Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2015. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 6366.

  
Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 2. 6. 2022 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen
S temi pravili se ureja postopek za izvolitev predstavnikov Mestne občine Slovenj Gradec v volilno telo 19. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.
V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju mestni svet) za volilno telo za volitve člana državnega sveta štiri predstavnike (v nadaljevanju: elektorje) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v Mestni občini Slovenj Gradec.
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico na območju 19. volilne enote, skladno z zakonom.
5. člen 
Kandidate za elektorje lahko predlagajo:
– župan,
– vsak član mestnega sveta,
– politične stranke zastopane v mestnem svetu,
– nestrankarske liste zastopane v mestnem svetu.
Predlagatelji lahko predlagajo največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogi kandidata za elektorja morajo biti v pisni obliki in morajo vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek elektorja, datum rojstva in naslov stalnega bivališča. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.
6. člen 
Kandidata za člana državnega sveta lahko predlagajo:
– župan,
– vsak član mestnega sveta,
– politične stranke zastopane v mestnem svetu,
– nestrankarske liste zastopane v mestnem svetu.
Predlagatelji lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlog za kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati ime predlagatelja, ime kandidata, njegove rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, poklic in delo, ki ga opravlja. Predlogu mora biti predloženo tudi pisno soglasje kandidata.
7. člen 
Predloge s podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju komisija) skladno z rokom določenem v pozivu komisije.
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z označbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje mestnemu svetu na sejo, na kateri se izvolijo elektorji oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.
8. člen 
Mestni svet na svoji seji s tajnim glasovanjem voli elektorje oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Pred začetkom glasovanja mestni svet izmed svojih članov imenuje volilni odbor, ki ga sestavljata predsednik in dva člana.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Volijo se štirje elektorji. Vsak član mestnega sveta lahko glasuje za največ štiri kandidate. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član mestnega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen 
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako število glasov za izvolitev, določi o izvolitvi žreb, ki ga opravi volilni odbor takoj na seji mestnega sveta.
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako število glasov, se glasovanje ponovi med kandidati z enakim številom glasov. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
Če prejmeta tudi na ponovnem glasovanju dva ali več kandidatov enako število glasov, odloči o določitvi žreb, ki ga opravi volilni odbor takoj na seji mestnega sveta.
10. člen 
Župan je predstavnik občine za predložitev seznama izvoljenih elektorjev in kandidature za člana državnega sveta pri pristojni volilni komisiji.
V kolikor je za kandidata za člana Državnega sveta določen župan mestne občine, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član mestnega sveta, ki ga določi župan.
11. člen 
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen 
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema mestni svet z dvotretjinsko večino navzočih članov mestnega sveta.
13. člen 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, ki jih je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejel na 18. seji, dne 10. 9. 2012.
14. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0014/2022
Slovenj Gradec, dne 19. maja 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost