Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1994 z dne 30. 7. 1994

Kazalo

1790. Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, stran 2956.

Na podlagi 128. in 129. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) in v zvezi z 10. členom odloka o organiziranju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (Uradni list RS, št. 7/91), je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 224. seji dne 28. junija 1994 sprejel
TARIFNI SISTEM
za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom (v nadaljevanju tarifni sistem) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe z vodo ter odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode iz sistemov, ki jih upravlja Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (v nadaljevanju: VO-KA) porabnikom na območjih, kjer so ti sistemi zgrajeni, v gradnji ali predvideni.
S tem tarifnim sistemom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo, zagotavlja enakomernejše parametre na dotoku v centralno čistilno napravo za odpadno vodo, zmanjšuje količino in stopnjo onesnaženosti odpadne vode pri uporabnikih z nadpovprečno stopnjo onesnaženosti s spremembo tehnologije ali uvedbo predčiščenja in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse porabnike vode in uporabnike kanalizacije, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju VO-KA razen tistih, s katerimi sklepa posebne pogodbe, če za to obstajajo upravičeni razlogi, o katerih sklepa skupščina VO-KA.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo ter odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna moč (m3/h);
– porabljena normalna količina vode (m3);
– porabljena prekomerna količina vode (m3);
– priključnina (ob prvi priključitvi).
5. člen
Priključna moč je določena s soglasjem VO-KA h gradnji ali lokaciji objekta, ki se priključuje na vodovodni sistem, v skladu s pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO), vgrajenega na merilnem mestu priključka.
6. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je na vodomeru registrirana porabljena količina v obračunskem obdobju, ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi s številom dni obračunskega obdobja. Normalna poraba za posamezno velikost vodomera je ugotovljena na osnovi analize letno registriranih porabljenih količin vode vseh porabnikov:
-------------------------------------------------------------------------
Vodomer  DN(mm)   15  20  25 (25) 30  40  50 80  100  150
naziv.
Pretok  Qn(m3/h)  1,5 2,5  3,5   6,0  10  15 40  60  150
normal.
porab. qn(m3/dan)  1,0 2,5  6,0    12  25  60 130  200  500
-------------------------------------------------------------------------
7. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna razlika med na vodomeru registrirano porabljeno količino v obračunskem obdobju in normalno količino vode za posamezno velikost vgrajenega vodomera.
8. člen
Priključnina je znesek, ki ga porabnik plača ob priključitvi na vodovodni-sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega sistema in za obnovo požarnih hidrantov.
9. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun, priključne moči v SIT/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun porabljene normalne količine vode v SIT/m3;
– tarifna postavka za obračun porabljene prekomerne količine vode v SIT/m3;
– tarifni postavki za obračun priključnine v SIT(m3/h).
10. člen
Letni znesek za priključno moč se dobi tako, da se tarifna postavka za obračun priključne moči v SIT/(m3/h) pomnoži z nazivnim pretokom v (m3/h) v priključek vgrajenega vodomera po tabeli iz člena 6 tarifnega sistema. Praviloma se obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se ga deli s številom obračunskih obdobij. Znesek je neodvisen od porabljenih količin vode.
11. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob koncu obračunskega obdobja. Porabljeno količino vode v m3 do normalne količine se obračuna po tarifni postavki za obračun porabljene normalne količine vode, pozitivno razliko pa po tarifni postavki za porabljeno prekomerno količino vode v SIT/m.
12. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval med dvema odčitovanjema v priključek vgrajenega vodomera. Pri porabnikih – fizičnih osebah je letno najmanj eno obračunsko obdobje, pri porabnikih – pravne osebe pa so najmanj štirje. Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklem obračunskem obdobju glede na velikost vodomera.
13. člen
Priključnina se izračuna tako, da se ustrezni tarifni postavki za obračun priključne moči v SlT/(m3/h) sešteje in pomnoži z nazivnim pretokom vodomera (m3/h). določenega s projektom in s soglasjem VO-KA.
14. člen
Osnova za izračun posameznih tarifnih postavk je letni plan vseh stroškov vodovodnega sistema, razdeljenih na stroške za zagotavljanje obratovanja in stroške obnove in širitve sistema. Sredstva, zbrana z obračunom priključne moči, porabljene prekomerne količine vode in priključnine so namenjena obnovi in širitvi vodovodnega sistema, sredstva, zbrana z obračunom porabljene normalne količine vode, pa pokrivajo obratovalne stroške.
III. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE ZA OBRAČUN ODVODA IN ČIŠČENJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
15. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:
– količina odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženja;
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja;
– količina padavinske vode, ki se odvaja v kanalizacijo;
– priključnina (ob prvi priključitvi).
16. člen
Količina odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženja, je tista količina, ki se iz priključene posesti odvaja v javno kanalizacijo, pri kateri je vrednost faktorja onesnaženja B manjša ali enaka 1,3.
Za izračun faktorja onesnaženosti, se uporablja formula:
B = 0,4 + 0,25.(A – 0,5)/(6,0 – 0,5) +
  + 0,35.(BPK5-30)/2.(250-30) +
  + 0,35.(KPK-160)/2.(500-160)
pri čemer pomeni:
A = količina usedlih suspendiranih snovi v litru posedenega vzorca v ml/lit,
A = 6,0 ml/lit normalna količina
A = 0,5 ml/lit količina, dovoljena za izpust v vodotoke
BPK5 = biološka poraba kisika po petih dneh posedenega vzorca v mg/lit
BPK5 = 250 mg/lit normalna vrednost parametra
BPK5 = 30 mg/lit vrednost parametra, dovoljenega za izpust v vodotoke
KPK = kemijska poraba kisika v litru posedenega vzorca v mg/lit
KPK = 500 mg/lit normalna vrednost parametra
KPK = 160 mg/lit vrednost parametra, dovoljenega za izpust v vodotoke.
Vrednosti za A, BPK5 in KPK, dovoljene za izpust v vodotoke, se spremenijo, kadar jih predpiše Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.
17. člen
Količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja je tista količina, ki se s posesti odvaja v javno kanalizacijo, pri kateri je vrednost faktorja onesnaženja B večja od 1.3.
Za izračun faktorja onesnaženja B se uporablja formula po 16. členu tarifnega sistema.
18. člen
Količina padavinske vode, ki se odvaja v kanalizacijo, je vrednost izračunana na osnovi reducirane površine, s katere se odvaja padavinska voda v kanalizacijo (strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločnika, ulice itd.) v lasti pravnih oseb, države, mesta, občine ali fizičnih oseb. To je dejanska tlorisna površina v m2, pomnožena s faktorjem odtoka f:
f = 0 za površine brez odtoka v kanalizacijo
f = 0,2 redka pozidava
f = 0,4 gosta, izvenmestna pozidava
f = 0,6 mestna pozidava
f = 0,9 mestno središče.
19. člen
Priključnina je znesek, ki ga uporabnik plača ob priključitvi na kanalizacijski sistem in pokriva del stroškov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema in izgradnje centralne čistilne naprave.
20. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun količin odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženja v SIT/m3;
– tarifna postavka za obračun količin odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja v SIT/m3;
– tarifna postavka za obračun odvoda in čiščenja padavinske vode v SIT/m2;
– tarifna postavka za obračun priključnine na osnovi priključne moči na vodovod v SIT/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun priključnine na osnovi priključenih površin, s katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo v SIT/m2.
21. člen
Znesek za odvedeno količino odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženja se izračuna na osnovi odčitkov vodomera, ki meri porabljeno vodo iz javnega vodovoda ali lastnega vodnega vira, v začetku in ob koncu obračunskega obdobja ali na podlagi meritve količine odpadne vode na kanalizacijskem priključku. Odvedeno količino vode v m3 se obračuna po tarifni postavki za obračun odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženja v SIT/m3.
Navedeni obračun velja za uporabnike, pri katerih VO-KA z občasnimi meritvami stopnje onesnaženosti ugotovi, da ne prekoračujejo vrednosti B = 1,3.
22. člen
Znesek za odvedeno količino odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženosti se izračuna na osnovi odčitkov vodomera, ki meri porabljeno vodo iz javnega vodovoda ali lastnega vodnega vira, v začetku in ob koncu obračunskega obdobja ali na podlagi meritve količine odpadne vode na kanalizacijskem priključku. Odvedeno količino vode v m3 se najprej obračuna po tarifni postavki za obračun odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženosti v SIT/m3.
Nadpovprečno stopnjo onesnaženja se obračuna tako, da se količino po prejšnjem odstavku tega člena v m3, obračuna dodatno po tarifni postavki za obračun količin odpadne vode z nadpovprečno stopnjo onesnaženosti v SIT/m3, pomnoženo z korekcijskim faktorjem Z:
Z = 0,4.(B-1)-0,12 kjer je B z občasnimi meritvami na kanalizacijskem priključku ugotovljeni faktor stopnje onesnaženja po 16. členu tarifnega sistema.
Meritve parametrov za ugotavljanje stopnje onesnaženosti izvede VO-KA periodično v nenapovedanih rokih.
23. člen
Letni znesek za odvod in čiščenje padavinske vode se dobi tako, da se tarifna postavka za obračun odvoda in čiščenja padavinske vode v SIT/m2 pomnoži z evidentiranimi reduciranimi površinami v m2 na posesti po 16. členu tarifnega sistema, s katere se odvaja padavinska voda v kanalizacijo.
Znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se ga deli s številom obračunskih obdobij.
Znesek je neodvisen od obračuna ostale odpadne vode.
24. člen
Obračunsko obdobje je časovni interval, praviloma enak obdobju po 12. členu tarifnega sistema.
25. člen
Priključnina se izračuna tako, da se sešteje znesek, dobljen na osnovi tarifne postavke za obračun priključnine na osnovi priključne moči na vodovod v SIT/(m3/h), pomnožene z nazivnim pretokom vodomera v (m3/h), vgrajenega v priključek za dobavo vode in znesek, dobljen na osnovi tarifne postavke za obračun priključnine na osnovi priključenih površin, s katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo v SIT/m2, pomnožene z velikostjo reduciranih površin v m2. Velikost reduciranih površin, s. katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo, ugotovi VO-KA pri izdaji soglasja za priključitev na kanalizacijo na osnovi 18. člena tarifnega sistema.
26. člen
Osnova za izračun posameznih tarifnih postavk je letni plan vseh stroškov kanalizacijskega sistema, razdeljenih na stroške za zagotavljanje obratovanja kanalizacije, stroške obnove in širitve sistema kanalizacije in stroške obratovanja in izgradnje centralne čistilne naprave.
Del sredstev, zbranih z obračunom odpadne vode z normalno, stopnjo onesnaženosti in del sredstev, zbranih z obračunom odvoda padavinske vode se uporabljajo za pokrivanje obratovalnih stroškov kanalizacijskega sistema.
Del sredstev, zbranih z obračunom odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženosti, del sredstev, zbranih z obračunom odvoda padavinske vode in del sredstev, zbranih s priključnino se uporablja za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema.
Sredstva, zbrana z obračunom odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženosti, del sredstev, zbranih z obračunom odpadne vode z normalno stopnjo onesnaženosti, del sredstev, zbranih z obračunom odvoda padavinske vode in del sredstev, zbranih s priključnino se uporablja za pokrivanje stroškov obratovanja in izgradnje centralne čistilne naprave.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zaradi nevzpostavljene evidence reduciranih površin, s katerih se odvaja padavinska voda v kanalizacijo po 18. členu tarifnega sistema, se letni znesek, ki bi ga zbrali z obračunom tako kot je določeno v 23. členu tarifnega sistema, začasno do vzpostavitve evidence pokriva iz proračuna mesta Ljubljane.
28. člen
V zvezi z določili tarifnega sistema ostanejo določila členov 23 do 27 odloka o oskrbi z vodo (Uradni list SRS, št. 11/87) v veljavi do spremembe.
29. člen
Vrednosti za določitev faktorja onesnaženja B po 16. členu tarifnega sistema so v veljavi do določitve vrednosti parametrov, ki jih predpiše Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.
30. člen
Tarifni sistem se uvaja poskusno v času enega leta.
31. člen
Ta tarifni sistem začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. avgustom 1994:
Št. 1236/2-1994
Ljubljana, dne 8. julija 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.