Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1798. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske cone "Tičjek" v naselju Gornji Grad, stran 2981.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 38. člena statuta občine Mozirje in 70. člena poslovnika Skupščine občine Mozirje (Uradni list, RS, št. 19/93, 35/93 in 8/94) na seji dne 14. 7. 1994 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu stanovanjske cone "Tičjek" v naselju Gornji Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ZN stanovanjske cone "Tičjek" v naselju Gornji Grad, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. proj. 1184/94-ZN-PSP, z naslednjo vsebino:
1. SPLOŠNI DEL
2. TEKSTUALNI DEL
2.0. Splošno – opis ureditvenega območja in organizacija dejavnosti v prostoru
3.0. Zasnova prometnega omrežja – obstoječe stanje
4.0. Inventarizacija objektov, površin in lastništva
5.0. Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
6.0. Usmeritve za izboljšanje in varovanje bivalnega okolja
7.0. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja
8.0. Osnutek odloka.
II. GRAFIČNI DEL
1.0. Izris iz SDP in prikaz območja obdelave – širši prikaz, M 1:5000
2.0. Obstoječe stanje z obravnavanimi parcelami, M 1:1000
3.0. Situacija obstoječega stanja – lastništvo, M1: 1000
4.0. Inventarizacija površin, M1:1000
5.0. Arhitektonska ureditvena situacija, M 1:1000
6.0. Načrt gradbenih parcel, M 1:1000
7.0. Etapnost izvajanja ZN, M1:1000
8.0. Obstoječi komunalni vodi, M 1:1000
9.0. Predvideni komunalni vodi, M 1:1000.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
2. člen
Meja območja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog, list št. 2.0., projekta iz 1. člena tega odloka. Obodna meja ZN:
3. člen
Meja zazidalnega načrta poteka od začetne točke na jugu, na cesti št. parcele 385/7, ob robu parcele 385/8 proti severu, mimo parcel 387/6, 387/8, 387/9, nato po zahodnem robu parcele 382/12 in se pri parceli 382/13 zalomi proti vzhodu. Tu se smer'nadaljuje ob parceli 388 ter 387/2 in se na njenem skrajnem koncu zalomi proti jugu. ob vzhodnih robovih parcel 387/1, 387/7, 387/9, 385/2, kjer se pri parceli 385/1 sklene z izhodiščno točko.
4. člen
Parcelacija obravnavanega območja zajema parcele št.: 381/10, 382/13, 385/1, 385/2, 385/7, 385/8, 385/10, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 388, vse k.o. Gornji Grad.
5. člen
ZN stanovanjske cone "Tičjek" predvideva izgradnjo devetnajstih (19) novih objektov, izgradnjo nove dovozne ceste in izgradnjo treh internih dovoznih cest.
Predvideva tudi izgradnjo križišča dovozne ceste z obstoječimi, vendar rekonstruiranimi cestami ter prostorsko in komunalno ureditev obravnavanega območja.
6. člen
Predvideni objekti in naprave
Na obravnavanem območju je predvidenih devetnajst objektov, ki se po zasnovi, etažnosti in oblikovanju morajo prilagajati stavbni strukturi okoliškega prostora in konfiguraciji terena.
1.0. Objekti na parcelah št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 (grafična priloga 6.0 projekta iz 1. člena tega odloka) so zasnovani ob internih dovoznih cestah, po višinskih in tlorisnih gabaritih so med sabo enaki, razlikujejo se po razporeditvi prostorov in smeri dostopa do njih. Zasnovani so kot stanovanjske hiše.
1.1. Etažnost zgoraj navedenih objektov je K + P + IP.
1.2. Strehe so simetrične dvokapnice s čopi. Naklon strešin je 40 stopinj. Kritina je bobrovec ali betonski bobrovec v opečni barvi in je na vseh objektih enaka.
1.3. Tlorisne mere objektov so 12,00 x 8,00m (grafična priloga 5.0 projekta, iz 1. člena tega odloka).
1.4. Objekti z lego nad interno dovozno cesto imajo vhod v stanovanje in uvoz v garažo iz vkopane kleti, objekti z lego pod interno dovozno cesto pa vhod v stanovanje in uvoz v garažo v pritličju.
1.5. Etažna višina v objektih:
– klet 2,40-2,60 m
– pritličje 2,40-2,70m
2.0. Objekt na parceli št. 1 (grafična priloga št. 6.0 iz 1. člena tega odloka) ima poslovno stanovanjsko funkcijo, je večjih gabaritov in osne orientiranosti glede na celotno zazidavo.
2.1. Etažnost objekta je P + IP.
2.2. Streha je simetrična dvokapnica s čopi z osnim poudarkom proti jugu. Naklon strešin je 40-45 stopinj. Kritina je bobrovec ali betonski bobrovec v opečni barvi.
2.3. Tlorisne mere objekta so 11,50 x20,00m (grafična priloga 5.0 projekta iz 1. člena tega odloka).
2.4. Etažna višina pritličja v objektu: 2,40-3,30m.
3.0. Objekt na parceli št. 15 (grafična priloga št. 6.0. iz 1. člena tega odloka) je vizualna dominanta zazidave. Zasnovan je kot objekt z javnim programom.
3.1. Etažnost, naklon strešin in oblika strehe je odvisna od določitve vrste javnega programa in se določi z urbanističnim mnenjem izvajalca ZN na izvedbeni projekt.
3.2. Kritina je bobrovec ali betonski bobrovec v opečni barvi.
3.3. Tlorisne mere objekta so 9,0x9,0m.
3.4. Na parceli št. 15 (grafična priloga št. 6.0. projekta iz 1. člena tega odloka) je mogoče namesto zgoraj navedenega objekta graditi tudi stanovanjski objekt pod pogoji iz 1. točke 6. člena tega odloka, vendar z urbanističnim mnenjem, ki ga poda izdelovalec ZN.
4.0. Promet
4.1. Predvidena je izgradnja nove glavne dovozne ceste na vzhodu zazidave v Širini vozišča 5,5 m. Ob zahodni strani te ceste so določeni priključki internih dovoznih cest. Glavna dovozna cesta se priključuje na cesto ob vzhodnem robu že obstoječe novejše zazidave in preko nje na glavno cesto proti središču kraja. Ob izvedbi predvidene glavne dovozne ceste se rekonstruira tudi le-ta.
4.2. Rekonstruira se tudi sedanja makadamska pot ob zahodnem robu predvidenega območja zazidave, ki ima značaj "urgentne" ceste.
4.3. Izvede se križišče zgoraj omenjenih cest.
7. člen
1.0. Splošno
Prometna in komunalna infrastruktura je razvidna iz grafične priloge št. 8.0. Izvedena mora biti v skladu s pogoji iz grafičnih prilog.
2.0. Promet
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju potega ob robu bodoče zazidave kolovoz do bližnjih kmetij.
Cestno omrežje glavna dovozna cesta in interne dovozne ceste.
Ceste so predvidene za mešan promet motornih vozil, kolesarjev in pešcev.
Prečni prerez glavne dovozne ceste:
– vozišče 5,50 m, asfalt
– travna bankina
Prečni prerez interne ceste:
– vozišče 3,50 m
Dovozi in priključki na cestno mrežo se morajo narediti v skladu s soglasji pristojnih organov in upravljalcev cest.
Vsaka gradbena parcela ima zagotovljen dovoz za motorna vozila.
Parkirna mesta so zagotovljena na parceli uporabnikov.
Pri spremembi namembnosti objekta je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
3.0. Komunalno urejanje
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, električno energijo in kanalizacijo.
3.1. Vodooskrba
Vodovodno omrežje za oskrbo s pitno vodo se bo priključilo na obstoječo vodovodno mrežo premera 80 mm, ki poteka jugovzhodno od predvidene zazidave. Vodovod bo zgrajen iz plastičnih cevi premera 80 mm, 50 mm in 1 1/2".
3.2. Kanalizacija
Odvod meteornih in odpadnih vod je načrtovan v mešanem sistemu. Predviden je kanal ob kolovozni cesti, na katerega bodo priključeni kanali, ki potekajo pod predvidenimi internimi cestami (glej grafično prilogo št. 9.0.).
Kanalizacijsko omrežje je načrtovano iz betonskih cevi.
Kanalizacija bo priključena na obstoječe kanalizacijsko omrežje Gornjega Grada, ki je speljano do bodoče čistilne naprave.
3.3. Elektrika
Napajanje z električno energijo je predvideno iz TP z zemeljskimi kabli. Obstoječe VN omrežje, ki poteka preko predvidene zazidave, je potrebno na območju zazidave kablirati.
3.4. Javna razsvetljava
Predvidena je gradnja javne razsvetljave iz obstoječe TP ob cestah.
3.5. Telefon
Preko predvidene zazidave poteka nadzemna telefonska linija. Zaradi gradnje je potrebno postaviti en drog TT linije.
3.6. Ogrevanje
Predvideno je individualno ogrevanje stanovanjskih objektov.
3.7. Ravnanje z odpadki
Odvoz komunalnih odpadkov je predviden iz odjemnih mest na parcelah uporabnikov na urejeno deponijo. Odpadki se zbirajo v odrejenih posodah.
8. člen
Etapnost izgradnje objektov ni mogoče določiti, saj bodo objekte gradili individualni lastniki. Pred izgradnjo je potrebno izgraditi glavno in interne dovozne ceste s priključkom na obstoječi cestni sistem in komunalno urediti vse parcele.
9. člen
Do pričetka gradnje ostaja namembnost zemljišča nespremenjena.
10. člen
Izvedbeni načrti objektov morajo biti izvedeni skladno s smernicami za' oblikovanje objektov. Pri izdaji gradbenega dovoljenja je potrebno na izvedbeni projekt pridobiti urbanistično mnenje izdelovalca zazidalnega načrta.
11. člen
Tolerance pri zasnovi objektov so naslednje:
– tlorisni gabariti: ±1,00 m
– višinski gabariti: ±0,50m.
12. člen
Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so mogoče le po predhodnem lokacijskem preizkusu, ki ga bo izdelal izdelovalec zazidalnega načrta.
13. člen
Varstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občine Mozirje.
14. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri pristojni upravni organizaciji za urejanje prostora občine Mozirje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-11/92-94-01
Mozirje, dne 14. julija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Franc Miklavc, inž. les. ind. l. r.