Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1983. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča

MINISTRSTVA

1984. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
1985. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
1986. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za dijaške domove
1987. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1988. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1989. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Bled

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – rebalans 1

Borovnica

1991. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2021
1992. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans

Horjul

1993. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Horjul
1994. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Ig

1995. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021

Komen

1996. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021
1997. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen
1998. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača
1999. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023
2000. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Koper

2001. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre
2002. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper

Litija

2003. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija
2004. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Litija

Log-Dragomer

2019. Sprememba Statuta Občine Log - Dragomer
2020. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Piran

2005. Sklep o lokacijski preveritvi za območje parc. št. 1812/3 k. o. 2631 Portorož
2006. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcelo številka 1487/4 in del parcele številka 1456/1 – obe k. o. 2632 Sečovlje

Puconci

2007. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Puconci

Slovenj Gradec

2008. Odlok o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2)
2009. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2)
2010. Sklep o določitvi volilnih enot v mestnih četrtih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2)
2011. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Mestni občini Slovenj Gradec
2012. Sklep o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (št. 13.1)
2013. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2)
2014. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.3)
2015. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Šmarje pri Jelšah

2016. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmarje pri Jelšah
2017. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
2018. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

POPRAVKI

2021. Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti