Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1810. Uredba o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja, stran 3000.

Na podlagi prvega odstavka 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja
1. člen
Javna podjetja in podjetja elektrogospodarstva, ki jim je bil z odločbo ugotovljen delež družbenega kapitala, ki postane lastnina Republike Slovenije večji kot 50% nadaljujejo z delom kot javna podjetja v lastnini Republike Slovenije in sicer:
– Elektro Slovenija, p.o.,
– Elektro Celje, p.o.,
– Elektro Gorenjska, p.o.,
– Elektro Ljubljana, p.o.,
– Elektro Maribor, p.o.,
– Elektro Primorska, p.o.,
– Dravske elektrarne Maribor, p.o.,
– Savske elektrarne Ljubljana, p.o.,
– Soške elektrarne Nova Gorica, p.o.,
– Termoelektrarna Brestanica, p.o.,
– Termoelektrarna-toplarna Ljubljana, p.o.,
– Termoelektrarna Šoštanj, p.o.,
– Termoelektrarna Trbovlje, p.o.
Kot javno podjetje nadaljuje z delom tudi EGS - Elektrogospodarstvo Slovenije, razvoj inženiring, d.d., ki je v celoti v lasti Republike Slovenije.
2. člen
Organ upravljanja v javnih podjetjih iz prvega odstavka prejšnjega člena je upravni odbor.
Upravni odbor ima sedem članov, od katerih Vlada Republike Slovenije imenuje pet članov, dva člana pa imenuje izmed delavcev dosedanji organ upravljanja.
Poleg nalog, določenih z zakonom opravlja upravni odbor še naslednje:
– sprejema statut podjetja,
– predlaga ustanovitelju poslovno politiko ter poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja.
3. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razreši Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Vlada Republike Slovenije in pristojni organ Skupščine mesta Ljubljana, s pogodbo uredita lastninska upravičenja na Termoelektrarn – toplarni Ljubljana.
5. člen
Sedeži in dejavnosti javnih podjetij iz 1. člena ostanejo nespremenjeni.
6. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje direktorja javnih podjetij v petinštiridesetih dneh po uveljavitvi te uredbe.
Z imenovanjem novih organov upravljanja in vodenja preneha mandat dosedanjih organov.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati določba 15. člena odloka o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije (Uradni list RS, št. 38/90).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-02/94-3/1-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik