Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1803. Odlok o ravnanju s plodno zemljo, stran 2990.

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 1. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o ravnanju s plodno zemljo
1. člen
Pri izvajanju gradbenih in drugih del, ki posegajo v zemljišče morajo izvajalci del plodno zemljo s takih zemljišč odstraniti in jo hraniti na primernem prostoru tako, da se ohrani njena plodnost.
2. člen
Z zemljišča, ki bo pozidano ali bo kako drugače spremenilo svojo namembnost, mora izvajalec del odstraniti plodno zemljo v celotni debelini in brez primesi nerodovitnega sloja ali drugega odpadnega materiala.
3. člen
Odstranjena plodna zemlja mora biti uporabljena za ozelenitev okolja novozgrajenega objekta, ostanek plodne zemlje pa mora izvajalec del odpeljati in shraniti na prostor, ki ga določi Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja.
4. člen
Plodno zemljo je z gradbišča mogoče odpeljati na površine, ki jih je potrebno ozeleniti v skladu s prostorsko izvedbenimi načrti ali uporabiti za izboljšanje kmetijskih površin. Takšno uporabo plodne zemlje odobri Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja.
5. člen
Pri ravnanju s plodno zemljo mora izvajalec del upoštevati tehnične normative, ki omogočajo, da plodna zemlja ne bo izgubila svoje prvotne kvalitete in da jo bo mogoče brez večjih težav in stroškov odpeljati na določene površine.
6. člen
Z deponirano plodno zemljo gospodari Sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja oziroma po njegovem pooblastilu Sklad stavbnih zemljišč, ki jo oddaja za ozelenitev neplodnih površin v skladu s prostorsko izvedbenimi načrti, proti povračilu stroškov nakladanja, prevoza, deponiranja in morebitnih drugih stroškov.
7. člen
Pred oddajo plodne zemlje je potrebno ugotoviti ali je zahtevek po količini plodne zemlje upravičen. Plodne zemlje je mogoče oddati posameznemu interesentu samo toliko, kolikor mu jo je potrebno za ozelenitev ali zasaditev okolja, ki ga ureja. Uporaba in oddaja plodne zemlje za osnovne izravnalne nasipe, ni dovoljena.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja kmetijska inšpekcija.
9. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če pri izvajanju gradnje in drugih del, ki posegajo v zemljišče, ne odstrani plodne zemlje ali je ne hrani na primernem prostoru;
2. če plodno zemljo uporabi za druge namene kot je to določeno;
3. če pri ravnanju s plodno zemljo ne upošteva tehničnih normativov.
10. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 9. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35.1-17/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.