Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

Št. 410-0036/2022-9 Ob-2546/22, Stran 1694
Občina Divača na podlagi 10. člena Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/21), Sklepa o sofinanciranju odstranjevanja azbestnih odpadkov iz območja Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/22), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 65/21) in Sklepa županje št. 410-0036/2022-4 z dne 3. 5. 2022, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prevzema azbestnih odpadkov v letu 2022 
1. Namen razpisa: Občina Divača v letu 2022 s podeljevanjem nepovratnih sredstev spodbuja prevzem azbestnih odpadkov na Centru za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana) v primerih odstranjevanje azbestne kritine in zamenjavo le te z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali in odstranjevanje azbestnih izdelkov iz naravnega okolja.
2. Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 8.000,00 €.
3. Upravičenci
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem razpisu so:
– občani (fizične osebe), ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača in so lastniki ali solastniki stanovanjskih, kmetijskih ali drugih zasebnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot. V primeru solastniškega deleža je upravičenec do sredstev samo en vlagatelj oziroma en solastnik pod pogojem, da le ta pridobi soglasje še ostalih solastnikov.
– Fizične osebe, ki so lastniki zemljišč (parcel) na območju Občine Divača.
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju Občine Divača in morajo biti namenjeni ali stanovanjski rabi, kmetijski rabi ali drugi zasebni gospodarski rabi. V to skupino se štejejo: stanovanjski objekti, garaže, drvarnice, lope, razni nadstreški, kurilnice itd.
– Parcele, iz katerih se odstranjujejo azbestni izdelki, se morajo nahajati na območju Občine Divača. Raba teh parcel je v evidenci Geodetske uprave RS določena kot: stavbno zemljišče, gozdno zemljišče ali kmetijsko zemljišče.
– V obeh primerih morajo izvajalci, ki odstranjujejo ali azbestno kritino ali azbestne izdelke iz narave upoštevati pogoje, ki jih določajo veljavni državni predpisi o ravnanju z azbestnimi odpadki.
– Vsi ostali stroški (stroški odstranjevanja kritine, razni gradbeni posegi, prevozi itd.) niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu.
5. Vloga za dodelitev sredstev
Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila, ki so podrobneje navedena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
Vlogo na razpis za subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine v večstanovanjskih stavbah vloži eden od solastnikov pod pogojem, da dobi soglasje za odstranjevanje azbestne kritine tudi od vseh ostalih solastnikov. V primeru, da sta lastnika stavbe dva, je vlagatelj eden v soglasju z drugim lastnikom.
Vlogo na razpis za subvencioniranje odstranjevanja azbestnih izdelkov iz naravnega okolja vloži fizična oseba, ki je lastnica zemljišča/zemljišč (parcele/parcel), ki ležijo na območju Občine Divača.
6. Način in rok za vložitev vloge
Vlogo mora vlagatelj oddati v zaprti ovojnici v sprejemni pisarni Občine Divača ali poslati po pošti.
V eni ovojnici je lahko samo ena vloga.
Na desni strani ovojnice mora biti napisan naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje prevzema azbestnih odpadkov v letu 2022«. Na hrbtni strani ovojnice (v zgornjem delu) mora biti naveden polni naslov vlagatelja.
Neustrezno dostavljene ali nepopolno oziroma nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Rok za predložitev vlog je do 15. 7. 2022. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Divača prispele do datuma za predložitev do 12. ure.
7. Postopek po odpiranju vlog
Po odpiranju prejetih vlog bo komisija, ki jo imenuje župan, vloge pregledala. Nepopolne vloge bodo pozvane na dopolnitve. Rok za dopolnitev je 8 dni. Dopolnitev vloge bo vlagateljem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo s sklepom zavržena.
Po dopolnitvah bo komisija vse popolne vloge ponovno obravnavala in pripravila predlog za dodelitev sredstev.
Odločbo o dodelitvi sredstev bo izdala občinska uprava in jo posredovala vlagateljem najkasneje v roku 45 dneh po zaključku razpisnega roka. Na odločbo bo vlagateljem dana možnost pritožbe v roku 15 dni od prejema odločbe.
Dokumentacija, poslana z vlogo, se vlagateljem ne bo vračala.
8. Merila in način dodelitve sredstev
Višina nepovratnih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine in azbestnih izdelkov iz naravnega okolja znaša do 296,60 EUR.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih popolnih vlog.
Odobrena sredstva bodo nakazana na račun KSP d.d. Sežana, ki je upravljavec Centra za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana), kamor se bodo azbestni odpadki tudi pripeljali in prevzeli.
9. Rok, v katerem morajo biti dela izvedena in odpadki oddani na CERO Sežana
Dela morajo biti izvedena najkasneje do 30. 9. 2022.
Azbestni odpadki morajo biti oddani na Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana). Odpadki morajo biti zapakirani na način, kot je naveden v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci bodo lahko azbestne odpadke oddali na Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana) v obdobju od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022.
Pri oddaji azbestnih odpadkov na Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana) mora upravičenec delavcu na Centru dostaviti odločbo o odobritvi sredstev, ki jo je prejel od Občine Divača. Na Centru se potem azbestni odpadki stehtajo. V kolikor je teža azbestnih odpadkov večja kot je odobrena subvencija bo vlagatelj moral plačati še razliko sredstev do določene teže.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine Divača, objavljena je tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si.
Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Divača (kontaktna oseba: Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938, e-pošta: natasa.macarol@divaca.si).
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost