Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2005. Sklep o lokacijski preveritvi za območje parc. št. 1812/3 k. o. 2631 Portorož, stran 6334.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popravljen, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 30. redni seji dne 3. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za območje parc. št. 1812/3 k. o. 2631 Portorož 
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijsko preveritev za parcelo številka 1812/3 k. o. 2631 Portorož. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Pia studio, d. o. o., Portorož, št. projekta 29/2021, april 2020.
2. 
(1) Dovolijo se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta, tj. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za turistično stanovanjsko območje Metropol v Portorožu (Uradni obj. št. 13/89, 24/94, 17/06), v nadaljevanju PUP, na zemljišču s parcelno številko 1812/3 k. o. 2631-Portorož.
(2) Na območju Lokacijske preveritve veljajo naslednji prostorsko ureditveni pogoji:
– Dopusti se spremembo namembnosti objekta kot celote v stavbo s turistično namembnostjo.
– Zazidana površina ne sme presegati 1/3 celotne površine gradbene parcele. Gradnja bazena ali drugih objektov, ki ne segajo nad površino terena, se ne šteje v zazidano površino.
– Na gradbeni parceli se predvidi 8 parkirnih mest. Dodatna parkirna mesta se zagotovijo v neposredni bližini na zemljišču, ki je nerazdružljivo povezano z gradbeno parcelo ali na podlagi pogodbe o najemu potrebnih parkirnih mest.
(3) Ostala določila PUP ostanejo nespremenjena.
3. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2572.
Št. 3501-0390/2021
Piran, dne 3. maja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 61/17 e 72/17 – rett., 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – Sentenza della C. cost.) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato, 35/17 e 43/18), nella 30a seduta ordinaria del 3 maggio 2022 approva la seguente
D E L I B E R A 
sulla verifica urbanistica per il comprensorio particella c. n. 1812/3 c.c. 2631 Portorose 
1. 
Con la presente Delibera si approva la verifica urbanistica per la particella catastale 1812/3 c.c. 2631 Portorose. L’Elaborato di verifica urbanistica è stato realizzato dall’impresa Pia studio S.r.l. Portorose, al numero di progetto 29/2021, nel mese di aprile 2020.
2. 
(1) Sul terreno della particella catastale 1812/3 c.c. 2631 Portorose, sono ammesse deroghe individuali alle disposizioni dell'atto territoriale di attuazione – Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per il comprensorio turistico residenziale Metropol a Portorose (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, nn. 13/89, 24/94, 17/06), di seguito CAT.
(2) Nel comprensorio della verifica urbanistica sono valide le seguenti condizioni di assetto territoriale:
– Si consente il cambio di destinazione d’uso dell’intero fabbricato in edificio con destinazione d’uso turistica.
– La superficie edificata non deve superare 1/3 dell’intera superficie della particella edificabile. La costruzione di una piscina o di altri manufatti, i quali non si espandono sopra la superficie del terreno, non sono considerati quale superficie edificata.
– Sulla particella edificabile sono previsti 8 stalli di sosta. Ulteriori stalli di sosta, si garantiscono nelle immediate vicinanze su un terreno inscindibilmente collegato alla particella edificabile o in base a un contratto di affitto di stalli di sosta necessari.
(3) Le altre disposizioni del CAT rimangono invariate.
3.
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero di identificazione nella raccolta degli atti territoriali: 2572.
N. 3501-0390/2021
Pirano, 3 maggio 2022 
  
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost