Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2060. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998, stran 3360.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 40. seji dne 15. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Brežice za leto 1998 se zagotovljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter drugih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Brežice za leto 1998 znašajo:
v 000 SIT
----------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in
----------------------------------------------------------------------
              odhodkov        Račun financiranja
Prihodki          1,784.917              55.000
Odhodki          1,839.917
Presežek              –              55.000
Primanjkljaj         55.000
----------------------------------------------------------------------
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se v letu 1998 izloči 0,5 % v stalno proračunsko rezervo.
4. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za tekočo proračunsko rezervo, ki se uporablja za nepredvidene naloge ali pa naloge, za katere ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan občine.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni na državni ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt. Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene, razen za namene iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
Sredstva za izvajanje programov in za delo se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcem in funkcionarjem se zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sprememba osnove za obračun plač v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije se sprotno upošteva tudi pri izračunu dotacij za delovanje krajevnih skupnosti po sprejeti metodologiji.
9. člen
Sredstva amortizacije se uporabljajo po sprejetem programu.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih, za kar je odgovorna odgovorna oseba uporabnika.
11. člen
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrževalna dela, storitve ter subvencije, ki bodo opravljene v tekočem letu, lahko uporabniki sklepajo le do 12. decembra tekočega leta.
12. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalno stanovanjskim podjetjem Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine na mejnih prehodih in občinskih komunalnih taks, je odgovorna strokovna služba oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja koncesijskih pogodb o izvajanju gospodarske javne dimnikarske službe na območju Občine Brežice je odgovorna strokovna služba oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
13. člen
Nosilci sredstev proračuna po posebnem delu so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev, promocijo gospodarstva, krajevne skupnosti, stroške občinskih praznovanj, sredstva za politične stranke, stroške delovanja občinskega sveta, stroške za delo občinske uprave – plače, zaščito in reševanje, požarno varnost ter združenje slovenskih častnikov.
Oddelek za splošno pravne zadeve in družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB, socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine, materialne stroške občinske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, stavbna zemljišča, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet ter takso za obremenjevanje okolja, javna dela s področja komunalne infrastrukture.
Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, lokacijske dokumentacije, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine, energetsko svetovanje in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za tekoče spremljanje uresničevanja porabe sredstev, glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje področje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
15. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Spremembe je mogoče izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
Izjemoma o prenosu sredstev med posameznimi nameni, v okviru dejavnosti, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva občinskega proračuna, odloča župan, o čemer obvesti odbor za proračun in finance.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki ne sme presegati 5 % sprejetega proračuna in mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan, ki o tem poroča občinskemu svetu na seji.
17. člen
Stalna proračunska rezerva, ki se oblikuje v skladu s 3. členom odloka o proračunu Občine Brežice, se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev iz druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan, o uporabi sredstev iz prve in tretje alinee prvega odstavka tega člena pa odloča občinski svet.
18. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil, o čemer odloča občinski svet.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona.
19. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odločitve.
20. člen
Ne glede na sprejeti plan proračuna Občine Brežice za leto 1998, se bo zagotovljena poraba financirala po dinamiki dvanajstin, ki jih zagotavlja Ministrstvo za finance, v skladu z republiškim proračunom, dogovorjena poraba pa se bo financirala v skladu z realizacijo lastnih prihodkov.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-56/98
Brežice, dne 15. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti