Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2072. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998, stran 3376.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 5. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1998 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1998 v višini 429,454.070,50 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 429,454.070,50 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku 198,064.870,50
– investicijske obveznosti v znesku 225,389.200
Račun financiranja Občine Gornji Petrovci za leto 1998 obsega odhodke v višini 6,000.000 SIT.
4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Gornji Petrovci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Gornji Petrovci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
6. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače;
– sredstva za druge osebne prejemke;
– sredstva za prispevke delodajalca;
– sredstva za materialne stroške;
– sredstva za amortizacijo;
– sredstva za druge odhodke.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
8. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu in županu kot pristojnemu organu občine predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto do 31. 6. 1998.
10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI
11. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov;
– za počastitev dneva starejših občanov.
12. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu občinskemu uradu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca marca tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevnih skupnosti opravlja občinski urad in župan.
IV. SREDSTVA REZERV
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini do 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
14. člen
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem sproti seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča župan v soglasju z občinskim svetom.
17. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Gornji Petrovci največ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Gornji Petrovci.
18. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
19. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 SIT oziroma na podlagi zakona o javnih naročilih. Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo.
21. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
22. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
23. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna po načelu dobrega gospodarja upravlja župan.
24. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet
25. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, kolikor sama zagotovi najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
Krajevna skupnost je opravičena do sofinanciranja izgradnje avtobusnih čakalnic kolikor sama zagotovi 30% sredstev od predračunske vrednosti.
Za sofinanciranje izgradnje mrliških vežic se krajevnim skupnostim sofinancira 500.000 SIT ob začetku gradnje in 500.000 SIT v drugi fazi ob opremi vežice.
Občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
Vsa ostala sofinanciranja do programov, ki se izvajajo skupaj s krajevnimi skupnostmi se sofinancirajo na podlagi sprejetih odlokov in sklepov, ki jih je sprejel Občinski svet občine Gornji Petrovci.
26. člen
Iz sredstev občinskega proračuna, ki se pridobijo iz naslova sprememb namembnosti kmetijskega zemljišča v letu 1998, se s tem odlokom rezervirajo sredstva v višini 80,000.000 SIT, ki se bodo namensko uporabila za izvajanje programov kmetijstva na območju Občine Gornji Petrovci in sicer v letih 1999, 2000, 2001 in 2002 in sicer vsako leto po 20,000.000 SIT.
Porabo navedenih sredstev v višini 20,000.000 SIT je potrebno vsako naslednje leto (v času od leta 1999 do leta 2002) vnesti v proračun Občine Gornji Petrovci.
Za izvršitev tega člena odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci je odgovoren župan občine, ki za njegovo realizacijo odgovarja Občinskemu svetu občine Gornji Petrovci ter njegovemu odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun, krajevne skupnosti in ostala društva za leto 1998 vodi samostojni servis Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe do 30. 4. 1998, od 1. 5. 1998 naprej pa računovodska opravila opravlja uprava Občine Gornji Petrovci.
Računovodska opravila za Krajevno skupnost Križevci in Gornji Petrovci opravlja od 1. 5. 1998 uprava Občine Gornji Petrovci razen za Krajevno skupnost Šulinci, ki se je odločila, da za njih še naprej opravlja računovodska opravila računovodski servis Trajbar iz Cankove. V tem primeru se za Krajevno skupnost Šulinci ne zagotavljamo finančna sredstva za opravljanje računovodskih storitev.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 1811/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti