Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2093. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci, stran 3401.

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) ter na podlagi 20. in 138. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97) je Občinski svet občine Puconci na 34. seji dne 4. 6. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Puconci
1. člen
V zadnjem odstavku 8. člena se črta besedilo “na podlagi javnega razpisa” in doda nov stavek, ki glasi:
“Praznik občine je 13. oktober, dan ko je bil objavljen tolerančni patent o verski strpnosti.”
2. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“V Občini Puconci so naslednje krajevne skupnosti:
Krajevna skupnost Bodonci, s sedežem v Bodoncih, ki zajema naslednja naselja: Bodonci, Vadarci;
Krajevna skupnost Brezovci, s sedežem v Brezovcih, ki zajema naslednja naselja: Brezovci, Lemerje in Predanovci;
Krajevna skupnost Mačkovci, s sedežem v Mačkovcih, ki zajema naslednja naselja: Dankovci, Mačkovci, Moščanci, Kuštanovci, Poznanovci, Prosečka vas, Otovci in Pečarovci;
Krajevna skupnost Puconci, s sedežem v Puconcih in zajema naselje Puconci;
Krajevna skupnost Bokrači, s sedežem v Bokračih in zajema naselje Bokrači;
Krajevna skupnost Šalamenci, s sedežem v Šalamencih in zajema naselje Šalamenci;
Krajevna skupnost Vaneča, s sedežem na Vaneči in zajema naselje Vaneči;
Krajevna skupnost Dolina, s sedežem na Dolini in zajema naselje Dolina;
Krajevna skupnost Gorica, s sedežem na Gorici in zajema naselje Gorica;
Krajevna skupnost Zenkovci, s sedežem v Zenkovcih in zajema naslednja naselja: Beznovci, Puževci, Strukovci, Zenkovci.”
3. člen
V 12. členu 6. točke se črta druga alinea.
4. člen
V 20. členu se spremenita:
6. alinea, ki glasi:
“– na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun,” in
16. alinea, ki glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, ki presega vrednost 4,000.000 SIT.”
5. člen
V 34. členu se spremeni in združi četrta in peta alinea, tako da glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja v vrednosti do 4,000.000 SIT.”
6. člen
V 36. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta KS brez pravice glasovanja.”
7. člen
41. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– proučuje pravne predpise in akte, s katerimi so določeni nameni porabe javnih sredstev v občini (odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi itd.),
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo ob porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi in določenimi nameni,
– izdeluje nadzorstveni zapisnik in poročila,
– proučuje pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov,
– obveščanje pristojnih organov občine in predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti,
– obvešča javnost – občane o ugotovitvah,
– vlaga zahteve za izvedbo revizije Računskemu sodišču RS,
– prijavlja sume storitev prekrška ali sume storitve kaznivega dejanja.”
8. člen
Za 41. členom se dodata nova 41.a in 41.b člen, ki glasita:
“41.a člen
Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občine in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanjem učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
41.b člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskih svetov in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznika.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegovo priporočilo in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Občinski svet je dolžan poročilo uvrstiti na prvo sejo.
“Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.”
9. člen
42. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor ima 5 članov. Predsednika in člane nadzornega odbora, ki naloge opravljajo nepoklicno, imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz 31. člena tega statuta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.”
10. člen
V 43. členu se v 1. točki črta peta alinea.
11. člen
60. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.”
12. člen
61. člen se spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov.
Naloge občinske uprave opravlja občinska uprava v okviru katere se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave.
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.”
13. člen
63. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu, tem statutu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Uprava občine se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna občinska uprava. Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Za postopek, pristojnosti in način izvrševanja nalog ter financiranje skupne občinske uprave se uporabljajo določila opredeljena z zakonom.”
14. člen
64. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik in delavci občinske uprave, določeni s sistemizacijo delovnih mest.”
15. člen
65, člen se spremeni tako, da glasi:
“Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občin določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.”
16. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.”
17. člen
V 67. členu se v prvem stavku pred besedama “občinska uprava” doda besedilo “tajnik občine in”.
18. člen
68. člen se spremeni tako, da glasi:
“Tajnik občine ter drugi zaposleni so odgovorni za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.”
19. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
20. člen
V 70. členu se črta drugi odstavek.
21. člen
V 71. členu se pred zadnjo alineo, dodajo naslednje alinee:
“– vzdržuje krajevne ceste in druga javne površine,
– pospešuje kulturne in druge društvene dejavnosti,
– predlaga občinskemu svetu odločitve, ki se nanašajo na KS.”
22. člen
Črta se 72. člen
23. člen
V 73. členu se črta drugi stavek.
24. člen
V 74. členu se črta drugi odstavek.
25. člen
V 75. členu se v prvem odstavku črta besedilo “odborov vaških skupnosti.”
26. člen
Četrti odstavek 78. člena se spremeni tako, da glasi:
“Ob obravnavi pobude mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja.”
27. člen
V 79. členu se črta prva in osma alinea.
28. člen
Določba prvega odstavka 12. člena se prične uporabljati s konstituiranjem novih občinskih organov po rednih lokalnih volitvah v letu 1998.
29. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/98
Puconci, dne 4. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti