Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2094. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998, stran 3403.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 24. 5. 1998
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi ter občinskim statutom način izvrševanja proračuna Občine Rogašovi za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki, bilanca odhodkov pa vsebuje vse izdatke proračuna tekoče in investicijske porabe.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1998 v višini 175,000.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 175,000.000 SIT, sredstva razporedijo na:
– tekočo porabo v znesku             94,900.000 SIT,
– investicijsko porabo              80,100.000 SIT.
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi sprememb zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije, obseg zagotovljene porabe v proračunu občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Rogašovci se 0,5% sredstev izloči za z zakonom določene rezerve.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku, se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo, brez soglasja občine, prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni organu občinske uprave oziroma županu občine, kot pristojnemu organu občine, predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto do 1. marca tekočega leta.
Skladno s tem odlokom in drugimi predpisi morajo uporabniki sredstev proračuna, katerih namenskost porabe nadzira občina, zaključne račune oziroma ustrezna poročila za preteklo leto predložiti pristojnemu organu do 25. marca tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih proračunski porabniki pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH OZIROMA VAŠKIH SKUPNOSTI
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za funkcionalno delo organov krajevnih in vaških skupnosti, sorazmerno s številom prebivalcev,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave,
– za počastitev dneva starejših občanov.
Sredstva za delo KS se nakazujejo trimesečno.
13. člen
Sredstva investicijske porabe so namenjena izgradnji komunalne in družbene infrastrukture (občinske ceste, šolski in kulturni objekti).
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih oziroma vaških skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinaciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 40% vrednosti po kriterijih in sklepu Občinskega sveta občine Rogašovci,
– za investicije v druge komunalne objekte pa po predhodni določitvi kriterijev občinskega sveta,
– ureditev odvodnjavanja meteornih in padavinskih voda do določene višine (40% glede na dolžino) ali po predhodno določenih kriterijih občinskega sveta.
14. člen
Krajevne in vaške skupnosti so dolžne pristojnemu odboru občinskega sveta oziroma županu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca februarja tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev, ki jih le-te pridobijo iz občinskega proračuna za sofinanciranje, opravlja nadzorni odbor občine.
IV. SREDSTVA REZERV
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Neporabljena sredstva tekoče proračunske rezerve se z rebalansom proračuna oziroma z zaključnim računom razporedijo ob koncu leta za namene, katerim primanjkuje virov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan v primerih nesreč ali drugih izrednih razmer, drugače pa občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
16. člen
Za izvrševanje proračuna je v skladu z zakonom in občinskim statutom odgovoren župan občine.
17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. porabijo sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% prihodkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod drugo točko tega člena, odloča občinski svet, v skladu z določili statuta občine.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. člena zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen v skladu z zakonom o javnih naročilih. Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.
Kot zakoniti izvrševalec proračuna je župan odgovoren za sklepanje pravnih poslov v zvezi z občinskim premoženjem do višine zneska iz prejšnjega odstavka, če ima tak pravni posel zakonsko osnovo oziroma postavko v proračunu.
21. člen
Sredstva za amortizacijo se uporabnikom proračunskih sredstev zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna upravlja, po načelu dobrega gospodarja, župan občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Vsi prihodki, ki jih pridobi občina v skladu z delitvenimi razmerji med občinami iz skupnega premoženja v letošnjem letu, postanejo sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine za leto 1998.
24. člen
Po določitvi ustanoviteljskih pravic in sprejetju premoženjske delitvene bilance občin pravnih naslednic do sedanje Občine Murska Sobota, za področje javnih zavodov in javnega komunalnega podjetja, se prihodki vklučijo v bilanco prihodkov proračuna občine za leto 1998 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
25. člen
Vsa dodatna sredstva, ki jih občina pridobi med letom po sklepih vlade ali ministrstev na podlagi državnih natečajev v proračun, se porabijo strogo po namenih pridobitve.
26. člen
Vsa neporabljena sredstva iz tekoče in investicijske porabe v okviru proračuna za leto 1998, se z rebalansom k temu proračunu namenijo za financiranje izgradnje Osnovne šole Sv. Jurij.
V primeru sklenitve izvajalske pogodbe v letu 1998 se vse nepokrite pogodbene obveznosti prenesejo kot I. prioriteta v proračun naslednjega leta.
26.a člen
V primeru, da se sredstva za novogradnjo Osnovne šole Sv. Jurij ne porabijo v predvideni namen, se namenijo za pokritje drugih odprtih investicij v Občini Rogašovci.
27. člen
V skladu z 10. členom statuta občine so krajevne skupnosti pravne osebe, zato morajo svoje finančno poslovanje izvajati v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Glede na to, da za občino opravlja finančno-računovodska opravila po pogodbi uprava Mestne občine M. Sobota, lahko vse krajevne skupnosti organizirajo skupno opravljanje teh del ali pa dela oddajo po pogodbi.
Pravne posle v zvezi z investicijami krajevnih oziroma vaških skupnosti sklepajo njihovi pristojni organi. Oddajanje javnih naročil se realizira skladno z zakoni.
28. člen
Vse računovodske listine podpisujejo pooblaščene osebe organa, ki je po zakonu oziroma statutu odgovoren za izvrševanje proračuna.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 68/98
Rogašovci, dne 24. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.
     Bilanca prihodkov proračuna Občine Rogašovci
             za leto 1998


                              v 000
----------------------------------------------------------------
Zap. št.  Namen                      1998
----------------------------------------------------------------
1.     Prihodki za zagotovljeno porabo        163.500

1.1.    Prihodki, ki se razporejajo med 
      republiko in občino              35.000

1.1.1.   Dohodnina                     860

1.1.2.   Davek od osebnih prejemkov           30.700

1.1.3.   Davek od dohodka iz kmetijstva           27

1.1.4.   Davek od dohodka iz dejavnosti         1.465

1.1.5.   Davek od dobička iz kapitala            27

1.1.6.   Davek od dohodka iz premoženja          970

1.1.7.   Davek od dohodka iz premožen. pravic       951

1.2.    Prihodki, ki pripadajo občini          1.500

1.2.1.   Davek na promet nepremičnin            700

1.2.2.   Davek na dediščine in darila           320

1.2.3.   Davek na dobitke od iger na srečo         480

1.2.4.   Upravne takse 

1.2.5.   Takse na igralne avtomate zunaj igral. 

1.3.    Finančna izravnava              127.000

1.3.1.   Finančna izravnava za 
      tekočo zagotovoljeno porabo          127.000

2.     Prihodki za druge naloge            10.340

2.1.    Davki in druge dajatve 

2.1.1.   Davek od premoženja                 4

2.1.2.   Pristojbine za vzdrževanje melioracij 

2.1.3.   Krajevne takse                   42

2.1.4.   Komunalne takse za uporabo jav. površin

2.1.5.   Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest       95

2.1.6.   Odškodnina za spremembo namem. kmet. z.      990

2.1.7.   Odškodnina za degradacijo prostora         9

2.1.8.   Prihodki uprave občine 

2.1.9.   Prihodki določeni z drugimi akti        9.200

2.1.9.1.  Odškodnina za izkoriščanje rudnin         660

2.1.9.2.  Prihodki od obresti                480

2.1.9.3.  Drugi prihodki občine               500

2.1.9.4.  Komunalni prisp. in prodaja zemljišč

2.1.9.5.  Požarna taksa - prihodki od sklada        800

2.1.9.6.  Prihodki od premoženja             1.760

2.1.9.6.1. Najemnine                     260

2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja         1.500

2.1.9.7.  Taksa za onesnaževanje okolja 

2.1.9.8.  Vračilo kreditov + anuitet - stanovanja     5.000

3.     Dopolnilna sredstva države 

3.1.    MEOR - sredstva za DOO 

4.     Prenos presežka iz preteklega leta       1.160

4.1.    Prenos presežkov iz leta 1997

      Skupaj prihodki                175.000
----------------------------------------------------------------


      Bilanca odhodkov proračuna Občine Rogašovci
             za leto 1998

                          znesek v 000
----------------------------------------------------------------
Zap. št.  Namen                      1998
----------------------------------------------------------------
A)     Tekoča poraba                 94.900

I.     Sredstva za delo občinskih organov 
      in zavodov                   35.000

01.    Sredstva za delo občinskih organov       17.000

02.    Sredstva za delo zavodov            18.000

II.    Socialni transferji, dotacije, subvencije   40.900

03.    Socialni transferji              18.000

04.    Dotacije                    1.500

05.    Drugi skupni stroški na področju
      družbenih dejavnosti              11.400

06.    Subvencije in intervencije v
      gospodarstvu                  10.000

III.    Druge javne potrebe in rezerve         19.000

07.    Sredstva za druge javne potrebe        17.000

08.    Sredstva rezerv                 2.000

      Skupaj sredstva tekoče porabe         94.900

B.)    Investicijska poraba              80.100

IV.    Investicijsko vzdrževanje           17.800

09.    Investicijsko vzdrževanje na
      področju družbenih dejavnosti          3.500

10.    Investicijsko vzdrževanje na
      področju gospodarske infrastrukture      11.300

11.    Sredstva na področju ekologije         3.000

V.     Investicijski odhodki             62.300

12.    Investicije v gospodarski infrastrukturi    17.800

13.    Investicije v družbene dejavnosti       44.500

      - šolstvo                   30.000

      - drugo                    14.500

      Skupaj sredstva investicijske porabe      80.100

      Skupaj odhodki proračuna           175.000
----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti