Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1994 z dne 5. 8. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1823. Zakon o spremembi zakona o notariatu
1824. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
1825. Zakon o računskem sodišču
1826. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu
1827. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov prenosa zemeljskega plina
1828. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje

Odloki

1829. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o parlamentarni preiskavi o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij za aretacije, obsodbe ter izvršitev obsodb proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiću in Franciju Zavrlu
1830. Odlok o razrešitvi predsednice Višjega sodišča v Ljubljani
1831. Odlok o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani
1832. Odlok o razrešitvi predsednice Temeljnega sodišča v Celju
1833. Odlok o razrešitvi predsednika Temeljnega sodišča v Novem mestu
1834. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
1835. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1836. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
1837. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1838. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
1839. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu
1840. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
1841. Odlok o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1842. Odlok o imenovanju direktorja Tehniškega muzeja Slovenije
1843. Odlok o imenovanju ravnatelja SNG Drama, Ljubljana

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1860. Uredba o načinu in kriterijih za sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil
1861. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu

Sklepi

1862. Sklep o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1844. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1845. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za julij 1994
1863. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Helenske Republike (Grčije)
1864. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz nekaterih krajev v Republiki Italiji
1865. Odredba o spremembi odredbe o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv

USTAVNO SODIŠČE

1846. Odločba o ugotovitvi, da določba tretjega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi ni v neskladju z ustavo

OBČINE

Krško

1847. Sklep o določitvi odstotka od poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
1848. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v III. trimesečju leta 1994

Ljutomer

1849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o preskrbi s pitno vodo iz ljutomerskega vodovoda

Logatec

1850. Odlok o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Logatec

Novo mesto

1851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v občini Novo mesto

Radovljica

1852. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1993
1853. Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del v občini Radovljica
1854. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990

Ribnica

1855. Pravilnik o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v občini Ribnica
1856. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine Ribnica

Slovenj Gradec

1857. Sklep o določitvi mreže javne zdravstvene službe v občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

1858. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za dve območji v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III

Zagorje ob Savi

1859. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Zagorje ob Savi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

69. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe (Projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj
70. Zakon o ratifikaciji Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj
71. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za slovenski železniški projekt II
AAA Zlata odličnost