Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1800. Odlok o ravnanju z odpadki, stran 2983.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v občini Mozirje (Uradni list RS, št. 27/94), 5. člena odloka o uskladitvi organiziranosti javnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/94), ter 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS. št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 14. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o ravnanju z odpadki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok predpisuje način ravnanja z vsemi vrstami odpadkov, ki nastajajo na območju občine, razen za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, odvažanje, izločanje sekundarnih surovin za recikliranje in odlaganje na deponijo.
2. člen
Odpadek je po tem odloku vsaka snov ali predmet, ki je proizvajalcu ali uporabniku neuporaben, nadležen in škodljiv.
Odpadki se po tem odloku razvrščajo v:
1. odpadke, primerne za odlaganje v tipizirane posode za odpadke kot:
– odpadki iz gospodinjstva,
– odpadni nevtraliziran material iz zdravstvenih, veterinarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti,
– smeti in odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, tržnic, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin,
– neuporabni odpadki iz industrijske in obrtne dejavnosti,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic in podobno,
– pepel in ugaski iz peči;
2. odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in podobnega ni mogoče ali smotrno zbirati v tipizirane posode za odpadke kot:
– večji kosi embalaže,
– nerabno pohištvo in drugi nerabni kosi stanovanjske in gospodinjske opreme,
– nerabna vozila in deli vozil,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, stekla in podobno,
– drugi večji nerabni predmeti:
3. tekoči odpadki kot:
– fekalije in odplake.
3. člen
Odpadke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti v proizvodnji ali jih je mogoče po predelavi uporabljati kot sekundarne surovine (v nadaljevanju: uporabni odpadki), ni dovoljeno odlagati na odlagališče.
Take odpadke je treba skladiščiti in odlagati tako, da jih je mogoče uporabno izkoristiti.
Podjetja za zbiranje, odkup ali predelavo uporabnih odpadkov (v nadaljevanju: drugi izvajalec) so dolžna omogočiti zbiranje, sortiranje in predelavo uporabnih odpadkov po predhodni namestitvi posod za uporabne odpadke.
4. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, pa mora povzročitelj posebnih odpadkov na ekološko primeren način zbirati in začasno deponirati posebne odpadke, v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Z odpadki je potrebno ravnati tako, da ni moteno, ogroženo ali prizadeto:
– človeško zdravje in počutje,
– naravno okolje, živalstvo in rastlinstvo,
– zavarovano naravno območje, naravni in kulturni spomeniki,
– videz pokrajine in naselij,
– higiena ter javni red in mir,
– območja s pitno vodo ter tekoče in stoječe vode. Dolžnost vsakogar je omejiti nastajanje odpadkov na najmanjšo možno mero.
6. člen
Odstranjevanje in odlaganje odpadkov na javne deponije je javnega pomena.
Odstranjevanje in odlaganje odpadkov iz 1. točke 2. člena opravlja po lokalni skupnosti z odlokom pooblaščena gospodarska javna služba.
11. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
a) Zbiranje in odlaganje odpadkov
7. člen
Na celotnem območju občine je obvezno odstranjevati in odlagati odpadke iz stanovanjskih, poslovnih ter drugih objektov in površin na način, ki je predpisan s tem odlokom.
8. člen
Lastniki odpadkov (v nadaljevanju: uporabniki) so odgovorni za ravnanje z njimi v skladu z določbami tega odloka.
9. člen
Odpadke so dolžni vsi zbirati v zato določene tipske posode za odpadke.
Tipske posode predpiše izvajalec s pravilnikom o ravnanju z odpadki in o načinu oblikovanja cen.
10. člen
Obveznost zbiranja in odlaganja odpadkov v za to določene posode prične veljati takoj, ko se objekt prične uporabljati.
11. člen
Za pravilno uporabo posod za odpadke in čistočo prostora za posode je odgovoren uporabnik, pooblaščen izvajalec pa v primeru, če se onesnaži okolica pri praznjenju posod.
12. člen
Posode za odpadke ne smejo biti napolnjene tako, da jih ni mogoče zapreti. Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v posebne vreče, ki jih je treba postaviti poleg posode za odpadke.
Prepovedano je odlagati v posode za odpadke žerjavico, ogorke, odpadke z vrta in zelenic, odpadni gradbeni material in posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi.
13. člen
Lastnik posode za odpadke je dolžan vzdrževati posode (pranje, dezinfekcija, zamenjava zaradi dotrajanosti ipd.). Če lastnik tega ne stori, to opravi izvajalec na stroške lastnika. Okvare na posodah za odpadke, ki so nastale zaradi neprimernega ravnanja je dolžan opraviti tisti, ki jih je s svojim ravnanjem povzročil.
Izvajalec posode prazni tako da jih ne poškoduje in jih je dolžan po praznjenju postavili na prejšnje mesto.
14. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor. na katerem uporabniki redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti smetarskega vozila.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.
15. člen
V naseljih, kjer je organiziran odvoz odpadkov z zabojniki, se prostor zanj določi v soglasju z lastnikom zemljišča, izvajalcem in predstavnikom lokalne skupnosti.
16. člen
Prostori za postavitev zabojnikov morajo biti primerno urejeni. Tla morajo biti obdelana s takim materialom, ki se da uspešno čistiti.
17. člen
Zdravstvene in veterinarske organizacije morajo odlagati odpadke na način, ki zagotavlja varstvo okolja in preprečuje širjenje nalezljivih bolezni.
18. člen
Upravljalci tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in trgov ter lastniki in upravljalci trgovin in lokalov, morajo namestiti potrebno število košev za odpadke ali druge primerne tipizirane posode za odpadke, skrbeti za njihovo odstranjevanje ter se s pooblaščenim izvajalcem pogodbeno dogovoriti za odvoz teh odpadkov.
Odpadke, ki izvirajo iz dejavnosti oziroma obratovanja, mora uporabnik poslovnega prostora odstraniti skladno s tem odlokom.
19. člen
Organizatorji prireditev na prostem so dolžni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem opremiti prostor z ustreznimi posodami za odpadke in poskrbeti v 24 urah po prireditvi za očiščenje prostora.
20. člen
Odvoz kosovnih odpadkov iz 2. točke 2. člena organizira izvajalec na celotnem območju občine najmanj dvakrat letno. Zbiranje in odlaganje mora biti organizirano tako, da je možno ločeno zbiranje uporabnih odpadkov.
Čas in prostor zbiranja ter odvažanja mora pooblaščeni izvajalec objaviti v koledarju akcij odvoza in obvestiti vse uporabnike najmanj 15 dni pred izvedbo.
21. člen
Prepovedano je kuriti odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih, kjer bi zaradi nepopolnega zgorevanja prihajalo do nastanka emisij, škodljivih za okolje. Taki odpadki so: guma, plastika, tekstil, embalaža z ostanki barv, lakov, ostanki ivernih plošč in drugi lesni odpadki, ki vsebujejo kemikalije in podobno.
Prepovedano je oddajati industrijske, obrtne in druge odpadke prebivalcem za namene kurjenja v drobnih kuriščih, razen če je z mnenjem pristojne strokovne inštitucije dokazano, da pri kurjenju teh odpadkov ne prihaja do kakršnegakoli škodljivega vpliva na okolje.
b) Ločeno zbiranje odpadkov
22. člen
Ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov je obvezno, ko je na določenem območju tako odstranjevanje dejansko uvedeno. Postopnost uvedbe in način odstranjevanja odpadkov podrobneje določa pravilnik o ravnanju z odpadki'.
23. člen
Lastniki vrtov in zelenic na primernem mestu uredijo kompostnike za odlaganje odpadkov s teh površin in ostalih organskih odpadkov.
c) Odvažanje odpadkov
24. člen
Odpadke odvaža izvajalec na za to določeno deponijo oziroma mesto sortiranja.
Odpadke odvaža pooblaščeni izvajalec s posebnimi vozili, ki so urejena tako, da omogočajo brezprašno polnitev, prevoz in izpraznitev.
25. člen
Izvajalec mora zagotoviti odvoz odpadkov, ki se zbirajo v tipiziranih posodah, najmanj enkrat tedensko, pri odvozu zabojnikov pa po potrebi.
Uporabnike mora pooblaščeni izvajalec obvestiti o razporedu odvozov na ustrezen način.
26. člen
Tekoče odpadke, kot so fekalije in odplake je uporabnik dolžan črpati in odvažati z vozili na način, da so zagotovljeni minimalni sanitarni pogoji, lahko pa to opravi izvajalec po naročilu.
Okolica greznice in jaškov mora biti po izpraznjevanju očiščena in po potrebi razkužena.
III. JAVNA ODLAGALIŠČA ODPADKOV
27. člen
Odpadke je dovoljeno odlagati le na deponijo, ki jo upravlja in vzdržuje izvajalec ali pa na mesta, ki so določena za ravnanje z odpadki, namenjenimi za recikliranje.
28. člen
Odlagališče odpadkov mora biti označeno in redno vzdrževano. Organizacijo del odlaganja odpadkov določi pravilnik o ravnanju z odpadki in o načinu oblikovanja cen.
29. člen
Sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališča odpadkov se zagotavljajo iz plačil za storitve v zvezi z ravnanjem z odpadki in iz sredstev, ki jih plačujejo uporabniki za uporabo odlagališča.
30. člen
Odlagališča odpadkov, za uporabo katerih ni bilo izdano dovoljenje (v nadaljevanju: nelegalna odlagališča), je treba sanirati in rekultivirati.
Vsa nelegalna odlagališča na območju občine sanira do vrnitve v prvotno stanje izvajalec komunalnih storitev na stroške povzročiteljev.
Če povzročitelj ni odkrit, sanacija bremeni lokalno skupnost. Krajani so dolžni redno obveščati pristojni organ, inšpekcijo in policijo o nelegalnih odlagališčih in njihovih povzročiteljih.
31. člen
Merila in elemente za oblikovanje cen ter način plačevanja storitev v zvezi z ravnanjem odpadkov so. določeni v. pravilniku o ravnanju z odpadki in o načinu oblikovanja cen. Cene za storitve v zvezi z ravnanjem odpadkov določi pristojni organ lokalne skupnosti.
IV. OSTALE DOLOČBE
32. člen
Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki (če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni nadomesti to pogodbo odločba upravnega organa). Obstoječi subjekti morajo urediti odvoz z izvajalcem v roku 60 dni.
33. člen
Obveznost odstranjevanja odpadkov in plačila odvoza odpadkov nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega naselja oziroma območja in o pričetku odvažanja odpadkov obvesti lokalno skupnost in krajane, v kateri se nahaja to naselje oziroma območje.
Izvajalec sprejme v roku treh mesecev od dneva veljavnosti tega odloka pravilnik o ravnanju z odpadki in o načinu oblikovanja cen, ko ju predhodno potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. V pripravi pravilnika o ravnanju z odpadki in o načinu oblikovanja cen sodelujejo predstavniki lokalnih skupnosti.
V. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Pristojni inšpekcijski organ lahko pri izvrševanju nadzora:
– izterja denarno kazen na kraju samem po tem odloku oziroma v skladu z drugimi predpisi,
– odredi sanacijske ukrepe za odstranjevanje odpadkov,
– obvesti upravni organ o nedovoljenih odlagališčih in predlaga ustrezne ukrepe,
– odredi druge ukrepe za preprečevanje in omejevanje nastajanja, odlaganja ter nevtralizacijo odpadkov.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek- podjetje ali druga pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega odloka:
1. če se ne vključi v organiziran način odstranjevanja in odlaganja odpadkov v skladu z določili 7. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z določili 5. člena tega odloka,
3. če odlaga odpadke na način, ki je v nasprotju z določili 8., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
4. če posode za odpadke ne postavi na določen prostor, ko pooblaščeni izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov oziroma takoj, ko se objekt prične uporabljati,
5. če ne skrbi za redno vzdrževanje in čistočo posod za odpadke, čistočo njihove okolice ter sanitarne in protipožarne ukrepe.
6. če ne nabavi potrebnega števila in določene vrste tipskih posod za odpadke, predpisanih s pravilnikom.
7. če ne namesti potrebnega števila košev za odpadke, ne skrbi za njihovo odstranjevanje in se š pooblaščenim izvajalcem ne dogovori za odvoz odpadkov oziroma z določili 18. in 19. člena tega odloka,
8. če ravna v nasprotju z določili 20., 21. in 22. člena,
9. če izvajalec krši določbe 24. in 25. člena,
10. če nepravilno odlaga kosovne odpadke,
11. če ne posreduje podatkov za oblikovanje cen in plačevanje storitev.
Z denarno kaznijo 2.000 do 15.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba organizacije ali druge pravne osebe, ki stori prekršek od 1. do 10. točke tega člena.
Višina denarne kazni velja na dan objave v Uradnem listu RS in se trimesečno revalorizira v skladu z rastjo indeksa cen na drobno.
37. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT na kraju samem se kaznuje pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo 20.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če" v nasprotju z določbami tega odloka odstranjuje, odlaga ali odmetuje odpadke v vodo, naravno okolje ali na prostor, ki ni določen za odlaganje odpadkov.
Št. 012-21/94-10
Mozirje, dne 14. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.