Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

Št. 110-231/2021 Ob-3301/21, Stran 2488
Svet zavoda Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje, skladno s 53. členom Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Nujne so delovne izkušnje na področju dela z romsko problematiko.
Predviden začetek dela je 16. 4. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju),
– dokazilo o izkušnjah pri delu z romsko problematiko,
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od začetnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od začetnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od začetnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja
pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis ravnatelja« do vključno 29. 11. 2021, na naslov: Svet zavoda OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje.
Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena v tajništvo šole do 12. ure zadnjega dneva roka.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje 

AAA Zlata odličnost