Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3482. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3483. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Odloki

3484. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Tomaževe hiše v Črni vasi za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3485. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

MINISTRSTVA

3516. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2
3517. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo
3518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
3519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
3520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
3521. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

USTAVNO SODIŠČE

3486. Odločba o ugotovitvi, da je 4. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da je bil Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v neskladju z Ustavo
3487. Odločba o ugotovitvi, da so prvi in drugi odstavek 40. člena ter drugi odstavek 45. člena Zakona o sodnem svetu v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju zahteve

SODNI SVET

3488. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3489. Odločba o prenehanju sodniške službe
3490. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3491. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev
3522. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3492. Obvestilo o ukinitvi monografij barbital (0170), aminoglutetimid (1291), ribje olje (vrsta B) (1193) in (99mTc)tehnecijev žveplov koloid, raztopina za injiciranje (0131) iz Evropske farmakopeje
3493. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k deseti izdaji Evropske farmakopeje ter enajste izdaje Evropske farmakopeje
3494. Obvestilo o hitri uveljavitvi revidiranih monografij cileksetilkandesartanat (2573), irbesartan (2465), kalijev losartanat (2232), medoksomilolmesartanat (2600) in valsartan (2423) v Evropski farmakopeji
3495. Obvestilo o veljavnosti prvega dopolnila k peti izdaji slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 5.1
3523. Splošni akt o cestninjenju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3496. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3497. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3498. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerkno

3499. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3500. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkno za leto 2022
3501. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3502. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Kobarid

3503. Sklep o lokacijski preveritvi LP 10/21 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP DP1

Kranj

3513. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 – Kokrica, na zemljiščih parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa

Krško

3504. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnine parc. št. 1176/1, k.o. 1317 – Stari Grad
3505. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2021

Sodražica

3506. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica

Škocjan

3514. Sklep o razglasitvi javnega dobra

Tišina

3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021

Tolmin

3508. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tolmin za leto 2022

Trebnje

3509. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje

Tržič

3515. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič

Železniki

3510. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Železniki
3511. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2022
3512. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2022

POPRAVKI

3524. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-UPB17)
3525. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost