Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2088. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, stran 3395.

Na podlagi 16. in 93. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je občinski svet na 40. seji dne 18. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja velikost in obliko grba in zastave občine ter način njune uporabe.
S tem odlokom se določa tudi praznik občine ter občinska priznanja.
2. člen
Grb in zastava občine se uporabljata le v obliki in vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
II. GRB OBČINE MEŽICA
3. člen
Grb Občine Mežica ima v osnovi svetlo modro polje, ki je postavljeno na spodnje sivo polje, v katerem je veliko svetlo zeleno polje, ki predstavlja celoten prostor Občine Mežica, neposredno pa tudi goro Peco. Okrog tega polja je pravilno razporejenih pet manjših temno zelenih polj, ki predstavljajo pet okoliških hribov, ki obdajajo Mežico.
Na vrhu krožne kompozicije je stilizirana podoba Kralja Matjaža, ki je simbol Mežice, na osrednjem zelenem polju so prekrižana rudarska kladiva.
III. ZASTAVA OBČINE
4. člen
Zastava Občine Mežica je zelene barve, z ozkim rumeno črnim robom, na zelenem polju je občinski grb. Grb se uporablja v barvni kombinaciji.
IV. UPORABA GRBA IN ZASTAVE
5. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemoma se uporablja enobarvno v črno-beli upodobitvi.
6. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov organov občine,
– v prostorih in na poslopjih, kjer je sedež občine,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih, ki jih uporablja občina,
– na svečanih sejah občinskega sveta, ob praznikih, prireditvah in proslavah občine,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
O uporabi grba v primerih določenim z zadnjo alineo odloča župan občine.
8. člen
Zastava občine se izobesi ob praznikih in spominskih dnevih občine ter ob praznikih Republike Slovenije skupaj z zastavo Republike Slovenije.
Zastava se izobesi tudi v času obiskov uradnih delegacij in predstavnikov.
Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja.
9. člen
Zastava je izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, kulturnih in drugih prireditvah ter javnih shodih.
10. člen
Grb in zastava skupaj ali vsak posebej se lahko uporabljata tudi v informativno propagandne namene. Uporabnik mora predložiti osnutek ali vzorec takšne rabe v potrditev občinskemu uradu.
11. člen
Dovoljenje za uporabo grba in zastave ali vsakega posebej oziroma odločbo o njegovi zavrnitvi izda občinski urad.
V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba grba oziroma zastave in določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
V. OBČINSKI PRAZNIK
12. člen
Občinski praznik je 4. decembra.
4. december so mežiški rudarji v preteklosti proslavljali kot svoj stanovski praznik.
13. člen
Občina Mežica poskrbi za primerno obeležitev praznika.
VI. PRIZNANJA OBČINE MEŽICA
14. člen
Občina Mežica podeljuje naslednja priznanja:
– zlati grb,
– priznanje občine,
– Möderndorferjevo značko,
– naziv “častni občan Občine Mežica”.
15. člen
Zlati grb Občine Mežica podeljuje občinski svet občine najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju kraja ali ugledu kraja. Zlati grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog odbora za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
16. člen
Župan lahko podeljuje priznanje občine, posameznikom samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam za pomembne dosežke ali jubileje. Priznanje občine se podeli ob jubileju oziroma pomembnih dosežkih.
17. člen
Učencem, ki so vseh osem razredov osnovne šole končali z odličnim uspehom, se podeli Möderndorferjeva značka. Möderndorferjevo značko podeljuje župan ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.
18. člen
Za posebne zasluge lahko občina posameznikom, ki so s svojim delom in ustvarjalnostjo pomembno prispevali k ugledu kraja, podeli naziv “častni občan Občine Mežica”.
Naziv častni občan lahko podeli tudi posameznikom, ki niso občani občine, in so bili rojeni na območju občine, ali so določen čas živeli na območju občine, ali so svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu kraja.
Naziv “častni občan Občine Mežica” podeli občinski svet na svečani seji.
Naziv “častni občan Občine Mežica” podeli občinski svet na predlog odbora za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
19. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom,
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele,
3. če uporablja grb ali zastavo brez izdanega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
4. če uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prve točke tega člena.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-3/98
Mežica, dne 19. maja 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti