Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 2963.

Skupščina občine Kamnik je na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85. 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS. št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) na 38. skupni seji zborov dne 6. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
S tem odlokom določamo vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o priglasitvi.
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za druge investitorje.
2. člen
2. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"Objekti iz 1. člena tega odloka so:
1. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne ute in rastlinjaki, če ne presegajo v skupni tlorisni površini 20 m2 in višine kapu objekta 2,20 m nad nivojem tal objekta in se postavljajo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov in poslovnih objektov
2. leseni in zidani kurniki ter zajčniki in ograde z lopami za pse, če v skupni tlorisni površini ne presegajo 10 m2, leseni in zidani pritlični svinjaki in hlevi za drobnico, če v skupni površini tlorisa ne presega 20 m2 in se postavljajo v sklopu individualnih stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov. Vsi objekti za rejo živali se lahko postavljajo samo v območjih, kjer reja ni prepovedana z drugimi predpisi
3. dvoriščne in vrtne ograje ter oporni zidovi terena do višine 1,5 m z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji upravljalca
4. nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja osebnih avtomobilov, traktorjev, koles, mopedov in motorjev ter avtomobilskih prikolic pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih in poslovnih objektov s površino pokritega prostora največ 15 m2
5. pergole, dimniki, sončni kolektorji, zasteklitev in prekritje balkonov, vetrolovi in zunanje stopnice pri stanovanjskih stavbah, s tem, da se pri stanovanjskih blokih zahteva za vse naštete posege v enem objektu enotno oblikovanje
6. montažne garaže v velikosti do 15 m2 in višine kapu objekta, do 2,2 m grajene v skladu s sanitarno-tehničnimi predpisi, če ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih objektov, vendar le do največ ene garaže na stanovanjsko enoto
7. stolpni in koritasti silosi za shranjevanje krme, če v skupni prostornini ne presegajo 90 m3 in se postavljajo v sklopu gospodarskih objektov
8. leseni kozolci in kozolci z armiranobetonskimi stebri, enovrstne in dvovrstne izvedbe ter leseni skednji, lesene kašče, lesene sušilnice, lesene shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino lesene izvedbe do skupne tlorisne površine do 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu
9. lesene lope brez pasovnih temeljev za vrtno orodje na površinah namenjenih vrtičkarstvu, če ne presegajo 3 m skupne tlorisne površine in 2,2 m višine kapne lege ostrešja objekta, kvalitetne izvedbe, prilagojene okolju
10. leseni nepodkleteni čebelnjaki z manj kot dvajset panji, če v skupni tlorisni površini ne presegajo 10 m2 tlorisne površine in 3,2 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta v skladu s pogoji Čebelarske družine
11. oprema parkov, otroških igrišč in rekreacijskih in podobnih površin
12. table z napisi, reklamni izveski in podobno do 5m2 in do višine 4m, skladno s pogoji upravljalcev prometnih površin v kulturno spomeniško zavarovanih območjih pa skladno s pogoji pristojne strokovne organizacije
13. objekti namenjeni začasni turistični ali sezonski prodaji ter športnim dejavnostim
14. manjše tipske plinske postaje (mali kontejnerji oziroma mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin) za ogrevanje objektov
15. tipski kontejnerji za prodajo plina (do 50 jeklenk) ob soglasju sosedov
16. vzdrževanje komunikacij in komunalnih napeljav
17. cisterne za kurilno olje v skladu s pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja
18. male hidroelektrarne moči do 100 kVA, kadar se vgrajujejo v obstoječe vodnogospodarske objekte
19. objekti in dela na objektih, navedenih v petem odstavku 46. člena zakona o graditvi objektov.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi: "Za izgradnjo pomožnih objektov se smejo uporabiti materiali, ki so skladni z osnovnim stanovanjskim objektom in se z zunanjim videzom in fasado ujemajo z okolico. Odmik pomožnega objekta od medposestne meje mora biti vsaj 3 m. Izjemoma je lahko manjši, če je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Predpisani odmik ne velja za objekte iz točk 3., 9., 11. in 12. v 2. členu." Odmik od medposestne meje za objekte iz 3., 9. in 12. točke je l m, kolikor ni drugačnega dogovora, s somejaši.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-2/94
Kamnik, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.