Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2106. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1998, stran 3411.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97 in 70/97), in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 33. seji dne 10. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Trebnje za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1998.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov, pokrivanje primanjkljaja iz leta 1997 in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
       Bilanca prihodkov in odhodkov      Račun financiranja
                    SIT             SIT
------------------------------------------------------------------------
Prihodki           1.095,746.000          63,000.000
Odhodki            1.093,246.000          65,500.000
Primanjkljaj                          2,500.000
Presežek             2,500.000
------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do višine 500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O tem odloča občinski svet.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov za potrebe pokrivanja likvidnosti posameznih postavk, odloča župan.
7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna odloča občinski svet.
8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za amortizacijo se zagotavjajo v višini 50% amortizacije objektov in opreme.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
10. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu za zakonom o javnih naročilih.
11. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi oddelek občine, pristojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog oddelka, pristojnega za finance in o tem poroča občinskemu svetu.
12. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
13. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se Občina Trebnje v letu 1998 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, določene s proračunom, vendar ne več od 10% zagotovljene javne porabe Občine Trebnje v letu 1997.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 401-1/98-2
Trebnje, dne 12. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti