Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

Ob-2556/22, Stran 1702
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljevanju ZGD-1), 19. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., št. 007-89/2016/9 z dne 3. 3. 2016, št. 01406-1/2016/12 z dne 14. 12. 2016, št. 01406-2/2019 z dne 4. 4. 2019 in št. 01406-3/2020/5 z dne 23. 7. 2020 ter sklepa 38. redne seje Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., št. 100-NS/2019-38/6-20 z dne 23. 5. 2022, Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. objavlja razpis za
dvočlansko poslovodstvo družbe 
Slovenski državni gozdovi, d.o.o. »Glavni direktor in član poslovodstva« (m/ž) 
Za glavnega direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno spodobna fizična oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa ZGD-1 v 255. členu izpolnjuje še naslednje zahteve:
– ima najmanj izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje;
– ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog;
– ima najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah ali v pravni osebi, ki je primerljiva z veliko gospodarsko družbo;
– poleg slovenskega jezika aktivno obvlada še angleški ali nemški jezik.
Za člana poslovodstva je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno spodobna fizična oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa ZGD-1 v 255. členu izpolnjuje še naslednje zahteve:
– ima najmanj izobrazbo ekonomske, gozdarske ali lesarske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve bolonjske stopnje;
– ima strokovne, organizacijske, osebnostne in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog;
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ali v pravni osebi, ki je primerljiva z veliko gospodarsko družbo;
– poleg slovenskega jezika aktivno obvlada še angleški ali nemški jezik.
Pisni prijavi na razpis za delovno mesto glavnega direktorja ali člana poslovodstva družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., mora kandidat predložiti:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;
2. dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah in izkušnjah na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih;
3. življenjepis v Europass obliki;
4. okvirni program dela za celotno mandatno obdobje in
5. izpolnjeno izjavo kandidata, ki je dostopna na spletni strani družbe www.sidg.si.
Nadzorni svet bo imenoval dva člana poslovodstva, in sicer glavnega direktorja in člana poslovodstva za mandatno dobo 5 let. Po poteku mandatne dobe je član poslovodstva lahko ponovno imenovan.
Kandidate vabimo, da pisne vloge z življenjepisom in zahtevanimi dokazili, oddajo po pošti na naslov: Slovenski državni gozdovi d.o.o., Reška cesta 14, 1330 Kočevje ali osebno v glavno pisarno na sedežu družbe. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Razpis za poslovodstvo družbe SiDG d.o.o.«.
Rok za oddajo vloge je do vključno 11. 7. 2022.
Če je vloga oddana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno, če je na pošto oddana do vključno zadnjega dne prijave, tj. 11. 7. 2022. Če je vloga oddana osebno pa se šteje za pravočasno, če je v glavno pisarno na sedež družbe oddana do vključno zadnjega dne prijave, tj. 11. 7. 2022, do 15. ure.
Kandidati z oddajo prijave soglašajo, da lahko Nadzorni svet zbira in obdeluje osebne podatke ter jih za namen izvedbe tega postopka posreduje kadrovski agenciji, s katero sodeluje pri procesu iskanja in selekcije.
Upoštevane bodo le vloge, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi zahtevanimi dokumenti (popolna vloga). O odločitvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni v osmih dneh po izbiri kandidatov.
Nadzorni svet družbe 
Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost