Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2081. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda, stran 3385.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list SRS, št. 25/85 in 35/85) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Podsreda je Svet KS Podsreda na seji dne 23. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Podsreda za naselje: Podsreda, Gradišče. Referendum bo v nedeljo, 5. 7. 1998, v prostorih Krajevne skupnosti v Podsredi.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– asfaltiranje cest,
– preplastitev cest,
– gramoziranje cest,
– pomoč društvom,
– urejanje javnih površin.
3. člen
Za izvršitev programa je potrebno ca. 12,000.000 SIT, s samoprispevkom bi se zbralo 6,000.000 SIT; druga potrebna sredstva bo zagotovila občina.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1998 do 1. 8. 2003.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Podsreda, ter tudi drugi lastniki zemljišč, vikendov na območju Krajevne skupnosti Podsreda, in sicer v denarju in v naslednji višini:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov, ter od nadomestil osebnih dohodkov in plačil po pogodbah o delu,
– upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek,
– lastniki zemljišč po stopnji 8% od letnega katastrskega dohodka,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče in stalno dejavnost v KS Podsreda, ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Podsreda, po stopnji 2% mesečno od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti, tisti, ki nimajo stalnega bivališča v KS Podsreda,
– samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil, pokojnin in nagrad pri vsakem izplačilu. Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah.
Zaposleni v tujini ter lastniki vikendov pa bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo izstavi KS Podsreda.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti za posamezen znesek dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun Krajevne skupnosti Podsreda.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja KS Podsreda. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, izpostava Šmarje pri Jelšah, v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Podsreda, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik s stalnim prebivališčem v KS Podsreda, Gradišče, ki so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami. Na glasovnici je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA
                            GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 5. 7. 1998, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, ki se uporabi za:
– asfaltiranje cest,
– preplastitev cest,
– gramoziranje cest,
– pomoč društvom,
– urejanje javnih površin
GLASUJEM
                    “ZA”         “PROTI”
                         (pečat)
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je “ZA” uvedbo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so glasovali.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka v celoti odštevajo od osnove za dohodnino (zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/95, 7/95 in 13/96).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Predsednik
KS Podsreda
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti