Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka, stran 3406.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US Republike Slovenije, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 30. redni seji, dne 11. 6. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Škofja Loka
1. člen
V 1. členu statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) se ime naselja “Andrej nad Zmincem” spremeni v “Sv. Andrej” in “Ožbolt nad Zmincem” v “Sv. Ožbolt” ter se po abecednem redu razvrstita v besedilo člena.
Za naseljem Bukov vrh doda še ime novega naselja: “Bukov vrh nad Visokim”.
2. člen
V 8. členu se besedi “s sklepom” nadomesti z besedama “z odlokom”.
3. člen
V 10. členu se črta tretja alinea 7. točke
4. člen
V 18. členu se besedilo devetnajste alinee nadomesti z naslednjim besedilom “– določa gospodarske javne službe, izvajanje gospodarskih javnih služb in način opravljanja koncesioniranih javnih služb,”.
Doda se nova štiriindvajseta alinea, ki se glasi: “– imenuje člane ustanovitelja v svet javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,”. Sedanja štiriindvajseta alinea postane petindvajseta alinea.
5. člen
V 35. členu se črta drugi (zadnji) odstavek.
6. člen
Za 35. členom sledita novi 35.a in 35.b člen, ki se glasita:
“35.a člen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
– sprejema letni program nadzora,
– pregleduje in proučuje veljavne pravne predpise in akte, s katerimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v občini,
– pregleduje listinsko dokumentacijo, ki je nastala ob porabi proračunskih sredstev,
– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov učinek glede na opredeljeni cilj,
– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– obravnava pripombe strank v postopkih nadzora,
– odloča o ugovorih nadzorovanih oseb,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti,
– najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah,
– obvešča javnost – občane o ugotovitvah,
– oblikuje zahteve za izvedbo revizije po Računskem sodišču RS ter prijavi sum storitve prekrška ali sum storitve kaznivega dejanja pristojnemu organu.
35.b člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Pri opravljanju svojih nalog so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.”
7. člen
V 36. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: “, ki imajo najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.”
Dodata se nov peti in šesti odstavek: “Glede prenehanja mandata člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe drugega odstavka 20. člena tega statuta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve.”
8. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.d, 36.e in 36.f člen z naslednjim besedilom:
“36.a člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba.
Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odločajo ostali člani nadzornega odbora.
36.b člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
36.c člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.S programom seznani občinski svet in župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
36.d člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.
36.e člen
V postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati na sejah nadzornega odbora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba, predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitni predlogi ukrepov in priporočila.
Nadzorni odbor dostavi poročilo nadzorovani osebi. Nadzorovane osebe imajo v roku 15 dni od prejema poročila pravico do ugovora. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v 30 dneh. Dokončno poročilo nadzorni odbor dostavi tudi občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. Nadzorni odbor sme o svojih ugotovitvah obvestiti tudi javnost, vendar šele tedaj, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Občinski organi so dolžni spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi storiti vse za zagotovitev spoštovanja aktov nadzornega odbora.
37.f člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.”
9. člen
V 37. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo: “na predlog župana”.
10. člen
V 38. členu se doda nov tretji odstavek: “Županja/župan imenuje in razrešuje tajnika občine.”
11. člen
V 55. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: “Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.”
Tretji odstavek 55. člena se črta.
12. člen
V celotnem besedilu statuta se besede “tajnik občinske uprave” nadomesti z besedami “tajnik občine”.
13. člen
Za 64. členom se doda novi 64.a člen:
“64.a člen
Občina Škofja Loka lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
Glede delovanja organa skupne občinske uprave se neposredno uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi.”
14. člen
V 70. členu se vrednost “200.000 SIT” nadomesti z vrednostjo “1,000.000 SIT”.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka, preneha veljati statutarni sklep z dne 18. 9. 1997 (Uradni list RS, št. 58/97).
Določba prvega odstavka 11. člena se prične uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
16. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti