Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1802. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 2986.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 29/90), navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik v Mariboru, št. 8/78, 8/82 in Uradni list SRS, št. 47/87 in 39/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupni seji vseh zborov dne 12. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom občina Slovenj Gradec sprejme prostorske ureditvene pogoje za sanacijo degradiranega prostora, ki jih je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod številko 56/94 v februarju 1994 in na osnovi javne obravnave in javne razgrnitve dopolnil v maju 1994.
2. člen
S tem odlokom se. urejajo območja znotraj urbanističnih zasnov Slovenj Gradca, Mislinje in Podgorja, območja znotraj ureditvenih območij naselij (v nadaljevanju UON), druga ureditvena območja (ureditvena območja drugih naselij in območja izven ureditvenih območij naselij), ki so na osnovi evidenc o nedovoljenih posegih v prostor opredeljena kot degradiran prostor.
Vsebina prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora je naslednja:
1.0.0. Splošni del
1.1.0. Registracija podjetja
1.2:0. Izjava o notranji kontroli
1.3.0. Izjava o upoštevanju zakonov in predpisov pri izdelavi projekta
1.4.0. Predlog sklepa o javni razgrnitvi PUP za sanacijo degradiranega prostora
1.5.0. Obvestilo o sprejetju sklepa o javni razgrnitvi PUP
1.6.0. Sklep o javni razgrnitvi PUP
1.7.0. Dopis Uradnemu listu RS za objavo sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP
2.0.0. Pripombe na osnutek sanacijskih PUP iz javne razprave
2.1.0. Gradivo za obravnavo pripomb na PUP iz javnih razprav na seji Izvršnega sveta Skupščine občine Slovenj Gradec
2.2.0. Stališče Izvršnega sveta Skupščine občine Slovenj Gradec na PUP za sanacijo degradiranega prostora za občino Slovenj Gradec
3.0.0. Pogoji in soglasja organov in organizacij
3.1.0. Predhodni pogoji soglasodajalcev
3.1.1. Tabelarični prikaz soglasodajalcev
3.2.0. Soglasja soglasodajalcev k odloku o PUP za sanacijo degradiranega prostora v občini Slovenj Gradec
3.2.1. Inšpektorat RS za varstvo pred požarom
3.2.2. Uprava inšpekcijskih služb Dravograd – požarni inšpektor
3.2.3. Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije PE Slovenj Gradec
3.2.4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor
3.2.5. Upravni organ za kmetijsko inšpekcijo in upravni organ za kmetijstvo Slovenj Gradec
3.2.6. Komunalno stanovanjsko podjetje Slovenj Gradec
3.2.7. Zavod za gozdove Slovenije – OE Slovenj Gradec
3.2.8. Podjetje za urejanje hudournikov
3.2.9. Petrol zemeljski plin d.o.o., Ljubljana
4.0.0. Predlog besedila odloka o sanacijskih PUP
4.1.0. Osnutek odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
4.2.0. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
5.0.0. Pregledna karta nedovoljenih posegov
5.1.0. Pregledna karta nedovoljenih posegov v merilu 1:75000
6.0.0. Obrazložitev sanacijskih PUP
6.1.0. Skupna obrazložitev oziroma utemeljitev akta legalizacije
7.0.0. Tabelarični prikazi razvrstitve nedovoljenih posegov
7.1.0. Tabela 1 – pregledni seznam vseh obravnavanih nedovoljenih posegov
7.2.0. Tabela 2 – posegi, ki jih sanacijski PUP ne dopušča
7.3.0. Tabela 3 – posegi, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije
7.4.0. Tabela 4 – posegi, ki jih sanacijski PUP dopušča brez sanacije
8.0.0. Dokumentacija za vsak nedovoljen poseg
8.1.0. Posegi, ki jih sanacijski PUP ne dopušča (0 posegov)
8.2.0. Posegi, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije (34 posegov – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36)
8.3.0. Posegi, ki jih sanacijski PUP dopušča brez sanacije (2 posega – 10, 30)
VSEBINA DOKUMENTACIJE ZA POSAMEZNE NEDOVOLJENE POSEGE
I. Evidence posegov (mapa I)
II. PUP
Uvodni list z osnovnimi podatki in razvrstitvijo posega
– a. Splošni podatki iz evidence posega
– b. Merila in pogoji za legalizacijo
– b1. Predhodna pridobljena merila potrebnih soglasodajalcev
– b2. Okoljevarstvena merila
– b3. Prostorsko urbanistični pogoji
– c. Utemeljitev akta legalizacije
– c1. Splošno
– c2. Potrebni ukrepi
– c3. Utemeljitev akta legalizacije
– c4. Stroški opremljanja
– Ureditvena situacija v m = 1: 500
– Obstoječe stanje / predlog sanacije
– Priloga, predhodni pogoji soglasodajalcev
3. člen
Vsi obravnavani posegi se nahajajo v območju občine Slovenj Gradec. Meje obravnavanosti posegov so opredeljene z parc. št., ki predstavljajo območja posegov in so:
k.o. Spodnji Razbor: 570/6, 245/3, 570/6,
k.o. Gornji Dolič: 377/1, 372/1, 371/1, 35/1, 79/2, 79/1,
k.o. Gradišče: 1501/3, 1500/1, 687/2, 687/3, 45/2, 843/3,
k.o. Kozjak: 365/1, 366,
k.o. Legen: 750, 1300/7, 788, 608/4, 819/2, 528/1, 528/2,
k.o. Vrhe: 711/1, 79,
k.o. Golavabuka: 613, 616/2, 613/2,
k.o. Pameče: 76/7, 121, 1234/5,
k.o. Stari trg: 1078/6, 66
k.o. Dobrava: 932/3,
k.o. Selovec: 186,
k.o. Mislinja: 507, 739/7, 72/3, 809/5,
k.o. Šmartno: 502,
k.o. Srednji Dolič: 190
k.o. Spodnji Dolič: 91/3,
k.o. Zgornji Razbor: 796/4
MERILA IN POGOJI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
4. člen
Posegi iz evidence o nedovoljenih posegih v prostor so razdeljeni na:
I. posege, ki že imajo pravno podlago za pridobitev lokacijskega dovoljenja,
II. posege, ki so na območju, za katere je prostorski izvedbeni akt že v fazi sprejemanja oziroma je v skladu z osnutkom prostorskega izvedbenega akta v nadaljevanju (PID),
III. posege, ki so na zazidljivem zemljišču,
IV. posege, ki so v ureditvenem območju naselja ali v območju razpršene gradnje po veljavnem prostorskem planu občine Slovenj Gradec,
V. posege, ki so na nezazidljivem zemljišču.
Za navedene posege so v nadaljevanju opredeljeni z merili in pogoji glede na vrste gradenj.
Sanacijski PUP določajo merila in pogoje za legalizacijo 36 nedovoljenih posegov v prostor, evidentiranih po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor – Uradni list RS. št. 18/93.
5. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Slovenj Gradec opredeljuje vrste gradenj po načinu na novogradnje in dopolnilne gradnje. Novogradnje obsegajo gradnje samostojnih enot in enot stanovanjskih dvojčkov, dopolnilna gradnja pa obsega prizidave in nadzidave. Glede na namen pa so gradnje razdeljene na stanovanjske gradnje sekundarnih počitniških bivališč, gospodarskih objektov (kmetijski, obrtni, storitveni, poslovni in trgovski) ter pomožnih objektov (garaže, skladišča, pomožni prostori, delavnice).
6. člen
S tem odlokom se lahko dopusti posege le, če jih je možno uvrstiti v enega izmed naslednjih sklopov meril:
I. poseg se nahaja na zazidljivem zemljišču,
II. poseg se stikuje z zazidljivim zemljiščem in ga je možno oblikovno vklopiti v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja oziroma zaselka,
III. poseg se skoraj stikuje z zazidljivim zemljiščem, tako da razdalja ni večja od 45 metrov in
IV. poseg, ki se nahaja zunaj zazidljivih zemljišč (posamičen, v gruči dveh do osem – zaselek oziroma v gruči devetih in več – naselje).
7. člen
Po sklopih meril iz 6. člena tega odloka se lahko dopusti posege, če je s sanacijo možno izpolniti naslednje pogoje za njihovo dopustnost:
I. skladnost s tehničnimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi varstvenimi predpisi in zahtevami;
II. zagotovitev minimalne, komunalne, energetske in prometne infrastrukture, in sicer:
– oskrba s pitno vodo; odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda ali odvoz komunalnih odplak;
– ravnanje s komunalnimi odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in
– prometna dostopnost za vozila in pešce;
– oskrba z električno energijo
III. preoblikovanje gruče več objektov v ruralni zaselek (za gruče dveh do osmih objektov), če je faktor izrabe zemljišča manjši od 40%. oziroma v urbano naselje (za gruče devetih in več objektov), če je faktor izrabe večji od 40 ter za gruče devetih in več objektov;
IV. izpolnitev pogojev, ki jih je potrebno zaradi zahtevnosti sanacije posega pridobiti za presojo in odločanje in
V. izpolnitev zahtev soglasij organov in organizacij
– za posege v bližini vodotokov je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljalca vodotoka
– za posege v bližini visokotlačnega plinovoda je potrebno upoštevati varovalni koridor 2 x 30 m. v katerem ni dovoljena gradnja poslopij za bivanje ljudi, za mestno mrežo je to 2 x 5 m v pasu 2 x 200 m od osi plinovoda pa je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda.
8. člen
S tem odlokom ni možno dopustiti posegov, ko:
I. se poseg nahaja na lokaciji, ki je z Republiškim ali občinskim prostorskim planskim aktom oziroma veljavnim prostorskim aktom predvidena za gradnjo objektov za izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb drugih dejavnosti, razen če se zanje z aktom o legalizaciji ne zagotovi enakovredna nadomestna lokacija:
II. je namembnost posega drugačna, kot jo določa prostorski akt, razen če se z aktom o legalizaciji ta namembnost spremeni oziroma če jo je možno spremeniti tako, da je skladna s prostorskim aktom:
III. je namembnost posega nezdružljiva z namembnostjo, ki jo določa prostorski akt, pa z aktom o legalizaciji sprememba namembnosti ni mogoča, razen če se s sanacijo oziroma projektno rešitvijo sanacije ne zagotovi ustrezna sprememba namembnosti posega samega;
IV. je stavba oziroma stanovanjska stavba locirana tako, da s svojo umeščenostjo v prostor onemogoča s prostorskim aktom predpisani faktor izrabe oziroma predpisano računsko gostoto razen, če se s projektnimi rešitvami sanacije ne zagotovi zgostitev pozidave, če je stvarni faktor izrabe manjši od predpisanega, oziroma zredčenje zazidave, če je stvarni faktor izrabe večji od predpisanega, ali se predvidijo druge ustrezne rešitve sanacije;
V. predstavlja poseg izrazito vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, razen če se na podlagi projektne rešitve sanacije ne zagotovi njegova arhitekturna (estetska) sanacija bodisi na objektu, bodisi z vključitvijo sanacije njegove okolice;
VI. se poseg nahaja na drugih s posebnimi predpisi zavarovanih območjih, razen če se s projektnimi rešitvami sanacije zagotovi, da poseg ne bo ogrožal človeškega zdravja in okolja, da ne bo bistveno v nasprotju s smotrno organizacijo in racionalno rabo prostora ter da ne bo bistveno rušil urbanistične oziroma arhitekturne ali krajinske podobe območja;
VII. se na podlagi projektnih rešitev nedvoumno ugotovi, da sanacija posega ni možna z normalnimi tehničnimi sredstvi ter stroški sanacije ne bodo v razumnem sorazmerju z vrednostjo posega, razen če se investitor posega ne zaveže in ustrezno garantira za izvedbo takšne sanacije;
VIII. so pridobljena negativna soglasja oziroma mnenja ključnih soglasodajalcev.
9. člen
S tem odlokom se določajo ukrepi za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor, kot sledi obenem pa se določa obvezno upoštevanje ukrepov iz utemeljitve akta legalizacije, ki je sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora.
10. člen
Prostorsko urbanistični ukrepi narekujejo v čim večji meri upoštevanje koncepta stare tlorisne zasnove objekta, območja oziroma naselja. Smer slemena mora biti usklajena z obstoječo zasnovo naselja oziroma, ambientalno ureditvijo gruče hiš oziroma zaselka.
a) Odmiki:
– sanirani objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje in raba objekta z lastnega funkcionalnega zemljišča in da so upoštevani varstveni pogoji (požarni dostop),
– odmiki od javnih poti, cest, ulic in trgovin v mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja ne smejo biti manjši od 4 m, razen v območjih in naseljih za katere veljajo pogoji varstva naravne in kulturne dediščine oziroma kjer so v zazidavi dominantne obstoječe gradbene linije ob cesti.
b) Dovozi in dostopi:
– pri določanju sanacije objektov je potrebno zagotoviti skupne priključke na javno cesto, javno pot oziroma na ceste, ulice in kraje v mestih in naseljih mestnega značaja.
– dovozne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene (gasilske intervencije) v protiprašni izvedbi in odvodnjavane. Enako velja za potrebne parkirne površine.
c) Kmetije:
Pri sanaciji posegov modernizacije in obnove kmetij se mora iskati rešitve znotraj zaključenih kompleksov. V primeru večjih prostorskih potreb po objektih kmetijske proizvodnje, se mora izoblikovati novo, od prvotne kmetije ločeno gručo objektov, ob upoštevanju mikrolokacijskih načel, ki veljajo za konkretno kmetijo.
d) Obrtne delavnice:
ki nimajo negativnega vpliva na okolje (manjša obrt) je možno sanirati v stanovanjskih soseskah s pridobitvijo mnenja mejašev in KS. Maksimalno dovoljen hrup je 50 dB.
e) Pomožni objekti:
Sanacija je dovoljena le, če v sklopu obstoječe gradbene lupine ni mogoče rešiti manjkajočih funkcionalnih prostorskih potreb.
11. člen
Arhitektonsko-oblikovalski ukrepi narekujejo oblikovanje (sanacijo) arhitektonske zasnove v čim večji meri podrejene značilnostim lokalne tradicije glede tlorisne zasnove, gabaritov, naklona strehe, uporabe materiala in obdelave fasad.
a) Stanovanjski objekti:
Tloris: praviloma podolgovat v razmerju stranic 1:1,5 kolikor lokalna tipika ne zahteva drugačnega razmerja;
Višina: zavisi predvsem od okoliških objektov. Saniran objekt načeloma ne sme odstopati iz silhuete naselja.
Naklon strehe se ravna po tipičnih tradicionalnih naklonih določenega območja.
Kritina: enotna – usklajena s tipiko naselja.
b) Pomožni objekti:
Samostojni in prizidani objekti morajo biti oblikovno-in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti oziroma z osnovnim objektom (gabarit, naklon strehe in drugih materialov). Ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot uporabna terasna površina. Dograjujejo se lahko vsi objekti, razen pomožnih. Površina dograditve (prizidkov), naj praviloma ne presega 30% zazidalne površine obstoječega objekta, razen v primeru, ko gre za dograditev samostojne stanovanjske enote ali gospodarskega poslopja. Za oblikovanje objektov, ki se dograjujejo in prenavljajo, veljajo enaka merila in pogoji, kot za novogradnje.
12. člen
Komunalno tehnični ukrepi za sanacijo posegov morajo biti izvedeni na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda itd.) in ustreza obrambnozaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.) ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
a) Vodooskrba
V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, se mora urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom. Za priključitev na primarni vodovod se mora pridobiti soglasje od upravljalca vodovoda.
b) Odvajanje odpadnih voda
Obvezno je odvajanje odpadnih voda v sistem javne kanalizacije s končno dispozicijo v centralnih čistilnih napravah. V območjih, kjer še ni zgrajena primarna kanalizacija je za sanacijo posamične gradnje dovoljena začasna izgradnja ustreznih vodotesnih greznic, ki jih je potrebno redno prazniti skladno s pogoji sanitarnega soglasja.
Vse meteorne vode s strehe in zelenic se mora ponikati ali pa se mora tam, kjer to zaradi sestavine tal ni možno predvideti posebna meteorna kanalizacija do naravnega recipienta. Meteorne vode z utrjenih površin se mora predhodno očistiti v usedalniku, opremljenem z ustrezno dimenzioniranim lovilcem maščob. Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijski kolektor in v podtalnico ni dovoljeno. Za te vrste odplak se zahteva poseben zaprt postopek in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto.
c) Odstranjevanje komunalnih odpadkov Obvezno se mora rešiti vprašanje sistema deponiranja, odvažanja in končnega uničenja ali predelava trdnih odpadkov ter usedlin iz čistilnih naprav.
Ostale komunalne odpadke je obvezno deponirati na za to določena sprejemališča odpadkov.
Za odvoz odpadkov je treba zagotoviti ustrezen dostop za komunalna vozila, pri počitniških hišah in na mestih, kjer ni urejenega odvoza odpadkov je potrebno odpadke zbirati v ustreznih polietilenskih vrečah in so jih lastniki oziroma uporabniki dolžni odvažati na deponijo komunalnih odpadkov.
Pri objektih, kjer se opravljajo dejavnosti je potrebno zbiranje komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin.
Ob gospodarskih poslopjih za rejo živali morajo biti izgrajena higienska gnojišča z gnojnično jamo.
d) Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo se mora upoštevati za to področje veljavne predpise in zasnove električnega omrežja ter pogoje upravljalca, ki podrobneje določa možnosti priključitve za vsak posamezni poseg.
V naseljih, kjer ni pogojev za priključitev novih objektov je investitor dolžan v skladu s pogoji elektrodistribucije naročiti izdelavo projekta za napajanje odjemalca. z elektriko.
13. člen
Okoljevarstveni ukrepi pri sanaciji nedovoljenih posegov se podrejajo določilom odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88) in odloku o urbanističnem redu v občini Slovenj Gradec (MUV št. 9/69).
14. člen
S tem odlokom se razvršča posege na:
I. posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča;
II. poseg, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije in
III. posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije.
Razvrstitev posegov je za vsak poseg posebej razviden iz akta legalizacije, ki je sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora.
Med posege L, ki jih sanacijski PUP na osnovi kriterijev za' pripravo akta legalizacije (3. do 7. člen navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora – Uradni list RS, št. 56/93) ne dopuščajo ni razvrščenih posegov.
Med posege II, ki jih sanacijski PUP dopuščajo s pogojem sanacije je na osnovi navedenih kriterijev iz prejšnjega odstavka je bilo razvrščenih 34 primerov, in sicer:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 in 36.
Med posege, ki jih sanacijski PUP dopuščajo brez sanacije pa sta bila razvrščena 2 posega, in sicer 10 in 30.
01
RAZVRSTITEV: 2
02
RAZVRSTITEV: 2
03
RAZVRSTITEV: 2
04
RAZVRSTITEV: 2
05
RAZVRSTITEV: 2
06
RAZVRSTITEV: 2
07
RAZVRSTITEV: 2
08
RAZVRSTITEV: 2
09
RAZVRSTITEV: 2
10
RAZVRSTITEV: 3
11
RAZVRSTITEV: 2
12
RAZVRSTITEV: 2
13
RAZVRSTITEV: 2
14
RAZVRSTITEV: 2
15
RAZVRSTITEV: 2
16
RAZVRSTITEV: 2
17
RAZVRSTITEV: 2
18
RAZVRSTITEV: 2
19
RAZVRSTITEV: 2
20
RAZVRSTITEV: 2
21
RAZVRSTITEV: 2
22
RAZVRSTITEV: 2
23
RAZVRSTITEV: 2
24
RAZVRSTITEV: 2
25
RAZVRSTITEV: 2
26
RAZVRSTITEV: 2
27
RAZVRSTITEV: 2
28
RAZVRSTITEV: 2
29
RAZVRSTITEV: 2
30
RAZVRSTITEV: 3
31
RAZVRSTITEV: 2
32
RAZVRSTITEV: 2
33
RAZVRSTITEV: 2
34
RAZVRSTITEV: 2
35
RAZVRSTITEV: 2
36
RAZVRSTITEV: 2
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora so na vpogled na Upravni organizaciji za urbanistično načrtovanje občine Slovenj Gradec – Meškova 21, Slovenj Gradec.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/94
Slovenj Gradec, dne 12. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.