Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – rebalans 1, stran 6308.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 17. redni seji dne 14. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – rebalans 1 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) (v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Rebalans 1 – 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.503.320,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.482.634,68
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.874.644,03
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.992.709,00
7000
Dohodnina
4.992.709,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.120.550,00
7030
Davki na nepremičnine
1.622.730,00
7031
Davki na premičnine
2.510,00
7032
Davki na dediščine in darila
130.300,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
365.010,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.761.385,03
7044
Davki na posebne storitve
3.011,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.758.374,03
706
DRUGI DAVKI
0,00
7060
Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.607.990,65
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
884.636,10
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
88.165,00
7102
Prihodki od obresti
2.942,00
7103
Prihodki od premoženja
793.529,10
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
146.700,00
7111
Upravne takse in pristojbine
146.700,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
518.500,00
7120
Globe in druge denarne kazni
518.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
590.620,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
590.620,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.467.534,55
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.467.534,55
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
80.400,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
400,00
7202
Prihodki od prodaje opreme
400,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
80.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
70.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.940.285,36
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.901.364,36
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
686.480,77
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
557.440,09
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
657.443,50
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
38.921,00
7411
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
38.921,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.386.376,43
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.618.892,81
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.297.818,72
4000
Plače in dodatki
1.004.366,34
4001
Regres za letni dopust
45.059,43
4002
Povračila in nadomestila
78.748,35
4003
Sredstva za delovno uspešnost
89.768,10
4004
Sredstva za nadurno delo
78.607,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
1.269,50
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
191.072,97
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
94.602,71
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
78.248,85
4012
Prispevek za zaposlovanje
638,62
4013
Prispevek za starševsko varstvo
1.110,79
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
16.472,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.959.189,12
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
378.226,60
4021
Posebni material in storitve
125.131,13
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
368.662,92
4023
Prevozni stroški in storitve
180.071,75
4024
Izdatki za službena potovanja
14.653,00
4025
Tekoče vzdrževanje
2.260.247,68
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
116.719,33
4027
Kazni in odškodnine
500,00
4029
Drugi operativni odhodki
514.976,71
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
41.512,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
41.512,00
409
REZERVE
129.300,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
100.000,00
4091
Proračunska rezerva
25.000,00
4093
Sredstva za posebne namene
4.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.735.726,79
410
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.499.926,21
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.300,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.474.626,21
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
350.155,34
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
350.155,34
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.860.645,24
4130
Tekoči transferi občinam
100,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4.514,30
4132
Tekoči transferi v javne sklade
20,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.798.684,94
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni PU
57.326,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.767.170,23
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.767.170,23
4201
Nakup prevoznih sredstev
7.252,14
4202
Nakup opreme
779.922,08
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
76.000,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.499.539,77
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.385.508,62
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
252.400,00
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.708,80
4208
Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokument., nadzor in invest. inženiring
762.838,82
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
264.586,60
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
154.086,60
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
154.086,60
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
110.500,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
110.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.883.056,39
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
300,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
300,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
300,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
300,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.986.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.986.000,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
1.986.000,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
315.444,02
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
315.444,02
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
296.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.444,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
ؘ–212.200,41
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.670.555,98
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.883.056,39
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31. 12. 2021
212.200,41
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen 
V Odloku se v 9. členu spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, (za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 50.000,00 EUR za leto 2022.«
3. člen 
V Odloku se v 10. členu črta točka 4.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 032-7/2022-6
Bled, dne 14. junija 2022
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
Priloga: Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: https://www.e-bled.si/

AAA Zlata odličnost