Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2007. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Puconci, stran 6336.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 2. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Puconci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa izvajalce posameznih področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj na vseh področjih športa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– založništvo v športu
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
4. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.
5. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznani kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave oziroma Razvojni zavod Občine Puconci, sprejme pa Občinski svet Občine Puconci.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
6. člen
(pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga sestavni del tega odloka.
7. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja prijavljenih področij športa se določi po naslednjem postopku:
– z LPŠ je določena višina sredstev za vsako razpisano področje športa,
– na osnovi prijav vseh prijaviteljev na javni razpis se izračuna skupno število točk za vsako razpisano področje športa,
– vrednost točke je količnik med višino sredstev po LPŠ in skupnim številom točk razpisanega področja športa,
– končna višina sofinanciranja posameznega prijavljenega področja športa s strani prijavitelja je zmnožek števila (njegovih) zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 
8. člen 
(način sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede z javnim razpisom (v nadaljevanju: JR).
9. člen 
(upravičeni izvajalci LPŠ) 
Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so na dan objave JR najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– ena od registriranih dejavnosti prijaviteljev je izvajanje športnih programov:
– SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov, 
– SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti, 
– imajo za prijavljena področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
10. člen 
(JR in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka JR za sofinanciranje LPŠ. S sklepom določi: predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči, in besedilo JR. Občinska uprava oziroma Razvojni zavod Občine Puconci objavi JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet javnega JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o odsotnosti interesne povezanosti.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno ali na daljavo. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih področjih športa,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po področjih športa in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava oziroma Razvojni zavod Občine Puconci.
12. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občinska uprava oziroma Razvojni zavod Občine Puconci v uradnem glasilu Občine Puconci in na svojih spletnih straneh objavi besedilo JR in razpisno dokumentacijo. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
13. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Komisija na podlagi zapisnika o odpiranju vlog v roku osmih dni pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(odločba o izbiri ali zavrnitvi) 
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri oziroma zavrnitvi vloge izda pristojni organ občinske uprave oziroma Razvojni zavod Občine Puconci.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
15. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
16. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN NADZORA NAD POGODBAMI 
17. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov obeh pogodbenih strank,
– skrbnika pogodbe na strani obeh pogodbenih strank,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij športa, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
18. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje športa v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava oziroma Razvojni zavod Občine Puconci, ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb izvede nadzor.
(3) V primeru, da občinska uprava oziroma razvojni zavod ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
VI. KONČNI DOLOČBI 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 39/14).
19. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0003/2022
Puconci, dne 2. junija 2022
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak

AAA Zlata odličnost