Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1805. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Šmarje, stran 2991.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) in 13. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 63/93 in 66/93) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na 29. seji dne 1. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Šimarje
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje pod številko 261/93 v februarju 1994 in dopolnil v maju 1994.
Obravnavani PUP predstavlja hkrati tudi spremembe za dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebujejo:
– pregledno karto občine z označeno razvrstitvijo posegov v merilu 1:25000,
– skupno obrazložitev in utemeljitev akta legalizacije.
– pogoje in soglasja organov in organizacij za vse posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije,
– prikaze razvrstitve posegov – tekstualni, numerični in kartografski del s prikazi sanacij za posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; podatke iz evidence, podrobnejšo obrazložitev in utemeljitev legalizacije ter stroške opremljanja za vsak poseg posebej.
II. OBSEG OBMOČJA – PREGLED POSEGOV PO RAZVRSTITVI IN PARCELAH
3. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji za sanacijo degradiranega prostora se ureja in legalizira 260 nedovoljenih posegov v prostoru občine Šmarje pri Jelšah, ki jih na podano razvrstitev akt legalizacije dopušča z ali brez sanacije. Za posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije so podani lokacijski pogoji, in idejne rešitve sanacije. Poseg z evid. št. 23 je izločen, in ga predmetni PUP ne obravnava.
4. člen
Razvrstitev posegov
1. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije
-------------------------------------------------------------
Zap. št.     Katastrska          Številka
posega      občina            parcele
(št. evidence)
-------------------------------------------------------------
1        Sladka gora          126, 834
2        Sladka gora          301/2
3        Sladka gora          209
4        Sladka gora          109
5        Sladka gora          160/5
6        Sladka gora          726/1
7        Sladka gora          195
8        Sladka gora          932
9        Lemberg okolica        34/4
10        Lemberg okolica        34/2
12        Lemberg trg          706/1
216 (12a)    Lemberg trg          37/2
13        Pijovci            70/2,72/4
14        Pijovci            112/2
15        Ponkvica           201,196/2
16        Platinovec          543/7
17        Bodrež            354/12
18        Bodrež            118, 614
19        Bodrež            130
21        Bodrež            1087/1
22        Bodrež            214
24        Bobovo            483
25        Bobovo            215/1
26        Brecljevo           90
27        Šmarje            169/3
28        Šmarje            636/8
29        Zadrže            372
31        Koretno            34
32        Koretno            130
33        Koretno            797
34        Preloge            152
35        Preloge            516/2
39        Dol              497/1
258 (39a)    Dol              1208
40        Grobelce           161
41        Grobelce           200
42        Grobelce           788
43        Grobelce           46
44        Grobelce           758/1
47        Babna reka          80
48        Babna gora          1279/2
51        Babna gora          990,991
52        Vršna vas           108
53        Vršna vas           553/2
54        Vršna vas           678
55        Vršna vas           835
56        Zibika            687
57        Zibika            692/1, 693/1
59        Orehovec           403/1
59        Tinsko            771/6
60        Tinsko            748,749
62        Roginska gorca        163
64        Roginska gorca        1288
65        Pristava           692
66        Pristava           1145
67        Vonarje            24/1
70        Vonarje            323/2
71        Vonarje            299
72        Sodna vas           400/2
75        Nezbiše            568
76        Nezbiše            304
260 (76a)    Roginska gorca        1880/2
78        Podčetrtek          576/2,576/3
79        Podčetrtek          110/29
80        Podčetrtek          1229
83        Sopote            49/2,49/4
84        Imeno             810
85        Imeno             168
86        Imeno             838
88        Imeno             998/2
89        Imeno             840/1,840/2
90        Imeno             83/3,982
259 (91a)    Podčetrtek          546
92        Verače            99, 805/1
93        Verače            636/1
94        Verače            915
95        Verače            1130
97        Verače            298/1
99        Verače            634, 54
100       Virštanj           717/1
102       Virštanj           1330/1
103       Drevenik           601/2,602/2
104       Drevenik           1161
106       Drevenik           263/5
107       Drevenik           292,295
108       Drevenik           1158/8,
109       Drevenik           348/2
110       Drevenik           1158/7
111       Drevenik           1158/6
112       Drevenik           1158/14
113       Drevenik           277
114       Drevenik           1156/6
115       Drevenik           477/4
116       Drevenik           272/1
117       Drevenik           392
118       Drevenik           385/3
119       Drevenik           1158/4
120       Drevenik           1163/1
121       Drevenik           385/1
122       Zg.Gabernik          840/2
123       Zg.Gabernik          759/1
124       Zg.Gabernik          630/1,630/4
125       Zg.Gabernik          945/5
126       Zg.Gabernik          47/1
127       Zg.Gabernik          748/1
128       Gabernik           567/2
129       Zg.Gabernik          488/1
132       Čača vas           541/1
133       Čača vas           87/6
134       Čača vas           309
135       Čača vas           213/3
136       Sp. Kostrivnica        381/2
137       Hajnsko            225
138       Hajnsko            446
139       Grlice            373/3
141       Kristan vrh          1009/1
144       Velike Rodne         33
146       Velike Rodne         8,9
147       Velike Rodne         179/1
148       Velike Rodne         25
151       Ranjkovec           362
152       Ceste             372
154       Rujnkovec           16/2
156       Tekačevo           291/1
159       Ratanska vas         235/2
160       Ratanska vas         266/7
161       Ratanska vas         524/2
162       Negonje            478/1,478/2
163       Plat             664
164       Plat             131/1
166       Cerovec            632/9
167       Cerovec            708/1
170       Cerovec            840/3
171       Cerovec            874
172       Cerovec            832/3.833
173       Cerovec            1176/2
174       Sp.Sečovo           889/2,889/6
175       Sp.Sečovo           289/1
176       Sp.Sečovo           885/4
177       Sp.Sečovo           881/6
178       Sp.Sečovo           27
179       Sp.Sečovo           819
180       Sp.Sečovo           815
182       Sp.Sečovo           764/1,764/2
183       Rogaška Slatina        1383/3
184       Rogaška Slatina        1737
185       Rogaška Slatina        1194/2
187       Rogaška Slatina        1124
188       Rogaška Slatina        2635
189       Rogaška Slatina        1681/2
190       Rjavica            134/12
191       Tržišče            427/5
192       Tržišče            390
193       Tržišče            459/2
194       Donačka gora         430
195       Donačka gora         618
196       Donačka gora         5/1
197       Donačka gora         163/1
198       Donačka gora         114
199       Donačka gora         41/2
200       Donačka gora         315/2
201       Donačka gora         1175
202       Trška gorca          96,97/2
203       Tlake             67
204       Tlake             553/3
205       Tlake             763/2
206       Rogatec            137/2
207       Rogatec            919/6
208       Rogatec            138
209       Rogatec            90/2
210       Trlično            433/7
211       Trlično            426
212       Trlično            762/2
213       Trlično            769/2
214       Trlično            179/4
215       Trlično            762/4
217       Sv.Florjan          1414/2
218       Sv.Florjan          814/2
219       Sv.Florjan          1419
220       Sv.Florjan          1024/2
222       Strmec            885/15
225       Drensko rebro         1622/2
227       Dobležiče           949
228       Dobležiče           108/2,110/2
229       Dobležiče           416
231       Dobležiče           110/5
232       Zdole             12/3
233       Zdole             79/2
234       Zdole             1321/2
235       Zdole             84/4
237       Zagorje            1623/3
239       Lastnic            1241
241       Lastnic            1365/2
242       Dekmanca           633/4
244       Kunšerk            381/4
245       Kunšperk           381 (kom.1232)
247       Kunšperk           585/3
249       Ples             692
250       Trebče            660/2
251       Hrastje            1207/2
252       Gorjane            206
253       Zagorje            1625/5
254       Zagorje            1625/1
255       Zagorje            1625/3
-------------------------------------------------------------
2. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije
--------------------------------------------------------------
Zap. št.     Katastrska          Številka
posega      občina            parcele
(št. evidence)
--------------------------------------------------------------
257 (8a)     Sladka gora          946/2
11        Lemberg okolica        189
20        Bodrež            1087/1
30        Dvor             528/1
36        Senovica           152
37        Ješovec            74, 158
38        Dol              608,609
45        Grobelce           150/2,/4,151/1
46        Grobelce           961/1
49        Babnagora           1267/2,1266/1
50        Babnagora           1280/2
61        Roginska gorca        100/2,100/3
63        Roginska gorca        1636/3
67        Pristava           5
68        Pristava           117
74        Nezbiše            300/1
77        Podčetrtek          531
81        Podčetrtek          145/4
82        Sopote            236
87        Imeno             587
91        Imeno             1438/1
96        Verače            1882/1, 284/2
98        Verače            1876/19
101        Virštanj           155/3,960/1
105        Drevenik           518
130        Čača vas           757/2
131        Čača vas           943
140        Kristan vrh          101
142        Rogatec            90/4
143        Velike Rodne         218
145        Velike Rodne         239
149        Velike Rodne         280/3
150        Velike Rodne         468
153        Male Rodne          411/4
155        Tekačevo           125/2
157        Tekačevo           499/3
158        Ratanska vas         248/5
165        Plat             647
168        Cerovec            1359/2
169        Cerovec            853
261 (173a)    Cerovec            800/2
181        Sečovo            713/1
186        Rogaška Slatina        926/1
221        Florjan            1091/2
223        Pilštanj           1033/1
224        Pilštanj           245/11
226        Drensko rebro         1631/2
230        Dobležiče           871, 207
236        Kozje             1044
238        Kozje             715
240        Lastnic            137/2 137/3
243        Dekmanca           1290, 185
246        Kunšperk           1023/3, 187
248        Ples             675/2
256        Zagorje            618
259        Čača vas           757/3
--------------------------------------------------------------
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO SANACIJO TER KRAJINSKO USKLADITEV Z OKOLJEM
5. člen
Merila in pogoji za sanacijo posegov na geološko nestabilnih območjih in drugih nevarnih območjih
– pri vseh posegih, ki se nahajajo na nagnjenih terenih, ob brežinah in z vkopanimi kletmi v pobočje je potrebno pridobiti geološko mnenje in zlasti urediti odvodnjavanje meteornih in zalednih vod izven vplivnega območja temeljev objektov in na način, da bo zavarovana
– stabilnost terena,
– pri posegih z evidenčno številko 244 in 245 se mora zagotoviti poplavno varnost. V lokacijskem postopku je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne vodnogospodarske službe.
6. člen
Merila in pogoji za sanacijo posegov, na varovanih območjih naravnih dobrin
– na prvem in drugem območju kmetijskih zemljišč akt legalizacije dopušča
• posege, ki se stikujejo oziroma skoraj stikujejo (do razdalje 45 m) z zazidljivim območjem in jih je možno vklopiti v območje zazidljivega zemljišča
in
• posamične posege, ki jih je možno vklopiti v krajino z arhitekturno sanacijo na objektu ali z vključitvijo v sanacijo njegove okolice.
– pri posegu z ev. številko 108, ki se nahaja rta gozdnem zemljišču v okviru krajinskega parka Boč se mora upoštevati pogoje pristojne gozdne gospodarske službe,
– pri posegih, ki se nahajajo v bližini gozdnih robov je potrebno vzpostaviti oblikovno ustrezen gozdni rob in upoštevati predpise o požarni varnosti,
– pri posegih, ki se nahajajo na območjih naravne in kulturne dediščine je pri sanaciji obvezno upoštevati pogoje pristojne spomeniške službe. Pogoji sanacije so bili dani za posege na območju krajinskega parka BOC (posegi z ev. štev. 104, 108, 111, 112, 114, 119, 120, 123 in 127) ter za posege na območju kulturne krajine pod Donačko goro (posegi z evidenčno št. 194, 197, 198, 199 in 200),
– pri posegih, ki se nahajajo na širšem varstvenem območju virov pitne vode se upošteva režim, ki velja za ta varstveni pas.
7. člen
Pogoji arhitekturne sanacije objektov ali njegove okolice za vklopitev v vizualno pojavnost naselja in v krajino
– obvezno je upoštevati v aktu legalizacije podane pogoje za posamične posege ter idejne rešitve sanacij za tiste posege, ki jih je možno legalizirati s pogojem sanacije,
– pri objektih zgrajenih do 2. faze je pri pripravi projektne dokumentacije in izvajanju oziroma dokončanju objekta obvezno upoštevati v aktu legalizacije podane idejne rešitve predvsem pa podani višinski in tlorisni gabarit, vrsto strehe in kritine, orientacijo slemena ter naklone strešin,
– pri posegih zgrajenih do 4. faze, to je pri večini obravnavanih posegov, je potrebno upoštevati podana določila za dokončanje obdelave fasad,
– pri zidanicah, počitniških in stanovanjskih objektih, ki predstavljajo vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru, se upoštevajo podani pogoji za posamične posege. ki se nanašajo na
• predlagane idejne rešitve za preoblikovanje posega
• dodatno obdelavo fasad (maskiranje posega)
• vklopitev objekta v krajino z vključitvijo njegove okolice (maskiranje posega – ozelenitev z visokoraslim avtohtonim rastlinjem).
– Pri objektih, kjer je moteča le strešna kritina (svetlosivi salonit), je leto potrebno zamenjati za opečno ali njej podobno kritino. V okviru podanih tovrstnih pogojih pri posamičnih posegih je možno ta pogoj izpolniti ob zamenjavi obstoječe kritine (dolgoročno).
– Urediti je potrebno okolico obravnavanih posegov. V zvezi z vklopitvijo objektov v krajino in "maskiranjem" objekta so podani pogoji za zasaditev z avtohtonim rastlinjem, ki se jih obvezno upošteva.
IV. MERILA IN POGOJI ZA LEGALIZACIJO POSEGOV Z VIDIKA UREJANJA IN SANACIJE PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
8. člen
Legalizacija vseh posegov, če za posamezni poseg ni določeno drugače, je možna pod pogojem priključka na obstoječo oziroma predvideno prometno in komunalno omrežje: vodovodno, kanalizacijsko in elektroomrežje.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene skladno s predpisi za posamezna področja, da se preprečijo negativni vplivi v okolje in zagotovijo obrambno zaščitni pogoji: požarna varnost, oskrba v izrednih razmerah in drugo.
Za vse objekte, ki so locirani, v varovalnem pasu kategoriziranih cest in imajo neposreden dovoz na te ceste še pri lokacijskih postopkih pridobi soglasje upravljalca cest.
Pri poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektih se obvezno uredijo parkirne površine skladne z normativi.
Vsi stanovanjski, počitniški in poslovni objekti morajo biti oskrbovani s higiensko neoporečno pitno vodo. Vsi priključki na vodovodno omrežje morajo biti izvedeni v skladu s pogoji upravljalca.
V delu obravnavanega območja, kjer ni javnega vodovoda, morajo posamezni investitorji zgraditi ustrezne vodooskrbne naprave – lastni vodni vir v skladu s higienskimi in sanitarnotehničnimi pogoji glede na predhodno oceno o ustreznosti vodnega vira.
V okviru ureditvenih območij, kjer je kanalizacija že izvedena, se nanjo obvezno priključijo objekti v skladu s pogoji upravljalca.
V ureditvenih območjih, kjer še ni izvedena kanalizacija, je potrebno upoštevati načrtovano kanalizacijo ter greznice locirati tako, da bo možna kasnejša priključitev na kanalizacijo. Eno leto po izgradnji kanalizacijskega sistema se morajo objekti obvezno priključiti na kanalizacijo.
Na območju razpršene poselitve se odplake, ki se ne morejo vezati na sisteme odvoda in čiščenja odplak, odvaja v skladu s "strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic" (Uradni list SRS, št. 10/85).
Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojevka, gnojnica) je treba odvajati v vodotesno gnojno jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih vod.
Pri odvajanju odplak je pri obrtnih delavnicah potrebno upoštevati, da se meteorne vode, z olji onesnaženih utrjenih in/delovnih površin, pred priključkom na kanalizacijo oziroma vodotok očistiti v lovilcih olj in maščob.
Za vse posege, ki se nahajajo v železniškem varovalnem pasu 200 m od osi železniškega tira, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje Slovenskih železnic.
Za vse gradbene posege v 2 x 200 m zaščitenem pasu magistralnega plinovoda se pridobi soglasje upravljalca plinovodnega omrežja k lokaciji in gradnji.
Objekti morajo biti priključeni na elektroomrežje v skladu s pogoji upravljalcev. Pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za objekte, si morajo investitorji od pristojnih upravljalcev pridobiti elektroenergetsko soglasje.
Vsa približevanja in križanja TK kablov (nadzemnih in podzemnih) s "črno" zgrajenimi objekti morajo biti izvedena po predpisih. V nasprotnem primeru je potrebno TK kable ustrezno prestaviti na račun investitorja in v skladu s pogoji upravljalca.
Objekti, ki imajo urejeno ogrevanje na tekoče gorivo ali je tako ogrevanje predvideno, smejo shranjevati gorivo v dvoplaščnih vkopanih cisternah, opremljenih s predpisanimi kontrolnimi napravami ali enoplaščnih cisternah, ki so vgrajene v lovilne posode. Če je skladiščeno tekoče gorivo v objektih, mora biti prostor, kjer je postavljena cisterna za kurilno olje, urejen kot lovilna posoda.
V. OSTALI POGOJI IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
9. člen
Obvezno se upošteva opredeljeno namembnost objektov, še zlasti pri posegih, kjer je le-ta pogoj za legalizacijo.
Pri objektih, ki glede odmikov od sosednjih objektov, gozdov in drugih naprav niso v skladu s sanitarnotehničnimi in požarnovarnostnimi predpisi, se ureditev obvezno izvede skladno s pogoji teh služb ob upoštevanju določil zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Za vse posege, ki se nahajajo na robu gozdov, je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojnega gozdnega gospodarstva.
Pri objektih, ki se nahajajo v bližini vodotokov, je v lokacijskem postopku potrebno pridobiti soglasje vodnogospodarske službe.
Odvajanje odplak pri posegu z evidenčno številko 37 se ureja v skladu z prostorskim izvedbenim aktom za vplivno območje Slivniškega jezera.
Odvajanje odplak iz objektov z evid. številkama 71 in 70 je potrebno urediti na način, ki je podan v smernicah za tehnično sanacijo Sotelskega jezera.
Pri poslovnih objektih in delavnicah je potrebno upoštevati predpise in pogoje za preprečitev negativnih vplivov na okolje.
Pri posegu z ev. številko 237 – obrat žage v Zagorju je obvezno upoštevati pogoje izdelane presoje vplivov na okolje.
Investitor, ki je ravnal v nasprotju z 8. členom zakona o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/86), in je odstranil, poškodoval, uničil, zasul ali samovoljno prestavil oznako izmeritvene geodetske točke, je pred izdajo dovoljenja za legalizacijo posega v prostor dolžan poravnati stroške obnove odstranjene, poškodovane, uničene, zasute ali samovoljno prestavljene oznake izmeritve točke.
Pred izdajo ustreznega dovoljenja je potrebno pridobiti pismeno soglasje geodetske uprave.
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Šmarje pri Jelšah je na vpogled občanom, delovnim organizacijam in vsem 'Zainteresiranim na Sekretariatu za urejanje prostora občine Šmarje pri Jelšah in na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Odlok prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-15/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.