) je občinski svet na 40. seji, dne 18. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o reji, registraciji in označevanju psov
1. člen
Ta odlok ureja bivanje, rejo, registracijo, cepljenje in označevanje psov ter postopek z neregistriranimi in necepljenimi psi na območju Občine Mežica. Hkrati pa določa višino takse, ki jo morajo plačevati lastniki psov na območju Občine Mežica.
2. člen
V individualnih stanovanjskih hišah je dovoljeno rediti pse in mačke brez predhodnega soglasja neposrednih sosedov.
V več stanovanjskih zgradbah pa je potrebno pridobiti predhodno soglasje ostalih lastnikov stanovanj v stanovanjskem objektu.
3. člen
Posestnik psa je dolžan psa starejšega od treh mesecev prijaviti v 8 dneh.
Če se lastnik s psom začasno zadržuje ali pusti psa v reji na področju občine dalj kot 90 dni, mora žival prijaviti v 8 dneh po prihodu.
4. člen
Lastnik prijavi psa Veterinarski postaji Prevalje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena veterinarska organizacija), ki vodi evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psov.
5. člen
V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa se vpiše: lastništvo, identiteta psa in njegova registerska številka.
V evidenco o prijavi, odjavi in cepljenjih psa se vpisujejo po predpisanem obrazcu podatki, ki so pomembni za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline.
6. člen
Organizaciji – veterinarski službi kjer je pes prijavljen, je posestnik dolžan v treh dneh prijaviti pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo v reji psa.
Prijava in odjava psa za vpis ali izbris iz evidence ter izdaja pasje znamke se opravi na stroške lastnika psa.
Lastnik oziroma posestnik psa mora vsako leto poravnati takso v višini 3.000 SIT. Taksa se poravna na ŽR Občine Mežica v prvem kvartalu tekočega leta. Lastniki psov bodo za plačilo prejeli položnice.
Plačila takse so oproščeni lastniki psov čuvajev na kmečkih gospodarstvih, šolani psi za potebe invalidov, službeni psi in registrirani psi pri lovski družini.
Taksa se namensko porabi za kinološke potrebe.
7. člen
Psom je potrebno zagotoviti toplo in suho zavetje, ustrezen obrok hrane, stalno svežo pitno vodo in primeren senčen prostor. Lastnik mora psa ustrezno zaščititi in očistiti zunanjih in notranjih zajedalcev (bolhe, klopi, gliste, trakulje itd.).
Prepovedano je vsakršno fizično nasilje in nehumano uničevanje psov ter drugih živali.
8. člen
Lastnik psa je dolžan skrbeti, da pes ne ogroža ljudi in živali. Popadljivi psi in psi, ki jih imajo lastniki v strnjenih naseljih, morajo biti v ograjenem oziroma svetlem prostoru ali pa na verigi. Če je pes privezan veriga ne sme biti krajša kot 3m.
Posestnik živali mora namestiti viden opozorilni napis “HUD PES”.
9. člen
Če je pes nevaren za okolico in ga ni možno dovolj zavarovati ali če lastnik v nasprotju z določbami tega odloka in odloka o hišnem redu psa zanemarja, se psa odvzame, odda primernemu interesentu ali humano pokonča na lastnikove stroške.
Sklep po prvem odstavku tega člena izda upravi pristojen občinski organ veterinarske inšpekcije.
10. člen
Posestnik je dolžan skrbeti, da se pes ne giblje prosto brez nadzorstva.
Po ulicah in trgih strnjenih naselij se sme psa voditi le na vrvici, pes pa mora nositi tudi nagobčnik.
11. člen
Pse in druge živali ni dovoljeno voditi ali puščati v javne in poslovne prostore, otroška igrišča in pokopališča, zelenice in parke, ki so ustrezno vzdrževani.
Lastniki oziroma upravljalci javnih in poslovnih prostorov so dolžni kršitelje določil iz prvega odstavka tega člena opozoriti oziroma obvestiti pristojne nadzorne organe, navedene v 23. členu tega odloka.
12. člen
Lastniki oziroma spremljevalci psov morajo z javnih površin, cest, poti, stopnišč in vhodov stanovanjskih zgradb na območju naselij, ki se urejajo z urbanističnimi zazidalnimi načrti, sproti odstranjevati iztrebke psov. V ta namen morajo lastniki oziroma posestniki psov ob vodenju psa imeti pri sebi obvezno ustrezen pribor.
13. člen
Zaradi preprečevanja širjenja nevarnih kužnih bolezni, veterinarski inšpektor odredi, da morajo biti psi zaprti ali privezani na verigi, zunaj bivališča pa se lahko gibljejo le z nagobčnikom in na vrvici.
Če je pes prenašalec nevarnih zajedalskih bolezni, lahko pristojna veterinarska inšpekcija odredi obvezno zdravljenje psa na lastnikove stroške.
14. člen
Prepovedano je imeti pse na podstrešjih, v kleteh in drugih neprimernih prostorih. Balkoni in terase nadstropnih stavb ne smejo biti psom stalno bivališče.
15. člen
Psi starejši od štirih mesecev morajo biti preventivno cepljeni proti steklini.
Na javni razglas o preventivnem cepljenju mora posestnik psa pripeljati na določeno zbirno mesto.
16. člen
Če se pri psu, mački ali drugih živalih pojavijo znaki, ki vzbujajo sum, da je žival zbolela ali poginila za steklino (spremenjeno vedenje in močna razdraženost ali potrtost, napadi na druge živali ali ljudi brez vzroka, ohromelost spodnje čeljusti ali zadnjega dela telesa, močno slinjenje), mora posestnik tako žival takoj izolirati v poseben, dobro zaprt prostor, ločeno od ljudi in živali, sum bolezni pa nemudoma prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali veterinarski inšpekciji.
17. člen
Če pes ali mačka z ugrizom ali s praskanjem poškoduje človeka, mora poškodovanec ali oseba, ki to vidi, o tem takoj obvestiti najbližnjo veterinarsko in zdravstveno organizacijo.
Žival iz prvega odstavka tega člena mora biti 10 dni pod veterinarskim nadzorom. Za psa velja to neglede na to, če je bil cepljen proti steklini ali ne.
Po prijavi poškodbe opravlja vetrinarsko nadzorstvo živali pooblaščena veterinarska organizacija.
Stroške za veterinarsko nadzorstvo živali, ki je poškodovala človeka nosi posestnik živali.
18. člen
Da se prepreči širjenje stekline in drugih nalezljivih bolezni, ki jih prinašajo psi in druge živali ter da se preprečuje škoda, mora veterinarsko-higienska služba v občasnih akcijah loviti živali brez lastnikov in pse, ki ne nosijo pasjih znamkic ali se gibljejo brez nadzorstva. Pri lovu je potrebno upoštevati principe humanosti.
Žival, ki je bila ulovljena v okoliščinah iz prvega odstavka tega člena, se na zahtevo vrne lastniku, če ta dokaže lastništvo živali, evidenco o prijavi, odjavi in cepljenju psa.
Za ulovljeno žival je organizirano zatočišče na prostoru Kinološkega društva Mežica.
19. člen
Lastnik lahko zahteva vrnitev psa v času 4 dni od dneva, ko je bil pes ulovljen, mora pa povrniti stroške, ki so nastali z lovom in oskrbo psa.
Če lastnik ne zahteva v določenem roku psa ali če ne plača stroškov lova in oskrbe, se pes izroči v last zainteresirani osebi ali humano pokonča, usmrtitev pa se financira iz občinske takse (6. člen).
20. člen
Veterinarska inšpekcija lahko v primeru nevarnosti – v okviru 18. člena tega odloka pooblasti za opravljanje nalog tudi lovsko ali drugo organizacijo.
21. člen
O vlogah občanov, ki se nanašajo na 18. člen in 19. člen tega odloka, odloča v upravnem postopku pristojni veterinarski inšpektor.
22. člen
Kdor na javnem mestu najde poškodovano ali poginjeno žival, mora o tem takoj obvestiti Veterinarski zavod Slovenije oziroma pooblaščeno Veterinarsko organizacijo, ki žival ali truplo odstrani z javnega mesta.
Če je možno ugotoviti lastnika poškodovane živali, se žival pozdravi sporazumno na lastnikove stroške.
23. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska služba, policija in občinski komunalni nadzornik.
24. člen
Ob neizpolnjevanju določil tega odloka lahko nadzorni organ iz 23. člena tega odloka z odločbo odredi, da se pomanjkljivosti brezpogojno odpravijo. Če pomanjkljivosti v predpisanem roku niso odpravljene, je dolžan lastnik živali odstraniti žival, za katero niso izpolnjena določila v tem odloku. V nasprotnem primeru to stori pristojni nadzorni organ iz 28. člena tega odloka na stroške lastnika živali.
25. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik ali pravna oseba, če ne izpolnjuje določil tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
27. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odloka o reji, registraciji in označevanju psov ter o reji ostalih domačih živali (MUV, št. 7/80).
Št. 015-03-2/98
Mežica, dne 19. maja 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti