Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1996. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021, stran 6316.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 20. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021 obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Zaključni račun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.208.356
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.017.957
70
DAVČNI PRIHODKI
3.154.402
700
Davki na dohodek in dobiček
2.663.027
703
Davki na premoženje
403.064
704
Domači davki na blago in storitve
88.311
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
863.555
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
573.102
711
Takse in pristojbine
8.678
712
Globe in druge denarne kazni
25.618
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.680
714
Drugi nedavčni prihodki
179.477
72
KAPITALSKI PRIHODKI
127.332
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
127.332
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
13.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
13.878
731
Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.049.189
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
650.632
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
398.557
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.866.470
40
TEKOČI ODHODKI
1.518.209
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
437.379
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.653
402
Izdatki za blago in storitve
986.578
403
Plačila domačih obresti
15.599
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.758.667
410
Subvencije
169.950
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
715.649
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
174.831
413
Drugi tekoči domači transferi
698.237
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.495.622
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.495.622
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
93.972
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
76.597
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.375
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
341.886
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
204.396
55
ODPLAČILA DOLGA
204.396
550
Odplačilo domačega dolga
204.396
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
137.490
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–204.396
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–341.886
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
721.660
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2021 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2020
19.752,12
EUR
Prenos sredstev iz leta 2021
10.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2021
0
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2021
29.752,12
EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2021 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2022.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/2022
Komen, dne 8. junija 2022
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost