Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2063. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998, stran 3366.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 4. izredni seji dne 11. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Črenšovci za leto 1998 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom in statutum opravlja Občina Črenšovci.
2. člen
Proračun Občine Črenšovci je določen v skupni višini prihodkov 286,836.000 SIT.
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki sta sestavni del proračuna Občine Črenšovci.
3. člen
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan Občine Črenšovci. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Črenšovci in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v proračunu. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1998, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki sredstev proračuna morajo županu najmanj dvakrat letno poročati o realizaciji nalog in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan ali nadzorni odbor.
7. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna je odgovoren predstojnik uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
8. člen
Župan Občine Črenšovci je pooblaščen da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do zneska, določenega v proračunu za leto 1998,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Črenšovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 195/98
Črenšovci, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti