Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1991. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2021, stran 6310.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je občinski svet na 19. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Borovnica je bil realiziran v naslednjih zneskih:
Konto K2/K3 
1
Realizacija 2021 
2
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
4.483.354
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
3.934.409
III.Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
548.945
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
v EUR
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskihi deležev (750+751+752)
0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
C RAČUN FINANCIRANJA 
v EUR
VII. Zadolževanje (500)
0
VIII. Odplačila dolga (550)
159.437
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
389.508
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–159.437
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–548.945
XII. Stanje sr. na računih 31. 12. preteklega leta (del 9009 – Splošni sklad za drugo)
362.727
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Borovnica.
Št. 410-0009/2022-1
Borovnica, dne 8. junija 2022
Peter Črnilogar 
podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana 

AAA Zlata odličnost