Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2087. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998, stran 3388.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29 in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) ter 98. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 10. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Ljutomer za leto 1998 upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem Občine Ljutomer.
2. člen
Skupna višina prihodkov javne porabe v letu 1998 znaša 1.221,478.640 SIT od tega
Občinski proračun               1.145,022.360 SIT
Stanovanjski sklad                51,420.942 SIT
Razvojni sklad                  25,035.338 SIT
Sredstva proračuna se razporedijo za financiranje opravljanja nujnih nalog zagotovljene porabe in sicer za delo občinskih organov in občinske uprave, civilne zaščite, za izvajanje dejavnosti na področju šolstva, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, zdravstva in drugih dejavnosti, za subvencije in pokrivanje vzdrževanja komunalnih naprav in cest, za stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, kmetijstva, požarnega varstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za investicije in druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo bilanco prihodkov in odhodkov občinskega proračuna. Sredstva skladov in režijskega obrata se razporedijo za posamezne namene v skladu z odloki o ustanovitvi skladov in režijskega obrata ter predloženimi programi.
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej opredeljena v prilogi investicijskega dela proračuna.
5. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
7. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Ljutomer.
8. člen
Župan lahko v okviru zakonskih omejitev izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor Občine Ljutomer.
10. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka. Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Ljutomer za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin.
11. člen
V občinskem proračunu so oblikovana tudi sredstva tekoče proračunske rezerve, ki se lahko uporabijo za naloge javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso zagotovljena sredstva ali planirana sredstva ne zadoščajo ter za druge namene v skladu s sklepi župana Občine Ljutomer. V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Župan Občine Ljutomer lahko začasno zmanjša višino sredstev določenih v občinskem proračunu za posamezne namene in zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini. O ukrepu obvesti župan Občinski svet občine Ljutomer.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
14. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Ljutomer. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance RS.
15. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
16. člen
V primeru, da občinski proračun za prihodnje proračunsko leto ni sprejet v tekočem proračunskem letu, se javna poraba občine v prihodnjem letu začasno financira po proračunu za tekoče leto.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-7/98
Ljutomer, dne 10. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti