Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2006. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcelo številka 1487/4 in del parcele številka 1456/1 – obe k. o. 2632 Sečovlje, stran 6335.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popravljen, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 30. redni seji dne 3. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za parcelo številka 1487/4 in del parcele številka 1456/1 – obe k. o. 2632 Sečovlje
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za parcelo številka 1487/4 in del parcele številka 1456/1, obe k. o. 2632 Sečovlje. Elaborat je izdelalo podjetje STUDIO MEDITERANA, d. o. o., pod št. 22/21 v septembru 2021.
2. 
(1) Dovolijo se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta – Odloka o ureditvenem načrtu Sečovlje – Košta (Uradne objave št. 15/2002), na zemljišču s parc. št. 1487/4 in del parc. št. 1456/1, obe k. o. 2632 Sečovlje.
(2) Individualna odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev s to lokacijsko preveritvijo so prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov.
(3) Na območju Lokacijske preveritve veljajo naslednji prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov:
PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV
Na območju lokacijske preveritve je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z veljavno zakonodajo. Na območju lokacijske preveritve je dovoljena gradnja objektov za šport, ki se na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov – CC – SI (Uradni list RS, št. 37/18), razvrščajo v:
12650 stavbe za šport,
24110 športna igrišča,
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas od tega otroška in druga javna igrišča.
3. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2672.
Št. 3501-0760/2021
Piran, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 61/17 e 72/17 – rett., 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – Sentenza della C. cost.) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato, 35/17 e 43/18), nella 30a seduta ordinaria del 3 maggio 2022 approva la seguente
D E L I B E R A 
sull'approvazione della verifica urbanistica per la particella catastale numero 1487/4 e una parte della particella catastale numero 1456/1 entrambe c.c. 2632 Sicciole
1. 
Con la presente Delibera si approva la verifica urbanistica per la particella catastale numero 1487/4 e una parte della particella catastale numero 1456/1, entrambe c.c. 2632 Sicciole, realizzata dall'impresa STUDIO MEDITERANA S.r.l. al n. 22/21, nel mese di settembre 2021.
2. 
(1) Sono ammesse deroghe individuali alle disposizioni dell'atto territoriale di attuazione – Decreto sul piano regolatore Sicciole – Costa (Bollettino Ufficiale n. 15/02), sul terreno della particella c. n. 1487/4 e una parte della particella c. n. 1456/1, entrambe c.c. 2632 Sicciole.
(2) Le deroghe individuali dalle condizioni territoriali esecutive con la verifica urbanistica in oggetto sono condizioni territoriali esecutive che riguardano la costruzione di fabbricati semplici e non complessi.
(3) Nel comprensorio della verifica urbanistica, si applicano le seguenti condizioni territoriali esecutive a riguardo della costruzione di fabbricati semplici e non complessi:
CONDIZIONI TERRITORIALI ESECUTIVE PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI SEMPLICI E NON COMPLESSI
Nel comprensorio della verifica urbanistica è ammessa la costruzione di fabbricati semplici e non complessi in conformità alla normativa vigente. Nel comprensorio della verifica urbanistica è ammessa la costruzione di fabbricati per lo sport che in base al Regolamento sulla classificazione dei fabbricati – CC – SI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia RS, n. 37/18), si classificano come segue:
12650 edifici per lo sport,
24110 campi sportivi,
24122 altre opere di ingegneria civile per lo sport, la ricreazione e il tempo libero di cui parchi gioco per bambini e altri parchi gioco pubblici.
3. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero di identificazione nella raccolta degli atti territoriali: 2672.
N. 3501-0760/2021
Pirano, 3 maggio 2022 
  
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost