Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1809. Uredba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun, stran 2999.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
1. člen
Zavezanec za dohodnino in podvrste dohodnine (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki prejema plačila za dobavljene proizvode, opravljene storitve in druge prejemke (v nadaljnjem besedilu: prejemek) od pravnih oseb, zasebnikov, državnih in drugih organov, ki opravljajo javno službo ter organov lokalnih skupnosti, mora imeti žiro račun, če prejemki presegajo znesek, določen s to uredbo.
Fizična oseba, ki je zavezanec za dohodnino ter podvrste dohodnine in ni rezident Republike Slovenije, mora imeti nerezidenčni račun (v nadaljnjem besedilu: žiro račun), če prejema plačila iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
2. člen
Ne glede na določbi prejšnjega člena zavezanec ni dolžan imeti žiro računa za:
– osebne prejemke iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini;
– povračila stroškov v zvezi z delom in v zvezi z opravljanjem storitev,
– prejemke iz 19. člena zakona o dohodnini;
– prejemke za kmetijske proizvode, ki so obdavčeni po katastrskem dohodku;
– prejemke od opravljanja sezonskih kmetijskih del;
– prejemke od prodaje izdelkov domače in umetne obrti.
3. člen
Zavezanec mora imeti žiro račun, če prejme v posameznem koledarskem letu prejemek, ki sam ali skupaj s prejšnjimi prejemki v istem letu presega 120.000 tolarjev.
4. člen
Zavezanec ima lahko žiro račun pri banki ali hranilnici. ki ima sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji.
5. člen
Zavezanec sme imeti samo en žiro račun.
Banka ali hranilnica mora od zavezanca, ki dosega dohodke z opravljanjem dejavnosti in želi odpreti žiro račun, poleg ostalih podatkov pridobiti tudi podatke o firmi in njenem sedežu oziroma o sedežu poslovanja.
Banka ali hranilnica mora od zavezanca, kateremu odprejo žiro račun pridobiti pisno izjavo, da nima odprtega žiro računa pri njeni podružnici ali pri drugi banki ali hranilnici.
6. člen
Zavezancu, ki v preteklem letu ni imel žiro računa, v tekočem letu pa še ni prejel toliko prejemkov, da bi ga moral imeti, se izplačajo prejemki v gotovini, pod pogojem, da poda pisno izjavo, ki se glasi: "od 1. januarja tega leta pa do danes nisem imel skupaj s tem prejemkom toliko prejemkov, da bi moral odpreti žiro račun."
7. člen
Banka ali hranilnica, pri kateri zavezanec odpre žiro račun, mora v roku petnajstih dni o odprtju žiro računa obvestiti pristojno izpostavo in sicer:
– za zavezanca, ki dosega dohodke iz opravljanja dejavnosti, izpostavo, na območju katere je zavezanec vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov ali v drugo predpisano evidenco; če vpisnika oziroma registra ne vodi davčni organ, izpostavo, na območju katere ima zavezanec poslovni prostor: če dejavnost ne opravlja v poslovnem prostoru pa izpostavo, na območju katere ima stalno prebivališče;
– za zavezanca, ki prejema prejemke iz drugih virov. izpostavo, na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče. oziroma začasno prebivališče, če zavezanec ni rezident Republike Slovenije.
8. člen
Podatki o poslovanju preko žiro računa, kijih morajo banke in hranilnice pošiljati pristojnemu davčnemu organu, vsebujejo prilive in odlive po posameznih mesecih v letu.
Banka ali hranilnica mora poslati podatke enkrat letno, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. na zahtevo davčnega organa pa jih mora za posamezne zavezance poslati tudi med letom.
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje:
1. zavezanec, če da ob odprtju žiro računa neresnično izjavo banki ali hranilnici, da nima že odprtega žiro računa pri njeni podružnici oziroma pri drugi banki ali hranilnici (5. člen);
2. banka ali hranilnica in odgovorna oseba v banki in hranilnici, če od zavezanca ne pridobi pisne izjave o tem, da še nima odprtega žiro računa, pa kljub temu zanj vodi žiro račun (5. člen);
3. zavezanec, če da ob izplačilu prejemka neresnično izjavo, da ni dolžan odpreti žiro računa (6. člen);
4. banka ali hranilnica in odgovorna oseba v banki ali hranilnici, če v določenem roku ne obvesti pristojne izpostave o odprtju žiro računa zavezanca (7. člen).
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun (Uradni list RS, št. 34/93).
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-07/93-4/2-8
Ljubljana, dne 28. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik