Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3509. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje, stran 10420.

  
Župan Občine Trebnje na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19) v povezavi s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje (Uradni list RS, št. 38/21) izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje 
1. člen 
V Pravilniku o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje (Uradni list RS, št. 128/21) se v 4. členu za dosedanjim šestim odstavkom dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Vlagatelju iz prvega odstavka tega člena se izda dovoljenje za parkiranje za največ dve vozili, pri čemer na javni parkirni površini, za katero je izdano dovoljenje za parkiranje, hkrati ni dovoljeno parkirati obeh vozil.
Prejšnji odstavek se ne uporablja za dovoljenje za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu.«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj, ki ima stalno ali začasno prebivališče prijavljeno v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici v Trebnjem in želi pridobiti dovoljenje za parkiranje iz druge alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa (dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P4), mora za pridobitev tega dovoljenja za parkiranje navesti v vlogi vse obvezne podatke, določene na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– registrsko številko vozila ali, v primeru iz sedmega odstavka 4. člena tega pravilnika, registrski številki vozil;«.
4. člen 
Priloga 2: Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje se nadomesti z novo Prilogo 2: Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki izdaje dovoljenj za parkiranje, začeti pred začetkom uporabe tega pravilnika, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
6. člen 
(pravica vlagateljev, ki so dovoljenje za parkiranje pridobili na podlagi doslej veljavnih predpisov) 
Vlagatelji, ki so dovoljenje za parkiranje pridobili na podlagi doslej veljavnih predpisov, lahko v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika Skupni občinski upravi občin Dolenjske (v nadaljevanju: skupna uprava), ob upoštevanju novega sedmega odstavka 4. člena pravilnika, sporočijo še registrsko številko drugega vozila in za to vozilo priložijo kopijo veljavnega prometnega dovoljenja.
Skupna uprava registrsko številko drugega vozila vpiše v evidenco izdanih dovoljenj za parkiranje. Že izdana dovolilnica za parkiranje se ne nadomešča.
Veljavnost dovoljenja za parkiranje iz prvega odstavka tega člena za obe vozili preneha z dnem prenehanja veljavnosti dovoljenja za parkiranje, ki je bilo izdano po doslej veljavnih predpisih.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2021-5
Trebnje, dne 8. novembra 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic

AAA Zlata odličnost