Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1796. Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina, stran 2967.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 38. skupni seji zbora združenega dela, družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti dne 6. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
1. člen
Ta odlok opredeljuje dejavnost, območje, pogoje, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge elemente, pomembne za podelitev koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
2. člen
Predmet koncesije je gradnja omrežja za distribucijo zemeljskega plina ter upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije v občini Kamnik.
3. člen
Koncesionar za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo mora:
a) imeti izkušnje na področju programiranja, projektiranja in gradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva, industrije in drugih porabnikov;
b) na podlagi idejnega projekta in energetskega koncepta občine Kamnik pripraviti in predložiti projekt (PGD in PZ1) predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov z oceno vrednosti naprave, potreben čas za gradnjo, finančni plan investicije ter pogoje in način upravljanja z omrežjem;
c) pripraviti in predložiti analizo programov prodaje plina;
č) dati potrebne reference in jamstva za pravočasno in kakovostno izvedbo sprejete naloge;
d) zagotoviti vsa potrebna sredstva za gradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovo upravljanje;
e) razpolagati z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za realizacijo gradnje in upravljanje omrežja za distribucijo;
f) oceniti stroške, ki jih morajo porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje in za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripraviti program za financiranje teh del.
4. člen
Koncesionarju bo občina (koncendent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe zgrajenega omrežja za distribucijo zemeljskega plina za čas trajanja koncesijske pogodbe;
2. izključno pravico prodaje zemeljskega plina iz omrežja, ki je predmet tega odloka omrežja za čas trajanja koncesije;
3. pravico gradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo;
4. pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
6. pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina v soglasju s koncendentom;
7. pravico prekiniti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega plina;
– zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kakovostno dobavo zemeljskega plina;
– skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina skladno z zakonodajo, ki velja in se uporablja v Republiki Sloveniji;
– po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
Skladno z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogodbo bo koncesionar na žiro račun občine Kamnik deponiral dogovorjeni finančni depozit kot jamstvo za izpolnitev pogodbenih obveznosti ter odvajal del rednega dohodka v občinski proračun (delež se določi s koncesijsko pogodbo).
6. člen
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina iz omrežja, ki ga je sam zgradil na. območju občine za potrebe prebivalstva in industrije ter drugih uporabnikov pod naslednjimi pogoji:
a) spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;
b) prodaja plin po cenah, ki jih oblikuje oziroma določa občina skladno s postopkom, ki ga določa zakon oziroma z aktom lokalne skupnosti;
c) omogoča pristojnim službam strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
č) dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesij, ki veljajo in se uporabljajo v Republiki Sloveniji;
d) zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje;
e) upošteva sedanji energetski koncept občine Kamnik;
f) upošteva program podjetja Petrol DO Zemeljski plin, ki upravlja magistralno plinovodno omrežje v Sloveniji;
g) pridobi ustrezna soglasja in zagotovilo podjetja Petrol Zemeljski plin za dobavo zemeljskega plina po magistralnem vodu.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja najmanj 20 let, lahko pa se v koncesijski pogodbi določi tudi daljši rok. Doba trajanja koncesije se. šteje od januarja istega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar prednost pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji.
Koncesionar je dolžan pričeti dela gradnje distribucijske mreže takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja ter si zagotovi:
a) izvedbo priključitve plinovoda s strani Petrola DO Zemeljski plin;
b) podpis pogodbe za dobavo plina med koncendentom, koncesionarjem in podjetjem Petrol DO Zemeljski plin.
8. člen
Razmerja med koncendentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Koncendent lahko ne glede na določila pogodbe koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v za to določenem roku;
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina, ki traja več kot tri dni;
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
10. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncendent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoje odkupa določa koncesijska pogodba.
11. člen
Koncesionar zagotavlja za gradnjo plinovodnega omrežja sredstva iz:
– lastnih virov,
– bančnih kreditov,
– sredstev državnega ekološkega sklada,
– drugih virov.
Odstotek sredstev, ki jih koncesionar zagotavlja iz lastnih bančnih sredstev in drugih virov, mora predstavljati praviloma 100% sredstev, potrebnih za gradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja.
12. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v gradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja, iz sredstev, pridobljenih od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višino podrobno določa koncesijska pogodba tako, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja, ter premoženjska bremena in davek.
13. člen
Prodajno ceno plina potrjuje občina in se izraža v tolarjih.
Cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja glede na pridobljeno toplotno energijo, ki se računa z enakimi standardi za obe gorivi.
14. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega odloka in javnega. razpisa izvršni svet skupščine občine (koncendent), ki odloči o izbiri koncesionarja s sklepom.
15. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo in tehnično primernostjo izvajanja koncesije opravljajo pristojne inšpekcijske službe in pristojni upravni organ.
Posebno vlogo ima odbor, sestavljen iz predstavnikov uporabnikov zemeljskega plina. Odbor daje pripombe in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu upravnemu organu. Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristojnosti in pravice določi akt o njegovi ustanovitvi. S tem aktom se določi tudi organ, ki opravlja za odbor administrativno-strokovna dela.
16. člen
Glede odgovornosti za škodo, ki jo je koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe povzročil uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim. osebam, se uporabljajo pravila, ki urejajo odgovornost podjetij.
17. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
18. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v last koncendenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom, če pride do predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe po krivdi koncendenta. Način in pogoj odkupa sta podrobneje določena v koncesijski pogodbi.
19. člen
Koncesionar lahko prenese pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncendenta.
20. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.
21. člen
Če koncesionar ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncendent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-12/94
Kamnik, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.