Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1995. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021, stran 6315.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ig za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021.
2. člen 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.175.806,66
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.292.136,40
70
DAVČNI PRIHODKI
5.531.311,63
700
Davki na dohodek in dobiček
4.749.395,00
703
Davki na premoženje
674.560,83
704
Domači davki na blago in storitve
107.355,80
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.760.824,77
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
118.730,27
711
Takse in pristojbine
14.092,97
712
Denarne kazni
178.513,75
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
73.424,70
714
Drugi nedavčni prihodki
1.376.063,08
72
KAPITALSKI PRIHODKI
13.262,05
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
13.262,05
73
PREJETE DONACIJE
20,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
20,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
870.388,21
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
535.950,99
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
334.437,22
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.458.455,26
40
TEKOČI ODHODKI
2.540.011,46
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
459.744,27
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.691,24
402
Izdatki za blago in storitve
1.858.189,48
403
Plačila domačih obresti
21.807,87
409
Rezerve
124.578,60
41
TEKOČI TRANSFERI
2.964.846,31
410
Subvencije
163.398,01
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.685.170,18
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
219.612,87
413
Drugi tekoči domači transferi
896.665,25
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.697.988,87
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.697.988,87
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
255.608,62
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
91.895,98
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
163.712,64
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–282.648,60
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.155.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.155.000,00
500
Domače zadolževanje
1.155.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
345.077,56
55
ODPLAČILA DOLGA
345.077,56
550
Odplačila domačega dolga
345.077,56
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
527.273,84
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
809.922,44
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
282.648,60
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
1.822.266,88
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 527.273,84 eur.
Kot namenska sredstva se iz leta 2021 prenašajo:
– vodovod-omrežnina 81.935,47 eur,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 17.948,98 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba s kanalom v višini 67.295,55 eur,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.188,19 eur,
– neporabljena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 40.203,07 eur,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 876,50 eur.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2020-13
Ig, dne 9. junija 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman

AAA Zlata odličnost