Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1806. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, stran 2995.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 66/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 1. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
Sprejme se ureditveni načrt za območje CZ1 v Rogaški Slatini (v nadaljnjem besedilu: Ur N), ki ga je pod št. projekta 30/92 v oktobru 1992 izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d.o.o. Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13 in je sestavni del tega odloka.
Ur N vsebuje tekstualni del s soglasji in kartografski del.
2. člen
Ureditveni načrt za območje CZ1 posega v celoti v kat. občino Rogaška Slatina.
Opis meje območja Ur N: izhodiščna točka opisa meje je na JZ fasadi restavracije Pošta (p. št. 817). Meja od tu v smeri proti JZ prečka p. št. 816/2, 816/1, 816/4 (interno obvoznico) in 1776 do osi železniškega tira, kjer zavije proti SZ in poteka po osi do križanja s Celjsko cesto (parc. 1775). Zajame del križišča in zavije proti V preko parcele št. 605, po robu 603/3, preko ceste 1794/1 ter parcel 503 in 502, do individualne zazidave. Tu poteka po robu Celjske ceste (p. št. 1791/1) do Z vogala parcele 437. Od tod dalje poteka meja približno po gozdnem robu, preko parcel 437, 423/1, 424 in 425. Tu se meja naveže na S rob poti s p. št. 372 in poteka po njem do hotela Soča, kjer pot prečka. Nadaljuje po SV robu parcele 365/1, v smeri proti
JV prečka p. št. 364 in 353 do roba peš poti v Zdraviliškem parku. Meja tu zavije pravokotno proti JZ do Celjske ceste, se usmeri na JV, prečka Celjsko cesto in se naveže na JV rob parcele 817 (Restavracija Pošta), na njenem J vogalu pa zavije pod kotom 90 stopinj desno, tako da se-naveže na izhodiščno točko.
V SV delu Ur N (objekt Stara pošta in hotel Ljubljanski dom), kjer meja posega v sprejeti Ur N CZ2, veljajo določila tega odloka.
Območje znotraj opisane meje meri 13 ha. Meja je točno prikazana v merilu 1:1000 v okviru kartnega dela Ur n.
3. člen
Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve.
Območje je namenjeno za zdraviliške in centralne dejavnosti.
V ureditveno območje Ur N je vključeno 12 obstoječih objektov:
hoteli – Beograjski dom, Slatinski dom, Trst, Slovenski dom in Ljubljanski dom, restavracija Pošta in Sonce, Kulturni dom, zdravstveni dom, stara pošta, objekt obstoječega kopališča in poslovni objekt s trgovino Avtomotor.
V gradnji je objekt trgovsko-poslovni center pri obstoječem objektu kopališča.
Predlagana zasnova zazidave in ureditev v okviru ureditvenega območja vključuje:
1. izgradnjo novih objektov:
– objekt št. 1 – trgovinski center,
– objekt št. 5 – nov hotelski objekt.
– objekt št. 8 – dograditev hotela Slatinski dom in
– objekt št. 12 – nov hotelski objekt s trgovskimi lokali v navezavi na objekt stara pošta
2. Ureditev in prenovitev parkovnih in zelenih površin na območju:
– med predvidenim trgovskim centrom in restavracijo Sonce.
– hotelov SIatinski dom, Beograjski dom in predvidenim hotelskimi objekti št. 5 in 12, ter
– med hotelom Trst in Slovenski dom.
3. Ureditev osrednje promenade, sprehajalnih poti in ploščadi.
4. Ureditev prometnih površin in komunalne ureditve.
5. Rušenje enajstih objektov, ki je potrebno za realizacijo Ur N: (objekti so oštevilčeni po kartnem prikazu inventarizacije)
– objekt št. 2 – stanovanjski objekt, – objekt št. 3 – garaže,
– objekt št. 4 – objekt Petrola,
– objekt št. 7a – nadstrešek odprtega skladišča,
– objekt št. 11 – gasilski dom,
– objekt št. 12 – črpališče za bazen,
– objekt št. 15 – obstoječi skladiščni objekt DO Jelša,
– objekt št. 17 – paviljon – čevljarstvo, trgovina,
– objekt št. 18 – paviljon – zlatar,
– objekt št. 19 – paviljon – optik,
– objekt št. 20 – paviljon – frizerstvo,
Objekte št. 17. 18, 19 in 20 je dopustno, kolikor to dopušča zasnova in konstrukcija, vključiti v novo predvideni objekt št. 12.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov
– Zasnova novih hotelskih objektov naj sledi osnovnemu konceptu Zdravilišča – nizanje posamičnih objektov z vmesnimi zelenimi površinami, vzdolž bivše prometne ceste Celje – Rogatec, ki se preuredi v zeleno sprehajališče.
– Celotno območje z obstoječo in predvideno zazidavo je prometno navezovati na novo mestno obvozno cesto vzdolž železniške proge,
– Novi hotelski objekti se prometno navezujejo na dovozni cesti d1 in d2, ter preko ceste B na mestno obvozno cesto.
– Novi objekt trgovskega centra se preko ceste A prometno navezuje na mestno obvozno cesto in na obstoječo Celjsko cesto.
– Obvezno je urediti parkirne površine, kot je to opredeljeno v kartnem delu Ur N in v obsegu, ki ga narekujejo zmogljivosti obstoječih in predvidenih objektov.
– Obvezni so odmiki novih objektov od dovoznih cest in osrednje promenade, kot je to določeno v geodetski kotirani situaciji.
– Obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah določeno osnovno členitev površin po namenu, osnove zakoličenja objektov in ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin. Pred posegi v prostor je obvezno izdelati načrt zunanje ureditve.
– Vse ureditve v okviru ureditvenega območja morajo biti v skladu s smernicami, ki jih je izdelal ZVNKD Celje.
– Obvezno je zasaditi in urediti drevorede ob mestni obvozni cesti, potoku Negnjščica, ter ob osrednji promenadi. Urediti je gozdni rob, vzdolž SV meje obravnavanega območja.
Dvojni drevored vzdolž sprehajalne ceste je mestoma prekiniti, da se zagotovijo vedute na objekte kvalitetne kulturne in naravne dediščine.
– V okviru urejanja parkovnih in drugih zelenih površin ter drevoredov je odstraniti bolna dotrajana drevesa. Zasaditev in izbor drevesnih vrst, ureditev cvetličnih gred, ploščadi, vrtov in zelenic je izvajati na osnovi posebnega projekta hortikulturne ureditve območja.
– Pri nadaljnjem načrtovanju novih objektov na osnovi podrobnejših programov in znanih investitorjev, je upoštevati v kartnem delu Ur N opredeljene tlorisne in višinske gabarite.
– Pogoji oblikovanja objektov ob Celjski cesti (promenadi):
* Hotelski objekt št. 12
Višina kapi ne sme presegati kapi hotela Slovenija. Oblikovanje objekta mora biti prav tako prilagojeno hotelu Slovenija in v centralnem delu podrejeno osni zasnovi tega objekta.
* Hotelski objekt št. 5 in prizidek k Slatinskem domu Višina objektov ne sme presegati višine kapi Slatinskega doma. Skupaj s hotelom Beograd predstavljata robno pozidavo ob centralnem parku pred hotelom Beograd. Opredeljen tlorisni gabarit predstavlja maksimalni gabarit možne pozidave.
Pri načrtovanju objektov je pridobiti dodatne pogoje oblikovanja od ZVNKD, Celje, z upoštevanjem funkcij in navezav na sosednje objekte.
* Objekt trgovsko-poslovni center št. 3
Tlorisni gabarit predstavlja gabarit obstoječega objekta kopališča razširjen v linijo vzdolžne fasade bazena.
Oblikovanje mora upoštevati členitev obstoječega objekta – dveh simetričnih delov z vmesnim dvoriščem. Višina kapi ne sme presegati kapi restavracije Sonce.
Oblikovanje fasade naj bo v odnosu do hotela Slovenija na drugem koncu promenade.
* Objekt št. 15
V primeru adaptacije in dograditve je potrebno oblikovanje fasade prilagoditi tako, da skupaj z restavracij Sonce in objektom št. 3 predstavlja oblikovno celoto.
Kolikor se bodo objekti št. 5, 6, 7 in 18 izvajali po fazah, mora biti v vsaki fazi izvedbe zagotovljena nemotena funkcija zdravstvenega doma. vključno z vsemi potrebnimi funkcionalnimi dostopi in pogoji delovanja, ki jih je ob vsakokratnem posegu potrebno usklajevati z upravljalcem zdravstvenega doma.
Dolgoročno je objekt namenjen spremljajočim dejavnostim k objektom 5, 6 in 7, zdravstvena dejavnost pa se mora premestiti bližje k urbanim centrom, s čimer se zagotovi njena vključitev v funkcijo javnih služb in s tem ustrezna dostopnost.
5. člen
Odstopanja od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v 4. členu tega odloka so možna po daljši stranici za. ± 1 m, po krajši stranici za ± 0,5 m.
6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so:
– za ceste in komunalne napeljave in naprave, predvidene z Ur N, je potrebno izdelati načrte za izvedbo ob poprejšnjem zakoličenju osi cest in predvidenih komunalnih napeljav in naprav, v skladu z zakoličbeno situacijo UN in situacijo komunalnih naprav in napeljav;
– ob izdelavi projektov za izvedbo je v načelu potrebno upoštevati elemente (trase, dimenzije, višine, radije, idr.), podane v UN; višine cest je potrebno uskladiti in morebitno korigirati glede na pridobljene podatke ob zakoličenju – potrebna je uskladitev med projektiranimi niveletami in podanimi višinskimi kotami objektov;
– predvidena je izgradnja cest, imenovanih A, B, D1, D2, z naslednjim normalnim profilom:
* širina vozišča je 5,5 m z enostranskim prečnim nagibom,
* asfaltna koritnica širine 0,50 m je ob nižjem robu vozišča in je vključena v širino ceste
* vozišče je obojestransko zaključeno z robnikom 15/30.
– V celoti se preuredi Celjska cesta v območju Ur N:
* na odseku od križanja z železnico, do vzhodne meje individualne gradnje, se rekonstruira na širino 5,50 m, z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m na vzhodnem delu,
* rekonstrukcija Celjske ceste od "Sonca" do "Pošte" predvideva ureditev peš cone z dvojnim drevoredom (API, št. 5/91);
– mestna dovozna cesta se rekonstruira na širino 7 m z obojestransko kolesarsko stezo, širine 1,60 m;
– odvajanje meteornih in sanitarnih voda je potrebno izvesti v ločenem sistemu v skladu z UN. Vse zaledne vode je potrebno zajeti na robu predvidene ureditve, ter jih preko kanalet, oziroma travne mulde speljati v projektirano meteorno kanalizacijo;
– za oskrbo s pitno in požarno vodo je potrebno preurediti in razširiti obstoječe vodovodno omrežje; krožnohidrantno omrežje mora biti iz cevi s premerom min. 125 mm in z nadzemnimi hidranti;
– za oskrbo predvidenih objektov z električno energijo, je potrebno preurediti in razširiti obst. električno omrežje skladno z določili in pogoji Elektro Celje po idejni rešitvi elektrifikacije;
– enako velja tudi za TT omrežje:
– vse javne površine – predvsem komunikacije bodo opremljene z javno razsvetljavo na podlagi izvedbenih projektov.
7. člen
Ostala določila:
– zagotoviti je nemoteno funkcioniranje obstoječega dela zdravilišča in okolnih objektov v času gradnje in izvajanja UN;
– izvesti je ureditve in pogoje sanitarne inšpekcijske službe ter pogoje požarne varnosti;
– omogočiti je organiziran odvoz odpadkov s strani pristojne komunalne službe OKP Rogaška Slatina;
– nosilci izvajanja ureditve stavbnih zemljišč in infra-strukturnih ureditev na območju UN so: Sklad za urejanje stavbnih zemljišč občine Šmarje pri Jelšah, IPING in OKP Rogaška Slatina, Elektro Celje, Podjetje za PTT promet Celje, Zdravilišče Rogaška Slatina.
8. člen
Za graditev objektov in naprav na območju UN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s pogoji tega odloka izda pristojni občinski upravni organ.
9. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim, pri pristojnem občinskem organu.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen
Odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št..352-16/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.