Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3482. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3483. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Odloki

3484. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Tomaževe hiše v Črni vasi za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3485. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

MINISTRSTVA

3516. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2
3517. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo
3518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
3519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
3520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
3521. Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

USTAVNO SODIŠČE

3486. Odločba o ugotovitvi, da je 4. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da je bil Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v neskladju z Ustavo
3487. Odločba o ugotovitvi, da so prvi in drugi odstavek 40. člena ter drugi odstavek 45. člena Zakona o sodnem svetu v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju zahteve

SODNI SVET

3488. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3489. Odločba o prenehanju sodniške službe
3490. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3491. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev
3522. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3492. Obvestilo o ukinitvi monografij barbital (0170), aminoglutetimid (1291), ribje olje (vrsta B) (1193) in (99mTc)tehnecijev žveplov koloid, raztopina za injiciranje (0131) iz Evropske farmakopeje
3493. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k deseti izdaji Evropske farmakopeje ter enajste izdaje Evropske farmakopeje
3494. Obvestilo o hitri uveljavitvi revidiranih monografij cileksetilkandesartanat (2573), irbesartan (2465), kalijev losartanat (2232), medoksomilolmesartanat (2600) in valsartan (2423) v Evropski farmakopeji
3495. Obvestilo o veljavnosti prvega dopolnila k peti izdaji slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 5.1
3523. Splošni akt o cestninjenju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3496. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
3497. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
3498. Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerkno

3499. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3500. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkno za leto 2022
3501. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

3502. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Kobarid

3503. Sklep o lokacijski preveritvi LP 10/21 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP DP1

Kranj

3513. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KO 19 – Kokrica, na zemljiščih parc. št. 126/8 in 137/10, k.o. Rupa

Krško

3504. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnine parc. št. 1176/1, k.o. 1317 – Stari Grad
3505. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2021

Sodražica

3506. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica

Škocjan

3514. Sklep o razglasitvi javnega dobra

Tišina

3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021

Tolmin

3508. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tolmin za leto 2022

Trebnje

3509. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje

Tržič

3515. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič

Železniki

3510. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Železniki
3511. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2022
3512. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2022

POPRAVKI

3524. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-UPB17)
3525. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti