Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1997. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen, stran 6317.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 33. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/10) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Komen 
1. člen
(splošne določbe) 
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju Občine Komen (v nadaljevanju: občina).
(2) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN).
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb in pristopijo k izgradnji MKČN.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih objektov, je upravičenec do sofinanciranja in vlagatelj vloge tisti investitor, ki je lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena čistilna naprava. Investitorji morajo medsebojna razmerja urediti s pogodbo.
(3) Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN za en objekt le enkrat.
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.
(2) Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena ali je gradnja načrtovana. Slednje mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini, pri čemer upošteva oskrbovalne standarde predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
4. člen 
(viri sofinanciranja) 
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN na območju občine se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki lahko podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru presežka, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
5. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se določi:
1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
5. razpoložljivo višino sredstev,
6. rok in naslov vložitve vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok za vložitev zahtevkov,
9. rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) V primeru velikega števila vlog bodo imele prednost pri dodelitvi proračunskih sredstev prej vložene vloge.
6. člen 
(vloga) 
(1) Vlagatelji se na javni razpis prijavijo z vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.
(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
7. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge komisije so naslednje:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom upravičencev in višine sredstev po posameznih upravičencih,
– druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.
8. člen 
(formalna popolnost vloge) 
(1) Komisija izvede odpiranje vlog, preveri njihovo popolnost in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.
(2) Vlagatelje, katerih vloge na javni razpis niso formalno popolne, se pisno pozove, naj vloge dopolnijo v roku 8 dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v postavljenem roku, se s sklepom zavržejo.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na župana, v roku 8 dni od vročitve tega sklepa.
9. člen 
(ocena upravičenosti vlog) 
(1) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi predlog prejemnikov sredstev, s prikazom višine sredstev glede na posameznega prejemnika.
(2) Sredstva se upravičencem dodelijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.
(3) Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat.
10. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije občinska uprava posameznemu upravičencu izda odločbo o dodelitvi sredstev.
(2) Zoper odločbo je mogoča pritožba na župana, v roku 15 dni od vročitve odločbe.
11. člen 
(pogodba) 
(1) Medsebojne pravice in obveznosti občine in upravičenca v zvezi s sofinanciranjem, se določijo s pogodbo.
(2) Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku, ki je določen v javnem razpisu, sešteje, da je vlogo na javni razpis umaknil.
12. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN za en stanovanjski objekt. Maksimalni znesek sofinanciranja se določi z javnim razpisom, glede na razpoložljivost sredstev.
(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj. Znesek sofinanciranja se določi v javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, sofinancira v višjem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski sofinanciranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.
13. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Časovno obdobje nastanka upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom.
(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.
(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
14. člen 
(pogoji in omejitve) 
(1) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom, ki ga predpisuje veljavna Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Certifikat oziroma listina morata biti izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
(2) Vlagatelj je dolžan izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno dokumentacijo v skladu s predpisi.
(3) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.
(4) Vlagatelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisanih rokih. V skladu z veljavnim Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda analizni izvid ne sme biti starejši od 30 dni.
(5) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
15. člen 
(nakazilo odobrenih sredstev) 
(1) Upravičenec po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do roka, določenega z javnim razpisom iz 5. člena tega pravilnika, občini predloži zahtevek za izplačilo sredstev, z vsemi zahtevanimi prilogami. V primeru zamude navedenega roka upravičenec izgubi pravico do izplačila sredstev.
(2) Nakazilo sredstev na transakcijski račun upravičenca se izvrši po predložitvi popolnega zahtevka, v roku, ki je določen z veljavnimi predpisi o izvrševanju občinskega proračuna.
16. člen 
(nadzor namenske porabe sredstev) 
(1) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja občinska uprava.
(2) Pristojni organ občinske uprave lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.
(3) Upravičenec v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe o prejemu sredstev MKČN ne sme odtujiti, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe.
(4) Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec v postopku navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec MKČN odtujil pred potekom roka iz tretjega odstavka tega člena,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
17. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2022
Komen, dne 8. junija 2022
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost