Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1808. Uredba o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo
1809. Uredba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
1810. Uredba o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja
1811. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
1812. Uredba o dopolnitvah uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1813. Uredba o določitvi najvišjih cen novih telefonskih priključkov
1814. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

1817. Sklep o soglasju k RTV naročnini
1818. Sklep o dopolnitvi sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini
1819. Sklep o dopolnitvi sklepa o ukrepih za znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem sistemu
1820. Sklep o financiranju visokošolskega strokovnega izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov
1821. Sklep o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika
1822. Sklep o uskladitvi preživnin

Drugi akti

1815. Soglasje k cenam naftnih derivatov
1816. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1786. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 21. 5. 1994 do 30. 6. 1994 dano dovoljenje, da smejo v promet
1787. Odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije
1788. Odredba o spremembi odredbe o označevanju domačih živali v prometu

Drugi republiški organi in zavodi

1789. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Kamnik

1792. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
1793. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju k.o. Bistričica
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1795. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik
1796. Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina

Kranj

1797. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Ljubljana

1790. Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana
1791. Sklep o višini tarifnih postavk za dovedeno vodo

Mozirje

1798. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone "Tičjek" v naselju Gornji Grad
1799. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji
1800. Odlok o ravnanju z odpadki
1801. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994

Slovenj Gradec

1802. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora

Šmarje pri Jelšah

1803. Odlok o ravnanju s plodno zemljo
1804. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1805. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Šmarje
1806. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1807. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2. Popravek kolektivne pogodbe za kemično, kovinsko in gumarsko industrijo Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti