Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2047. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN), stran 3349.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN)
Razglašam zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. junija 1998.
Št. 001-22-59/98
Ljubljana, dne 22. junija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVIH (ZSZN)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu z javno veljavnostjo.
2. člen
(pridobitev strokovnega in znanstvenega naslova)
Strokovni in znanstveni naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po dodiplomskem oziroma podiplomskem študijskem programu.
Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe oziroma za pridobitev specializacije.
Znanstveni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev magisterija oziroma doktorata znanosti.
Strokovni ali znanstveni naslov je sestavni del študijskega programa in se določi za oba spola.
Strokovne in znanstvene naslove podeljujejo visokošolski zavodi v skladu z zakonom in svojim statutom.
3. člen
(uporaba strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovni in znanstveni naslovi po tem zakonu se uporabljajo za vsa študijska, znanstvena oziroma umetniška področja ali discipline.
4. člen
(način tvorjenja strokovnih naslovov)
Strokovni naslovi na posameznih študijskih, znanstvenih oziroma umetniških področjih ali disciplinah se tvorijo takole:
– končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za besedama diplomirani oziroma diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa;
– končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe: za besedama univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomirana se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
5. člen
(strokovni naslovi na umetniških področjih)
Strokovni naslov po študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe na umetniških področjih se lahko tvori tudi tako, da se za besedo akademski oziroma akademska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
6. člen
(strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih)
Strokovni naslovi na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se tvorijo takole:
– končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa;
– končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe: za besedami univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna diplomirana inženirka se doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
7. člen
(strokovni naslovi v medicini, stomatologiji, veterinarstvu in farmaciji)
Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se po dodiplomskih študijskih programih medicine, stomatologije, veterinarstva in farmacije pridobijo tile strokovni naslovi:
– končan univerzitetni študijski program medicine: doktor oziroma doktorica medicine;
– končan univerzitetni študijski program stomatologije: doktor oziroma doktorica stomatologije;
– končan univerzitetni študijski program veterinarstva: doktor oziroma doktorica veterinarske medicine;
– končan univerzitetni študijski program farmacije: magister oziroma magistra farmacije.
8. člen
(strokovni naslov profesor oziroma profesorica)
Po študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe na katerem koli študijskem, znanstvenem oziroma umetniškem področju ali disciplini, ki dajejo tudi pedagoško usposobljenost, se lahko pridobi strokovni naslov profesor oziroma profesorica.
Merila o obsegu pedagoškega usposabljanja in o strukturi programov iz prejšnjega odstavka določi Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Strokovni naslov se tvori tako, da se za besedo profesor oziroma profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
9. člen
(strokovni naslov specialist oziroma specialistka)
Strokovni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev specializacije na visokošolskem zavodu se tvori tako, da se za strokovnim naslovom, pridobljenim po dodiplomskem študijskem programu, doda beseda specialist oziroma specialistka, lahko pa se tudi navede študijsko, znanstveno oziroma umetniško področje ali disciplina.
10. člen
(izjeme)
Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu se tvori po načelih tega zakona, ob upoštevanju prevladujočega dela študijskega programa oziroma pravil kreditnega sistema.
11. člen
(način tvorjenja znanstvenih naslovov)
Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev magisterija je magister oziroma magistrica znanosti ali umetnosti.
Znanstveni naslov po končanem podiplomskem študijskem programu za pridobitev doktorata znanosti je doktor oziroma doktorica znanosti.
V diplomi se lahko označi tudi znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen, vendar ta oznaka ni sestavni del naslova.
12. člen
(okrajšave)
V študijskih programih se poleg polnega strokovnega oziroma znanstvenega naslova določi tudi njegova okrajšava.
Pri strokovnih naslovih, ki vsebujejo izraz:
– univerzitetni diplomirani oziroma univerzitetna diplomirana..., se uporablja okrajšava univ. dipl. ...;
– diplomirani oziroma diplomirana ..., se uporablja okrajšava dipl. ...;
– univerzitetni diplomirani inženir oziroma univerzitetna diplomirana inženirka ..., se uporablja okrajšava univ. dipl. inž. ...;
– diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka ..., se uporablja okrajšava dipl. inž. ...;
– profesor oziroma profesorica..., se uporablja okrajšava prof. ...;
– akademski oziroma akademska..., se uporablja okrajšava akad. ...;
– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava dr. med.;
– doktor oziroma doktorica stomatologije, se uporablja okrajšava dr. stom.;
– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se uporablja okrajšava dr. vet. med.;
– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja okrajšava mag. farm.;
– specialist oziroma specialistka ..., se uporablja okrajšava spec. ...
Za znanstveni naslov magister oziroma magistrica znanosti ali umetnosti se uporablja okrajšava mag.
Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se uporablja okrajšava dr.
13. člen
(seznami)
Seznam vseh strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav, ki jih po tem zakonu podeljujejo univerze in visokošolski zavodi, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
14. člen
(pristavljanje strokovnih in znanstvenih naslovov)
Strokovni in znanstveni naslovi se vpišejo v diplomo.
Strokovni naslov se pristavlja za imenom in priimkom.
Znanstveni naslov se pristavlja pred imenom in priimkom.
15. člen
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih)
Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih predpisih, se ne smejo tvoriti enako, kot je s tem zakonom določeno za strokovne in znanstvene naslove.
16. člen
(priznavanje v tujini pridobljenih diplom)
V tujini pridobljeni strokovni in znanstveni naslov velja, če je diploma, s katero se izkazuje pridobitev naslova, priznana v Republiki Sloveniji.
Način in postopek priznavanja določa zakon.
17. člen
(kazenske določbe)
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če podeljuje strokovni ali znanstveni naslov v nasprotju z določbami tega zakona (2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 14. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje vsakdo, če uporablja strokovni oziroma znanstveni naslov, ki si ga ni pridobil (2. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje visokošolski zavod, če ne uskladi strokovnih in znanstvenih naslovov in jih ne objavi v enem letu od uveljavitve tega zakona (18. in 21. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba visokošolskega zavoda.
18. člen
(uskladitev z zakonom)
Visokošolski zavodi morajo uskladiti strokovne in znanstvene naslove z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
19. člen
(rok za izdajo meril)
Merila iz drugega odstavka 8. člena izda Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni list FLRJ, št. 13/63) in preneha veljati zakon o strokovnih naslovih (Uradni list SRS, št. 21/71 in 7/86 ter Uradni list RS, št. 37/92).
21. člen
(uskladitev pridobljenih naslovov)
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni po visokošolskih programih na območju Republike Slovenije pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Uskladitve iz prejšnjega odstavka opravijo visokošolski zavodi za programe s svojega študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega področja oziroma discipline in jih objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov pred uveljavitvijo tega zakona, ima pravico do uporabe strokovnega oziroma znanstvenega naslova, usklajenega po prvem in drugem odstavku tega člena.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena in ne glede na določbo 20. člena tega zakona se strokovni naslov, pridobljen na visokošolskem zavodu po višješolskem študijskem programu, razpisanem najkasneje v študijskem letu 1995/96, uporablja v nespremenjeni obliki tudi po uveljavitvi tega zakona.
Kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov pred uveljavitvijo tega zakona, lahko na lastne stroške zahteva pri visokošolskem zavodu, ki mu je podelil strokovni oziroma znanstveni naslov, izdajo listine, iz katere bo razviden strokovni oziroma znanstveni naslov, usklajen s tem zakonom. Če je visokošolski zavod prenehal obstajati, listino izda visokošolski zavod, ki sedaj izvaja študijske programe z njegovega študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega področja ali discipline.
22. člen
(uskladitev posebnih predpisov)
Nazivi, ki se pridobijo v skladu s posebnimi predpisi, se uskladijo s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.
23. člen
(priznavanje enakovrednosti strokovnih oziroma znanstvenih naslovov)
Ne glede na določbi 16. člena tega zakona so strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni naslovi, pridobljeni na območju drugih republik nekdanje SFRJ do 25. junija 1991, enakovredni strokovnim in znanstvenim naslovom, pridobljenim v Republiki Sloveniji do tega datuma.
24. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/91-7/12
Ljubljana, dne 12. junija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti