Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem, stran 3369.

Na podlagi 11. in 103. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, 31/96), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92) in 19. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 5. 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 67/93 od 17. 12. 1993) se spremeni 2. člen in glasi:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:
a) da je državljan Republike Slovenije, katerega skupni prihodek na člana družine ne presega višine, določene s predpisi s področja socialnega varstva (Uradni list RS, št. 54/92),
1. za otroka do dopolnjenega 6. leta starosti 29% zadnje povprečne bruto plače v državi;
2. za otroka od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34% zadnje povprečne bruto plače v državi;
3. za otroka od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42% zadnje povprečne bruto plače v državi;
4. za odrasle osebe 52% zadnje povprečne bruto plače v državi.
Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) se odstotki iz prejšnjega odstavka računajo od zadnje znane bruto povprečne plače v državi;
b) da ima prosilec stalno bivališče v Občini Črnomelj najmanj pet let in ožji družinski člani, ki z njim prebivajo in imajo izpolnjene pogoje za stalno bivanje, stalno prebivališče v Občini Črnomelj in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo, razen če na začasnem naslovu bivajo zaradi izjemne oddaje po 26. členu pravilnika;
c) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik-solastnik primernega stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik-solastnik neprimernega stanovanja;
d) da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik-solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine in o tem poda pisno izjavo;
e) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;
f) da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji;
g) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov za katerega se rešuje stanovanjsko vprašanje ni bil imetnik stanovanjske pravice, oziroma najemnik stanovanja, ki mu je bil omogočen odkup po pogojih stanovanjskega zakona in je le-tega odtujil;
h) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni bil imetnik stanovanjske pravice, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga odtujil;
i) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva ni vrnil izpraznjeno stanovanje ali zamenjal primerno stanovanje in zato prejel 30% od vrednosti stanovanja;
j) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje ni lastnik ali solastnik podjetja oziroma nosilec obrti, razen v primeru samo zaposlitve krajše od enega leta;
k) da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni bil najemnik občinskega stanovanja pa mu je bilo najemno razmerje zaradi krivdnih razlogov odpovedano;
m) da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni uporabnik stanovanjskih prostorov iz katerih so bili v preteklosti že rešeni stanovanjski problemi.
2. člen
V 5. členu se spremeni 1. točka in glasi:
1. stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja (3. člen SZ, kar
dokazuje s pravnomočno odločbo
ob vložitvi vloge)                   160 točk
– prosilec stanuje z družino pri starših
ali sorodnikih                     130 točk
– prosilec stanuje v samskem domu            140 točk
– prosilec je podnajemnik                150 točk
V 2. točki se spremeni druga alinea in glasi:
– bivanje v kletnem (vsaj 1 m pod nivojem)
ali podstrešnem (vsaj 30% mansarda)           40 točk
V 5. točki se spremeni druga alinea in glasi:
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča       10 točk
tretja alinea: stanovanje z nestandardno visokimi stropi 
(pod 2,8 m ali nad 3 m) se črta.
3. člen
V 6. členu se spremeni prva alinea in glasi:
– za vsakega mladoletnega otroka             30 točk
4. člen
V 7. členu se peta alinea – status prosilca z družinskim članom za katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno, da je nezaposljiv, se črta.
5. člen
V 9. členu se spremeni prva alinea in glasi:
– družino v kateri roditelja nista starejša
od 35 let (mlada družina)                60 točk
doda se nova alinea:
– žrtev vojnega nasilja                 20 točk
6. člen
Spremeni se 10. člen in glasi:
“Pri ocenjevanju delovne dobe in dobe bivanja v Občini Črnomelj se prizna:
– za vsako dopolnjeno leto delovne dobe v
Občini Črnomelj se prizna                10 točk,
– za čas stalnega bivanja v Občini Črnomelj
             do 5 let            0 točk
             nad 5 do 10 let        20 točk
             nad 10 do 15 let        40 točk
             nad 15 do 20 let        60 točk
             nad 20 let           80 točk
– bivanje v sedanjih stanovanjskih razmerah
             nad 5 let v Občini Črnomelj  50 točk
V primeru, da imata dva ali več prosilcev z istim številom družinskih članov isto število točk, ima prednost pri dodelitvi stanovanja prosilec z daljšo dobo stalnega bivanja v občini Črnomelj.
7. člen
V 14. členu se doda odstavek:
“Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk prednost pred drugimi prosilci.“
8. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.
9. člen
19. člen se spremeni in glasi:
“Tajnik občine imenuje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem:
komisijo sestavljajo:
– delavec uprave, pristojen za stanovanjske zadeve in je obenem tudi poročevalec komisije,
– strokovni delavec centra za socialno delo v občini,
– delavec patronažne službe v občini.“
10. člen
K 21. členu se doda odstavek in glasi:
“Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja eno leto oziroma do potrditve nove prednostne liste.”
11. člen
22. člen glasi:
“Zoper svojo uvrstitev na listo ima udeleženec razpisa pravico ugovora na župana občine, in sicer v roku 8 dni po vročitvi sklepa o uvrstitvi na listo za dodelitev socialnih stanovanj oziroma objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v najem.“
12. člen
23. člen glasi:
“Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda tajnik občine na podlagi veljavne prednostne liste.“
13. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni in glasi:
“Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:
– požar ali druga elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za bivanje,
– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu,
– izredno težka socialno zdravstvena problematika (na predlog Centra za socialno delo Črnomelj).“
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-12/98
Črnomelj, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti