Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1792. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 2959.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 16/90 in 20/90) in Uredbe o postopkih priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) je Skupščina občine Kamnik na 38. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 6. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom občina Kamnik sprejme prostorske ureditvene pogoje za sanacijo degradiranega prostora, ki jih je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod številko 55/94 v februarju 1994 in na osnovi javne obravnave in javne razgrnitve dopolnil v maju 1994.
2. člen
S tem odlokom se urejajo območja znotraj urbanističnih zasnov Kamnik. Komenda – Moste in Stahovica, območje znotraj ureditvenih območij naselij (v nadaljevanju UON), druga ureditvena območja (ureditvene območja drugih naselij in območja izven ureditvenih območij), ki so na osnovi evidenc o nedovoljenih posegih v, prostor opredeljena kot degradiran prostor.
3. člen
Vsi obravnavani posegi se usklajujejo v območju občine Kamnik z izjemo območja, ki delno sega na območje občine Domžale in predstavlja predmet medobčinskega sodelovanja. Meje obravnavanih posegov so opredeljene s parc. št., ki predstavljajo območja posegov in so:
K.O. BISTRIČICA
parc. št. 239/4, 131/2, 111/1, 109
K.O. ČRNA
parc. št. 736/20, 736/20. 610/5, 48, 165/1,745/41, 428/3. 428/4. 287/1
K.O. GOZD
parc. št. 28, 408/13, 383/6, 355/1, 467/2, 467/2, 41
K.O. GODIČ
parc. št. 721/8, 346/4
K.O. HRIB
parc. št. 609/3, 370
K.O. HRUŠEVKA
parc. št. 208/1, 522/2, 781/6, 727/1, 227/2
K.O. KAMNIK
parc. št. 757/1, 371/4, 788/12, 13, 143/1, 144/1
K.O. KAPLJA VAS
parc. št. 86/3. 39/3
K.O. KRIŽ
parc. št. 418/1
K.O. KAŠIŠE
parc. št. 268
K.O. LOKE
parc. št. 1234/3, 1250/1, 1234/4, 1293/3, 958/2, 1250/3. 1233/3
K.O. MLAKA
parc. št. 162/2
K.O. MOTNIK
parc. št. 343/1, 553/2. 555/2, 555/3
K.O. MEKINJE parc. št. 195/3, 273/53
K.O. MOSTE
parc. št. 694/2, 621/3, 689/2, 685. 684/2. 18/1
K.O. NASOVČE
parc. št. 27/1, 305/2, 38/1, 38/2, 344/2
K.O. NEVLJE
parc. št. 376, 602, 63/8, 128/1, 129/3, 131/1, 132/1, 185/6
K.O. PALOVČE
parc. št. 64/2, 23/3, 23/2, 20/2, 20/5
K.O. PODHRUŠKA
parc. št. 636/3, 781/5, 732/2, 563/3, 123, 124
K.O. PODGORJE
parc. št. 856, 799/2. 122, 871/3. 1553/2
K.O. STRANJE
parc. št. 311, 462/4, 556, 557, 540, 75, 76, 10/1, 540, 13
K.O. ŠMARCA
parc. št. 81/4. 237/3, 71/5, del 743/1, 456/4, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 766, del 236/1
K.O. ŠMARTNO
parc. št. 423/1, 441/1
K.O. ŠPITALIČ parc. št. 454/2, 1534
K.O. TUNJICE
parc. št. 680/2, 264/6, 241/6, 319/15
K.O. VOLČJI POTOK parc. št. 199/13, 694/6, 694/7, 802, 798/11, 798/12
K.O. ZNOJILE parc. št. 753/4, 753/4, 199/2
K.O. ŽUPANJE NJIVE parc. št. 382, 434, 383, 735/7, 735/8
MERILA IN POGOJI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
4. člen
Posegi iz evidence o nedovoljenih posegih v prostor so razdeljeni na:
• posege, ki že imajo pravno podlago za pridobitev lokacijskega dovoljenja
• posege, ki so na območju, za katere je prostorski izvedbeni akt že v fazi sprejemanja oziroma je v skladu z osnutkom prostorskega izvedbenega akta (v nadaljevanju PIN)
• posege, ki so na zazidljivem zemljišču
• posege, ki so v ureditvenem območju naselja ali v območju razpršene gradnje po veljavnem prostorskem planu občine Kamnik
• posege, ki so na nezazidljivem zemljišču.
Navedeni posegi, so v nadaljevanju opredeljeni z merili in pogoji glede na vrste gradenj.
5. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Kamnik opredeljuje vrste gradenj po načinu na novogradnje in dopolnilne gradnje. Novogradnje obsegajo gradnje samostojnih enot, dopolnilna gradnja pa obsega prizidave in nadzidave. Glede na namen pa so gradnje razdeljene na stanovanjske gradnje, gradnje sekundarnih počitniških bivališč, gospodarskih objektov (kmetijski, obrtni, storitveni, poslovni in trgovski) ter pomožnih objektov (garaže, skladišča, pomožni prostori, delavnice).
6. člen
S tem odlokom se lahko dopusti posege le, če jih je možno uvrstiti v enega izmed naslednjih sklopov meril:
I. Poseg se nahaja na zazidljivem zemljišču,
II. Poseg se stikuje z zazidljivim zemljiščem in ga je možno oblikovno vklopiti v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja oziroma zaselka
III. Poseg se skoraj stikuje z zazidljivim zemljiščem, tako, da razdalja ni večja od 45 metrov in
IV. Poseg, ki se nahaja zunaj zazidljivih zemljišč (posamičen, v gruči dveh do osem – zaselek, oziroma v
gruči devetih in več – naselje).
7. člen
Po sklopih meril iz 6. člena tega odloka se lahko dopusti posege, če je s sanacijo možno izpolniti naslednje pogoje za njihovo dopustnost:
• skladnost s tehničnimi, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi varstvenimi predpisi in zahtevami;
• zagotovitev minimalne komunalne, energetske in prometne infrastrukure, in sicer:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ali odvoz komunalnih odplak;
– ravnanje s komunalnimi odpadki;
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in
– prometna dopustnost za vozila in pešce;
• preoblikovanje gruče večjih objektov v parcelni zaselek (za gruče dveh do osmih objektov), če je faktor izrabe zemljišča manjši od 40%, oziroma v urbano naselje (za gruče devetih in več objektov), če je faktor izrabe večji od 40%;
• izpolnitev pogojev, ki jih je potrebno zaradi zahtevnosti sanacije posega pridobiti za presojo in odločanje;
• izpolnitev zahtev soglasij organov in organizacij.
8. člen
S tem odlokom ni možno dopustiti posegov, ko:
se poseg nahaja na lokaciji, ki je s prostorskim planskim aktom oziroma veljavnim, prostorskim aktom predvidena za gradnjo objektov za izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb drugih dejavnosti javnega sektorja ali centralnih dejavnosti razen, če se zanje z aktom o legalizaciji ne zagotovi enakovredna nadomestna lokacija;
• je namembnost posega drugačna, kot jo določa prostorski akt, razen, če se z aktom o legalizaciji ta namembnost spremeni oziroma, če jo je možno spremeniti tako, da je skladna s prostorskim aktom;
• je namembnost posega nezdružljiva z namembnostjo, ki jo določa prostorski akt pa z aktom o legalizaciji sprememba namembnosti ni mogoča, razen, če se s sanacijo oziroma projektno rešitvijo sanacije ne zagotovi ustrezna sprememba namembnosti posega samega;
• je stavba oziroma stanovanjska stavba locirana tako, da s svojo umeščenostjo v prostor onemogoča s prostorskim aktom predpisani faktor izrabe oziroma predpisano računsko gostoto razen, če se s projektnimi rešitvami sanacije ne zagotovi zgostitev pozidave, če je stvarni faktor izrabe manjši od predpisanega, oziroma zredčenje zazidave, če je stvarni faktor izrabe večji od predpisanega, ali predvidijo druge ustrezne rešitve sanacije;
• predstavlja poseg izrazito vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, razen, če se na podlagi projektne rešitve sanacije ne zagotovi njegova arhitekturna (estetska) sanacija bodisi na objektu, bodisi z vključitvijo sanacije njegove okolice;
• se poseg nahaja na drugih s posebnimi predpisi zavarovanih območjih, razen, če se s projektnimi rešitvami sanacije zagotovi, da poseg ne bo ogrožal človekovega zdravja in okolja, da ne bo bistveno v nasprotju s smotrno organizacijo in racionalno rabo prostora ter, da ne bo bistveno rušil urbanistične oziroma arhitekturne ali krajinske podobe območja;
• se na podlagi projektnih rešitev nedvoumno ugotovi, da sanacija posega ni možna z normalnimi tehničnimi sredstvi ter stroški sanacije ne bodo v razumnem sorazmerju z vrednostjo posega, razen, če se investitor posega ne zaveže in ustrezno garantira za izvedbo takšne sanacije.
UKREPI ZA SANACIJO NEDOVOLJENIH POSEGOV
9. člen
S tem odlokom se določajo ukrepi za sanacijo nedovoljenih posegov v prostor, kot sledi, obenem pa se določa obvezno upoštevanje ukrepov iz utemeljitve akta legalizacije, ki je sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora.
10. člen
Prostorsko-urbanistični ukrepi narekujejo v čim večji meri upoštevanje koncepta stare tlorisne zasnove objekta, območja oziroma naselja. Smer slemena mora biti usklajena z obstoječo zasnovo naselja oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš oziroma zaselka.
a) Odmiki:
Sanitarni objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje in raba objekta z lastnega funkcionalnega zemljišča in da so upoštevani varstveni pogoji (požarni dostop).
Odmiki od javnih poti, cest, ulic in trgovin v mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja ne smejo biti manjši od 4 m, razen v območjih in naseljih za katere veljajo pogoji varstva naravne in kulturne dediščine, oziroma kjer so v zazidavi dominantne obstoječe gradbene linije ob cesti.
b) Dovozi in dostopi
Pri določanju sanacije objektov je potrebno zagotoviti skupne priključke na javno cesto, javno pot oziroma na ceste, ulice in kraje v mestih in naseljih mestnega značaja.
Dovozne poti do objektov in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene (gasilske intervencije) v protiprašni izvedbi in odvodnjavane. Enako velja za potrebne parkirne površine. Izjemo predstavlja Velika Planina.
c) Kmetije
Pri sanaciji posegov modernizacije in obnove kmetij se mora iskati rešitve znotraj zaključenih kompleksov. V primeru večjih prostorskih potrebo po objektih kmetijske proizvodnje, se mora izoblikovati novo, od prvotne kmetije ločeno gručo objektov, ob upoštevanju mikrolokacijskih načel, ki Veljajo za konkretno kmetijo.
d) Obrtne delavnice
Tiste, ki nimajo negativnega vpliva na okolje (manjša obrt), je možno sanirati v stanovanjskih soseskah s pridobitvijo mnenja mejašev in KS. Maksimalno dovoljen hrup je 50 dB.
e) Pomožni objekti
Sanacija je dovoljena le, če v sklopu obstoječe gradbene lupine ni mogoče rešiti manjkajočih funkcionalnih prostorskih potreb.
11. člen
Arhitektonsko-oblikovalski ukrepi narekujejo oblikovanje (sanacijo) arhitektonske zasnove v čim večji meri podrejene značilnostim lokalne tradicije glede tlorisne zasnove, gabaritov, naklona strehe, uporabe materiala in obdelave fasad.
a) Stanovanjski objekti
Tloris: praviloma podolgovat v razmerju stranic 1: 1,5 kolikor lokalna tipika ne zahteva drugačnega razmerja;
Višina: odvisna predvsem od okoliških objektov. Saniran objekt načeloma ne sme odstopati iz silhuete naselja;
Naklon: streha se ravna po prevladujočem naklonu okoliških, objektov;
Kritina: enotna – usklajena s tipiko naselja.
b) Pomožni objekti
Samostojni in prizidani objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti oziroma z osnovnim objektom (gabarit, naklon strehe in drugih materialov). Ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka, ki služi obstoječemu objektu kot uporabna terasna površina.. Dograjujejo se lahko vsi objekti, razen pomožnih. Površina dograditve (prizidkov), naj praviloma ne presega 30% zazidalne površine obstoječega objekta, razen v primeru, ko gre za dograditev samostojne stanovanjske enote ali gospodarskega poslopja. Za oblikovanje objektov, ki se dograjujejo in prenavljajo, veljajo enaka merila in pogoji, kot za novogradnje.
12. člen
Komunalno tehnični ukrepi za sanacijo posegov morajo biti izvedeni na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda itd...) in ustreza obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd...) ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
a) Vodooskrba
V naseljih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezervne požarne vode, se mora urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom. Za priključitev na primarni vodovod se mora pridobiti soglasje od upravljalca vodovoda.
b) Odvajanje odpadnih voda
Obvezno je odvajanje odpadnih voda. v sistem javne kanalizacije s končno dispozicijo v centralnih čistilnih napravah. V območjih, kjer še ni zgrajena primarna kanalizacija je za sanacijo posamične gradnje dovoljena začasna izgradnja ustreznih vodotesnih greznic, ki jih je potrebno redno prazniti.
Vse meteorne vode s strehe in zelenic se mora ponikati ali pa se mora tam, kjer to zaradi sestavine tal ni možno predvideti posebna meteorna kanalizacija do naravnega recipienta. Meteorne vode z utrjenih površin se mora predhodno očistiti v usedalniku, opremljenim z ustrezno dimenzioniranim lovilcem maščob.
Izpuščanje strupenih snovi v kanalizacijski kolektor in v podtalnico ni dovoljen. Za te vrste odplak se zahteva poseben zaprt postopek in odvoz strupenih snovi na posebno določeno mesto.
c) Odstranjevanje komunalnih odpadkov Obvezno se mora rešiti vprašanje sistema deponiranja, odvažanja in končnega uničenja ali predelave trdnih odpadkov ter usedlin iz čistilnih naprav.
Ostale komunalne odpadke je obvezno deponirati na za to določena sprejemališča odpadkov.
Za odvoz odpadkov se mora zagotoviti ustrezen dostop za komunalna vozila.
d) Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo se mora upoštevati za to področje veljavne predpise in zasnove električnega omrežja ter pogoje upravljalca, ki podrobneje določa možnosti priključitve za vsak posamezni poseg.
13. člen
Okoljevarstveni ukrepi pri sanaciji nedovoljenih posegov se podrejajo določilom osnovnega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje celotne občine Kamnik.
14. člen
S tem odlokom se razvršča vse posege na:
1. Posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča. Teh primerov ni.
2. Posege, kijih akt legalizacije dopušča brez sanacije: To so posegi pod zaporedno številko: 2, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22. 25, 27, 30, 31, 32, 39, 41, 43, 52, 54, 80, 81, 89, 91, 96, 97, 99, 103, 104, 119.
3. Posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije, ki se po svoji vsebini deli v tri kategorije.
a) Oblikovalska sanacija, ki zajema naslednje zaporedne številke spisov: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121.
Pri zahtevi o spremembi naklona strešin je dopustna toleranca temelječa na naklonih okoliških strešin.
b) Krajinska sanacija (dodatne zasaditve), ki zajema naslednje zaporedne številke spisov: 1, 3, 7, 9, 11, 18, 20, 23, 28, 34, 35, 36, 45, 51, 55, 61. 62, 63, 64, 66, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 87, 90, 93, 95, 98. 106, 110, 115, 116, 120.
c) Infrastrukturna sanacija, ki zajema naslednje zaporedne številke spisov 5, 6, 7, 10, 12, 18, 42, 44, 49, 57, 59, 63, 72, 75, 77, 83, 107, 117.
Akt legalizacije je sestavni del tega odloka.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega območja so na vpogled na Sekretariatu za okolje in prostor občine Kamnik.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/37-9/94
Kamnik, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.