Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1811. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, stran 3000.

Na podlagi sedmega odstavka 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
1. člen
V uredbi o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 40/93, 72/93 in 17/94) se v 5. členu besede na koncu drugega stavka 'tekoče pošilja SDK' nadomestijo z besedami 'pošilja SDK v standardizirani obliki na elektronskih medijih v skladu z navodili, ki jih predpiše minister za ekonomske odnose in razvoj, najpozneje pet dni po izdaji vsakega soglasja.'
Doda se novi odstavek, ki se glasi:
'SDK mora podatke iz podatkovne baze iz prejšnjega odstavka dati na razpolago Vladi Republike Slovenije oziroma od nje pooblaščeni organizaciji na njeno zahtevo zaradi izvedbe projekta dematerializacije vrednostnih papirjev oziroma drugih vladnih projektov. Strukturo podatkov, ki jih SDK mora dostavljati Vladi Republike Slovenije predpiše minister za ekonomske odnose in razvoj.'
2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 'S certifikatom lahko razpolaga le njegov imetnik ali njegov zakoniti zastopnik oziroma oseba, ki jo za to pisno pooblasti imetnik lastninskega certifikata ali njegov zakoniti zastopnik. Certifikat ni prenosljiv razen v primeru dedovanja.'
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 'S certifikati oseb," ki so umrle po 5. decembru 1992 razpolagajo zapustnikovi dediči na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Preknjižbo sredstev z evidenčnega računa lastniškega certifikata zapustnika na evidenčni račun lastniškega certifikata dediča opravi SDK na podlagi podane vloge dediča, kateri je priložen original ali overjena fotokopija pravnomočnega sklepa o dedovanju. Podedovani certifikat je mogoče uporabiti le pri prejemniku, kjer bi ga sicer lahko uporabil zapustnik.'
3. člen
V prvem odstavku 21. člena se na koncu doda novi stavek, ki se glasi:
'Pooblaščenec imetnika certifikata ali njegovega zakonitega zastopnika se mora identificirati s pisnim pooblastilom. V primeru dvoma glede pristnosti pooblastila, lahko prejemnik zahteva, da pooblaščenec predloži overjeno pooblastilo.'
4. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 'SDK mora naslednji dan po prejemu zbirnega seznama iz 23. člena te uredbe opraviti obdelavo prejetih podatkov ter rezervirati sredstva na evidenčnih računih imetnikov certifikatov do višine, navedene v lastninskih nakaznicah, v korist prejemnikov in vnesti podatke v centralno evidenco podjetij iz 5. člena te uredbe v skladu s prejetimi programi. Zbirni seznam in SPOROČILA O UPORABI lastninske nakaznice, ki jih je zadržal prejemnik lastninske nakaznice, ter potrdilo SDK o dejansko rezerviranih sredstvih na evidenčnih računih lastniških certifikatov predstavljajo dokumentacijo, ki jo je podjetje dolžno na zahtevo Agencije predložiti v pregled pred pridobitvijo soglasja po tretjem odstavku 20. člena zakona.'
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 'SDK mora najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu podatkov o izdanem soglasju po tretjem odstavku 20. člena zakona preknjižiti rezervirana sredstva iz prvega odstavka tega člena na račun Sklada Republike Slovenije za razvoj. Podatke o izdanem soglasju po tretjem odstavku 20. člena zakona mora Agencija dostaviti SDK v standardizirani obliki na elektronskih medijih, najpozneje pet dni po izdaji vsakega soglasja.'
5. člen
Prvi in četrti odstavek 29. člena se črtata.
6. člen
V 32. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
'S sklepom o izdaji certifikata upravičencu do denacionalizacije se določi tudi vrednost certifikata. Vrednost certifikata upravičenca do denacionalizacije se določi v tolarjih, in sicer tako, da se vrednost odškodnine v obveznicah navedena v dokončni in pravnomočni odločbi v postopku denacionalizacije izražena v nemških markah preračuna v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1. 1. 1993.'
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/93-8/4-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik